Экономические науки/10. Экономика предприятия

 

Д.Ю. Барінов

асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ суб’єктів МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Управління розвитком суб’єктів малого підприємництва є одним з напрямів їх звичайної діяльності і при цьому необхідною та обов’язковою умовою, що забезпечує їх цілісність та стійкість.

Управління підприємством взагалі та його розвитком зокрема є багатогранною науковою категорією, дослідженню якої присвячені роботи багатьох науковців. Серед них слід відзначити таких дослідників, як А. Большаков [1], І. Герчикова [3], Б. Зельдович [3], Р. Казначевська, І. Чуєв, О. Матросова [2], І. Кононова [4], С. Михайлов [5], З. Румянцева, М. Саломатін, Р. Акбердін [4], О. Мідюк, Л. Горьканова, О. Янгічер [1], Яркіна Н.М. тощо. Ключова роль управління полягає в мобілізації ресурсів підприємства на здійснення окремих видів діяльності й відповідних процесів, а також у підтримці балансу між ними.

Особливу цікавість викликає управління розвитком суб’єктів малого підприємництва, тобто підприємств, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Будь-яке управління повинно базуватися на встановлених принципах, оскільки лише їх дотримання дозволяє створити ефективну та оптимальну структуру взаємодії окремих елементів управління. Важливість значення принципів управління полягає в тому, що з їх допомогою керуюча система встановлює правила поведінки, обов’язкові для всіх підпорядкованих їй суб’єктів

Принципи управління розвитком суб’єкта малого підприємництва є комплексом правил, яких необхідно дотримуватися, враховуючи організаційні та функціональні особливості діяльності суб’єкта малого підприємництва (підвищений ризик банкрутства, спрощена система оподаткування, обмежені обсяги фінансових та трудових ресурсів тощо).

Як показали результати проведеного дослідження, найбільш доцільними принципами управління розвитком суб’єкта малого підприємництва в умовах постійних трансформацій є такі: принцип гнучкості (адаптивності), принцип комплексності, принцип оптимальності, принцип ефективності, принцип результативності. Означені принципи визначено як базові принципи управління розвитком суб’єкта малого підприємництва, оскільки вони за своєю сутністю повністю описують основні вимоги до управління розвитком та повною мірою відповідають базовим потребам його здійснення, ґрунтуючись на теорії розвитку й теорії управління.

Для підсилення дії базових принципів управління розвитком суб’єкта малого підприємництва нами запропоновано додаткові принципи: раціональність, відповідність, динамізм і контроль. Названі принципи не визначалися науковцями як принципи управління розвитком за складовими досліджуваного поняття. Додаткові принципи сформовано на основі узагальнення різних принципів управління соціально-економічними явищами й процесами.

Запропоновані принципи управління розвитком в узагальненому вигляді відповідають послідовності управління розвитком суб’єкта малого підприємництва: формулювання цілей управління розвитком (цілепокладання), визначення завдань управління розвитком (оцінка розвитку) і досягнення цілей розвитку (прийняття рішень та контроль досягнення мети).

Серед запропонованих принципів можна виділити групи принципів, що застосовуються в процесі розвитку суб’єктів малого підприємництва, і такі, що визначають досягнення мети розвитку. Принципами, яких необхідно дотримуватися в процесі розвитку, є принцип гнучкості, принцип комплексності та принцип оптимальності (базові принципи), а також усі додаткові принципи. Для досягнення мети розвитку управління має відбуватися за такими базовими принципами, як ефективність та результативність.

Залежно від того, наскільки управління зорієнтоване на досягнення цілі тієї чи іншої зацікавленої сторони, можна визначити спрямованість управління, а отже і принципи що зможуть забезпечити баланс інтересів в процесі управління розвитком суб’єктів малого підприємництва.

Література

 

1.     Мидюк О.Н. Теория управления : электронное гиперссылочное учеб. пособ. [Электронный ресурс] / О.Н. Мидюк, Л.В. Горьканова, О.С. Янгичер. – М., 2008. – Режим доступа: http://cde.osu.ru/ demoversion/course124/1_0.html.

2.     Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти) / Н.М. Яркіна // // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_26

3.     Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 2010. – 512 с.

4.     Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. В. Кононова // Прометей. - 2013. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31

5.     Менеджмент : навч. посіб. / за ред. С.І. Михайлова. – Вінниця : НОВА КНИ- ГА, 2006. – 416 с