Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

Бігич О. Б., Кириченко Т. Г.

Київський національний лінгвістичний університет

Мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer»

 

Передумови розробки посібника. Мета навчального курсу «Усний двосторонній переклад» полягає у  формуванні у студентів – майбутніх перекладачів (у нашому випадку італійської й української мов) – перекладацької компетентності синхроніста початкового рівня. Оволодіваючи синхронною перекладацькою діяльністю, студенти набувають фахових знань та оволодівають мовленнєвими навичками й уміннями.

Синхронна перекладацька діяльність передбачає специфічне поєднання усномовленнєвих умінь аудіювання й говоріння. Йдеться про сприйняття й обробку перекладачем усного повідомлення, тобто про аудіювання вихідної (італійської) мови, та про формулювання й породження тексту мовою перекладу, тобто про говоріння рідною (українською) мовою.

Перед викладачем усного двостороннього перекладу постає завдання дібрати автентичні відеоматеріали й укласти на їхній основі навчальні матеріали для студентів – майбутніх перекладачів. Джерелом автентичних відеоматеріалів можуть слугувати теленовини, телепередачі тощо, записані викладачем у цифровому форматі. При цьому вони потребують методичної обробки.     

Мультимедійний методичний посібник «Professional Interpreter Trainer» (рис. 1) призначено передусім для викладачів перекладу для організації аудиторної роботи студентів з оволодіння синхронною перекладацькою діяльністю. Оболонка посібника є відкритою. Маючи цифровий запис автентичних теленовин, телепередач тощо, пересічний викладач має можливість

Рис. 1. Титульна сторінка методичного посібника

самостійно укласти вправи для навчання студентів синхронної перекладацької діяльності.  

Етапи навчання синхронної перекладацької діяльності та вправи.  Процес навчання синхронної перекладацької діяльності охоплює підготовчий та мовленнєвий етапи.

Підготовчий етап передбачає виконання студентами таких груп вправ:

І група – вправи для вдосконалення навичок і вмінь аудіювання текстів вихідною мовою;

ІІ група – вправи для вдосконалення навичок і вмінь мовленнєвого оформлення текстів мовою перекладу;

ІІІ група – вправи для формування специфічних перекладацьких навичок і вмінь для здійснення синхронної перекладацької діяльності;

ІУ група – вправи для вдосконалення перекладацьких навичок і вмінь засвоєних видів перекладацької діяльності.

Мовленнєвий етап передбачає виконання студентами вправ для формування специфічних навичок і вмінь синхронної перекладацької діяльності та її реалізації в різних режимах на відрізках текстів вихідною (італійською) мовою різної довжини.

Апробація методичного посібника. Апробація посібника в процесі навчання п’ятикурсників факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету протягом 2010-2011 навчального року дозволила внести певні корективи в організацію вправляння студентів з оволодіння синхронною перекладацькою діяльністю. Як ми вже згадували, посібник «Professional Interpreter Trainer» призначено для організації викладачем аудиторної роботи студентів з оволодіння синхронною перекладацькою діяльністю.

Однак найскладнішим для студентів виявився синхронний переклад цілого тексту на вихідній (італійській) мові, оскільки умови виконання таких вправ максимально наближаються до умов професійної синхронної перекладацької діяльності. Зокрема, вправи мовленнєвого етапу розвивають у студентів уміння синхронного перекладу в різних режимах при специфічному поєднанні дій і операцій, уміння "відставати" від мовця на певну кількість лексичних одиниць, уміння розподіляти увагу тощо. Крім, цього при виконанні вправ мовленнєвого етапу вдосконалюються навички переключення зі сприймання вихідної мови на репродукцію мовою перекладу та сегментації почутого мовлення.

Відтак вважаємо доцільним винести вправи підготовчого етапу (4 групи вправ) на самостійну позааудиторну роботу студентів, оскільки їм необхідна довготривала підготовка з оволодіння перекладацькими навичками й уміннями, які є метою підготовчих вправ.

Залежно від місця виконання вправ контроль здійснюється двома способами: 1) під час виконання студентами вправ в аудиторії шляхом прослуховування викладачем перекладів студентів через навушники та 2) шляхом прослуховування викладачем записаних студентами вдома перекладів у цифровому форматі.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в подальшій апробації мультимедійного методичного посібника в навчальному процесі з метою вдосконалення його структури й змісту.