Стьопкіна Н.Є

Одеський національний політехнічний університет, Україна

 

Стратегія розвитку підприємства будівельної галузі. Світовий досвід

 

Розглянуто основні теоретичні підходи та реальне застосування окремих стратегії розвитку та виживання. Наведено прикладні аспекти до використання багатьох стратегії іноземними будівельними компаніями. Запропоновано оптимальну модель діяльності в рамках антикризового стратегічного управління.

Ключові слова: економічна криза, стратегія розвитку, парадигма виживання

 

The main theoretical approaches and actual implementation of some policy development and survival. An applied aspects of the use of many strategies to foreign construction companies. The optimal model of the Crisis in the strategic management.

Keywords: economic crisis, development strategy, the paradigm of surviva

 

Постановка проблеми. Економічна криза своїми наслідками спричинила досить багато економічних «руйнацій», що призвело до занепаду підприємств досить багатьох галузей. До переліку таких підприємств ввійшли й підприємства будівельної галузі. . Проте з іншої сторони криза призвела до перегляду багатьох економічних стратегій розвитку підприємств, а саме в контексті їхньої життєздатності в скрутних економічних умовах. Тому питання економічних стратегій розвитку будівельної галузі є досить актуальних і потребує глибокого аналізу і вивчення.

 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Питання «економічної кризи» на сьогоднішній день є досить актуальним. Його дослідженням в різних аспектах займається майже кожен науковець. Проте коло дослідників стратегічного розвитку саме будівельної галузі є досить обмеженим. До них можна віднести Сєвку В.Г. в питаннях вивчення економіки будівельної галузі, вивченнями питань підвищення ефективності функціонування підприємств будівельної галузі займаються  Торкатюк В.І., Дмитрук І.А., Денісов Г.А. Проблемами розвитку інноваційного процесу будівельної галузі і її підприємств займаються О.В. Новак, Федулова Л.І., Ткаченко В.А.

Постановка завдання. Завданнями, покладеними в основу написання статті є вивчення вітчизняного і закордонного досвіду застосування стратегій розвитку для підприємств будівельної галузі; зробити рекомендаційні пропозиції щодо втілення закордонного досвіду для власних підприємств даної галузі.

Виклад основного матеріалу. Теоретичним підходом для вивчення стратегій розвитку підприємств в рамках стратегічного менеджменту є огляд раціонального і директивного боку стратегічного процесу, до яких відносять школу дизайну, планування та позиціювання. Стратегічне управління представляється як циклічний процес, що складається з трьох окремих, але послідовних фаз - формулювання, впровадження і контролю.

В українському ринкову середовищі, на відміну від закордонного ринку стратегії переважно формуються на короткостроковий період і визначення стратегії для підприємства принципово залежить від конкретної ситуації, в якій воно знаходиться. Фактично можна сказати, що скільки існує підприємств, стільки ж існує конкретних стратегій [5].

Досить багато закордонних будівельних компаній при виборі стратегії свого підприємства базуються на стратегії вибору розвитку Томпсона і Стрікленда [39]. Вчені запропонували матрицю вибору стратегії залежно від динаміки зростання ринку на продукцію (еквівалент зростанню галузі) і конкурентної позиції підприємства.

Подолання кризи: комплексний підхід. Лідерам компанії для вирішення пропонується ряд основних завдань у кожному напрямку діяльності з метою досягнення стійкості під час економічної нестабільності на будівельному ринку. Перераховані зміни - найбільш типові для подолання кризової ситуації в будівельній компанії на тлі проблем у галузі, пропонується враховувати їх в управлінні.

Також варто враховувати найважливіший в умовах кризи момент - обмеженість ресурсу: ресурсу людського, фінансового, тимчасового. Для виведення підприємства зі складної ситуації необхідно всі ресурси витрачати дуже обережно.

 

Література

1.                Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 510 с.

2.                Денисенко М.П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку. – К.: МАУП, 2002. – 80 с.

3.                Новак О.В. Напрямки інноваційного процесі в будівництві України.// Коммунальное хозяйство городов: Наук. зб. №94, 2010. – С.75 – 81.

4.                Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник для вузов. -- М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. -- 447 с.

5.                Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под. ред. и с пред. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. – М.: Финансы и статистика,1997 – 800 с.