Матіїв І.М., Кушнірюк В.,

Буковинська державна фінансова академія,

фінансово-економічний факультет, гр. ФК – 36

м. Чернівці

 

 

Інтернет-маркетинг як інструмент розвитку сучасного підприємства

 

Статтю присвячено дослідженню розвитку теоретичних і практичних питань упровадження Internet у систему маркетингу сучасних підприємств.

 Article the development of theoretical and practical issues in implementing Internet marketing system of modern enterprises.

 Ключові слова: Інтернет, Інтернет-реклама, Інтернет-маркетинг, Інтернет-стратегії, Інтернет-аудиторія.

 

Актуальність. Характерною особливістю нашого часу є технологічний процес, який все сильніше змінює способи здобуття і обміну інформацією. За таких умов Інтернет-технологіям належить провідне місце у даному процесі, адже саме їм властива унікальність передачі інформації, що проявляється в можливості одержання миттєвого зв’язку від користувача, в організації інтерактивної взаємодії.

Сьогодні саме Інтернет зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим носієм рекламної інформації. Це, в певній мірі, зумовлено відносно низькою вартістю, високою ефективністю та можливістю оперативного внесення змін. Ось чому застосування мережних інновацій у маркетинговій діяльності підприємств є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій показує підвищений інтерес з боку науковців в осмисленні специфіки теоретичних основ Інтернет-маркетингу.

У працях зарубіжних вчених Котлера Ф., Хенсона У., Хартмана А., Еймора І. предметом наукових досліджень є питання Інтернет-маркетингу в цілому і Інтернет-маркетингових комунікацій зокрема. Науковцями досліджується віртуальне мікро- і макромаркетинтове середовище, web-можливості для ведення і просування бізнесу, специфічні особливості функціонування комплексу маркетингових комунікацій в Інтернет-просторі [5, c.49].

Російські автори вивчають можливості Інтернету як механізму електронної торгівлі, інформаційної і рекламної діяльності.

Значний внесок у розвиток теорії інтернет-маркетингу вніс Успенський І.  Він першим з російських маркетологів розглянув специфічні риси маркетингу в Інтернеті. Українські вчені Балабанова Л., Войчак А., Окландер М., Павленко А., Солнцев С. в своїх працях приділяють  увагу засобам проведення маркетингових досліджень, створенню функціональних web-сайтів, їхнього контенту, варіантам просування, переважно Інтернет-рекламі. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства є предметом дослідження Литовченко І., а особливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства  знаходяться в полі досліджень Артюхова М.

Разом з тим сучасні умови функціонування економіки вимагають більш інтенсивного впровадження до Інтернет-середовища, освоєння нових сфер ведення бізнесу як засобів розвитку в період економічного спаду.

Виклад основного матеріалу. Протягом 2009 року кількість користувачів Інтернету в Україні зросла на 37%. Чисельність Інтернет-аудиторії в Україні станом на 1 січня 2010 року становила понад 15,3 млн. унікальних користувачів - третину населення України.

На 1 січня 2010 року налічувалось 2,1 млн. абонентів широкосмугового доступу, або 11,5% загальної кількості сімей в Україні.

За даними Internet World Stats, у 2009 році Інтернетом користувалися 52% населення Європи і 74% - США і Канади. В цілому у світі Інтернетом користуються 24% людей.

Із вищенаведеного зрозумілим є те, що з кожним днем користувачами Інтернету стає все більше і більше людей. Це потрібно взяти до уваги сучасним підприємствам, які хочуть іти в ногу з часом і поступово переходити на ведення бізнесу в Інтернет-просторі. Відповідно, все актуальнішим є поняття Інтернет-маркетингу.

Сьогодні існує декілька підходів до трактування поняття Інтернет-маркетингу. Зокрема, В. Холмогоров визначає Інтернет-маркетинг як комплекс

соціальних методів, що дозволяють власникам корпоративних web-ресурсів просувати сайт в Інтернеті та, розкручуючи таким чином торговельну марку свого підприємства й застосовуючи мережеві технологи, отримувати додатковий прибуток [1, с.47].

Згідно з визначенням Американської   асоціації   маркетингу (АМА, American Marketing Association) Інтернет-маркетинг – це маркетингова діяльність, що ґрунтується на принципах Інтернету й електронної пошти та охоплює рекламу за допомогою банерів, електронної пошти, оптимізації у пошукових системах, електронної комерції та іншого інструментарію [6].

Особисто ми схильні до визначення згідно якого Інтернет-маркетинг – це комплекс дій націлених на просування і продаж товарів чи послуг за допомогою технологій мережі Інтернет. Воно є більш простим і не менш виразним.

Тепер розглянемо специфіку впровадження і використання Інтернет-маркетингу на сучасному підприємстві. Для початку перелічимо які ж основні переваги та недоліки Інтернет-маркетингу.

Основні переваги:

-       орієнтування (точність охоплення цільової аудиторії);

-       tracking – можливість аналізу поведінки відвідувачів на сайті і вдосконалення сайту, продукту і маркетингу у відповідності з висновками;

-       доступність (24 години на добу, 7 днів на тиждень) і гнучкість (почати, коректувати і перервати рекламну компанію можна миттєво);

-       інтерактивність: споживач може взаємодіяти з продавцем та з продуктом, вивчити його, іноді спробувати (наприклад demo-версії програм, главу книги ...) і, якщо підходить, - купити.

-       можливість розміщення великої кількості інформації (включаючи графіку, звук, відео, спецефекти);

-       оперативність розповсюдження і отримання інформації;

-       порівняно низька вартість;

-       більш сконцентроване увагу користувача перед ПК, можливість розібратися в деталях;

-       простота в оцінці ефективності кампаній;

-       теоретично необмежена аудиторія, яка до того ж, постійно зростає.

Основні недоліки:

-       середній користувач Інтернет дуже сильно відрізняється від середньостатистичного жителя, в першу чергу за рівнем матеріального добробуту, технічної підготовки та рівнем освіти.

-       хаотичність та інформаційна перевантаженість більшості сайтів ускладнюють залучення і утримання потенційних клієнтів.

-       слід звернути особливу увагу на питання, пов'язані з безпекою фінансових угод і переданої конфіденційної інформації.

-       явний недолік професійних фахівців з Інтернет-маркетингу і реклами призводить до низької якості надаваних ними послуг.

Основні функції Інтернет-маркетингу у сучасному підприємстві:

а)  забезпечення можливості скорочення часу на пошук партнерів, здійснення угод, розробку нової продукції і т.д.;

б)  раціоналізація структури управління, в тому числі шляхом її стиснення по вертикалі, скорочення та об'єднання ряду функцій, солідаризації відповідальності;

в)  зниження асиметрії інформації (її неповноту і нерівномірності розподілу) і, як наслідок, зниження інформаційних трансакційних витрат;

г)  скорочення інших трансакційних витрат, в тому числі накладних витрат (на відрядження, втрат від не відбулися, неправомірних або недобросовісних угод); зниження ризику, пов'язаного з невизначеністю;

д)  зниження трансформаційних витрат за рахунок оптимального вибору структури товарного асортименту, скорочення часу на розробку і впровадження нової продукції, обґрунтованої політики ціноутворення, зменшення числа посередників і витрат на збут і т.д.

 Для зменшення внутрішньофірмових маркетингових витрат також можна використовувати три Інтернет-стратегії:

1)       максимальне    використання  вже відомих   інструментів   Інтернет-маркетингу (таблиця 1), а також таких інструментів як корпоративний сайт, маркетинг у соціальних медіа, управління он-лайн репутацією, Google Analytics, пошукова оптимізація власного сайта [7,8];

Таблиця 1

Основний інструментарій маркетингу в Інтернеті

Інструмент

Переваги

Недоліки

Реклама

-      вибірковість;

-      можливість інтерактивного контакту;

-      відносно низькі витрати.

-       новизна середовища;

-       невелика кількість корис-тувачів в Україні та СНД

Стимулювання збуту

-      можливість інтерактивного контакту;

-      Низька вартість поши-рення інформації про купони та знижки;

-      Спеціальні розпродажі

-       недоцільно використо-вувати для просування низки товарних груп в Україні

Товарна політика

-      формування віртуальної інформаційної оболонки матеріальних товарів

-      і створення віртуальних товарів

-       не завжди легко на практиці

Цінова політика

-      орієнтація на попит;

-      стрімке реагування ціно-утворення на динаміку попиту

-       висока конкуренція на окремі товари

Прямий маркетинг

-      Інтерактивний контакт;

-      широке географічне охо-плення;

-      низька вартість у разі орієнтації на ділового клієнта

-       в Україні недоцільно використовувати для про-сування низки товарних груп

Розвиток суспільних зв’язків

-      оперативність у поши-ренні інформації про компанію або продукт;

-      повнота надання інфор-мації;

-      потенційна можливість охоплення більшої кіль-кості ЗМІ в країні;

-      Низька вартість.

-       мінімізована можливість впливу на видання, що публікують негативну інформацію про компа-нію або її продукт.

 

2)       створення внутрішньої і зовнішньої локальних мереж (Інтранет, Екстранет) і переміщення в них частини менеджменту і маркетингових функцій підприємств;

3)       переміщення бізнесу у віртуальний простір і розробка        антикризових Інтернет-маркетингових програм [1, c.50-51].

Також є досить вигідним для підприємства застосування Інтернета як інструмента маркетингових досліджень – це access-панелі, так званий оперативний доступ до респондентів, демографія і благонадійність яких відомі.

Унікальною access-панеллю, реалізованою в Україні, є інтернет-панель Opinion©, структура якої репрезентує структуру користувачів Уанета, рекрутированих при цьому оффлайн, тобто персонально.

ESOMAR вказує на щорічне зростання кількості досліджень, проведених у світі за допомогою інтернет-технологій. За даними останнього звіту, он-лайн впевнено лідирує серед кількісних методів, закріпивши за собою чверть світового дослідницького ринку і вдвічі випереджаючи традиційні для України face to face-інтерв'ю [3, с.12].

Висновки. В сучасних умовах перед підприємствами стоїть завдання вибору і розробки механізмів збереження позицій на ринку, оптимізації скорочених бюджетів. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути застосування принципів Інтернет-маркетингу в його діяльності.

Сьогодні важко знайти велике індустріальне підприємство, що не просувало б себе у мережі Internet. Тенденції до зростання можна легко побачити  із постійного розширення інструментарію маркетингу в Інтернеті, що був проаналізований в даній статті. Також було визначено основні можливості, переваги, недоліки, функції Інтернет-маркетингу і запропоновано Інтернет-стратегії, що є актуальними для сучасних умов господарювання.

Вибухове зростання числа користувачів Інтернет, в першу чергу за кордоном, відкриває нові можливості взаємодії з потенційними клієнтами і виводить Інтернет-маркетинг на якісно новий рівень. Має пройти ще чимало часу, поки Інтернет-маркетинг повністю не виявить свій потенціал і стане на рівних використовуватися разом з іншими бізнес-інструментами.

 

Список використаних джерел:

 

1.     Артюхов М. Особливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства / М. Артюхов // Маркетинг в Україні. – 2008. - №5. – С. 47-53.

2.     Діброва Т. Реалії ринку Інтернет-реклами в Україні / Т. Діброва // Маркетинг в Україні.     – 2007. - №2. – С. 21-24.

3.     Дубинський І. Розвиток Інтернету в Українівідкриває нові можливості для маркетингових досліджень / І. Дубинський // Маркетинг в Україні.     – 2009. - №3. – С. 11-13.

4.     Дубовик О. Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства / О. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. 

- №11. – С.71-76.

5.     Литовченко І. Інтернет маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства / І. Литовченко // Маркетинг в Україні. – 2009. - №5. – С. 49-53.

6.            Литовченко І. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: мо­нографія / І. Литовченко. – К.: Наукова думка, 2009. – 196 с.

7.            Інтернет маркетинг для початківців [сайт http://emarketingblog.com.ua].

8.            Комплексний Інтернет-маркетинг – інструменти [http://acontext.com.ua]