Сахаров В. В., Руденко В. В.

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Шляхи вдосконалення бюджетного менеджменту в Україні в контексті реформування бюджетної системи України

Бюджетна система України, як система державного та місцевих бюджетів є доволі недосконалою,що пов’язано з рядом об’єктивних та суб’- єктивних факторів, що склалися після розпаду Радянського Союзу та оголошення незалежності України. Система адміністративно-територіального устрою Української Радянської Соціалістичної Республіки склалася ще в середині минулого століття. Тому розподіл ресурсів між областями та районами і рівень їх розвитку є різним. Даний факт безумовно впливає на те, що дохідна та видаткова частина різних бюджетів однакових за адміністративним рівнем територіальних одиниць відрізняється. Питаннями управління бюджетними ресурсами в Україні займалися багато різних вчених, таких як М. М. Шаповалова, О. В. Гушта, Н. І. Редіна, В. Буряк, М. Кульчицький. Однак окремі аспекти бюджетного менеджменту залишилися недослідженими і потребують подальших розробок. Метою даного дослідження є пошук ефективних шляхів вдосконалення бюджетного менеджменту задля найбільш ефективного використання фінансових ресурсів держави та справедливого розподілу коштів між бюджетами в процесі виконання державою покладених на неї економічних, політичних, соціальних та іншого роду функцій. В українських та російських економічних виданнях прийнято відносити поняття менеджмент до комерційних структур. Проте управління бюджетною системою, що здійснюється органами влади, які представляють у своїй особі державу за своєю природною сутністю близьке до управліннями фондами комерційних структур. Тому доцільно говорити про бюджетний менеджмент.

Бюджетний менеджмент у сучасному демократичному суспільстві включає не тільки прозоре управління бюджетами, а і широкий громадський контроль за діяльністю органів влади, діяльність яких має відношення до управління бюджетним процесом та виконанням бюджетів, виділенням дотацій та субвенцій, законністю формування та функціонування даних органів. Все суспільство одразу не може здійснювати ефективний постійний та об єктивний контроль за бюджетним процесом. Тому суспільство завжди повинно бути представлене спеціалізованими громадськими організаціями, що зареєстровані як юридичні особи або легалізовані шляхом повідомлення у відповідному до законодавства порядку. Обов’язковою умовою функціонування таких організацій є абсолютна політична нейтральність. Такі організації не повинні фінансуватися постійними спонсорами, а їх оперативна робота, що не пов’язана з отримання прибутку для засновників організації повинна здійснюватися за рахунок членських внесків та грантів з боку спеціалізованих вітчизняних або міжнародних фондів.

Важливим є питання щодо того, а яким же повинен бути ефективний бюджетний менеджмент і що взагалі слід розуміти під такою ефективністю. Ефективність у плані розподілу бюджетних ресурсів розуміється як максимально просте, соціально справедливе і економічно обгрунтоване управління фінансовими ресурсами держави та місцевих органів влади. Тому вдосконалювати бюджетну систему необхідно шляхом підвищення її ефективності. Для цього необхідно провести наступні радикальні реформи:

1)     забезпечити жорстку фінансову дисципліну.

Кожен етап бюджетних відносин повинен мінімально залежати від волі того чи іншого чиновника. Права та обов’язки контролюючих та виконавчих органів влади повинні бути прописані так, щоб було неможливим їх подвійне трактування.

2)     контроль за бюджетним процесом та розподілом бюджетних коштів, заснований на принципах справедливості і однозначності.

Для  цього потрібно запровадити систему реальних стимулів для працівників контролюючих органів щодо виявлення злочинних дій з боку чиновників та покарань хабарників, особливо тих, яким доручено виконання контролюючих функцій у сфері управління державними фінансами.

3)     забезпечення повного і вчасного надходження доходів.

Оскільки в дохідній частині бюджету переважають податкові надходження, то для забезпечення даного напрямку реформування вкрай необхідно модернізувати податкову систему, зробити її більш лояльною до громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, зробивши одночасно більш жорсткою відносно неплатників податків. Першим позитивним кроком у цьому напрямку стало прийняття у грудні 2010 року Податкового Кодексу України.

         Отже, бюджетна система України потребує комплексного реформування, насамперед в контексті вдосконалення бюджетного менеджменту. Необхідно відмовитися від деструктивної політики вирівнювання, провести ефективну боротьбу з корупцією, зробити управління бюджетною системою більш прозорим. Тільки при виконанні усіх цих умов стане можливим реальне економічне зростання в Україні.

Список використаних джерел

1.               Михайленко С. В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні / С. В. Михайленко//Фінанси України. – 2011. - №3.

2.               Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент в системі управління державними фінансами/ Л. О. Коваленко// Економіка та держава. – 2006. - №6.

3.               Огонь Ц. Г. Дієвість бюджетного менеджменту – основа ефективності рішень у виборі пріорітетів державної політики/ Ц. Г. Огонь// Фінанси України. – 2004. - №11.