Экономические науки/6. Маркетинг и менеджмент

 

К.е.н., доцент Середа Н.М.

Державна льотна академія Національного авіаційного університету

 

Позиції конкурентоспроможності для авіакомпаній

Сучасний економічний розвиток України зумовив формування нових, специфічних умов функціонування підприємств, які характеризуються високим та непередбачуваним ступенем впливу зовнішніх чинників на економічну стійкість підприємств.

Комплексна інтеграція світових ринків, а також зростання конкуренції в міжнародному масштабі передбачає прийняття глобальної перспективи в плануванні стратегії конкурентоспроможності.

Комерційний успіх господарської діяльності підприємства може бути забезпечений лише його здатністю власними силами захопити лідерство у конкурентній боротьбі та забезпечити собі конкурентні переваги, що у комплексі формують динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища та забезпечувати умови для виживання, формування власної економічної безпеки і розвитку [2]. 

Ефективність діяльності на ринку залежить не тільки від рівня інноваційного розвитку фірми, а й від таких факторів як: ефективність бізнес-процесів і кваліфікації персоналу, управлінські навички у системі управління, доступ компанії до привабливих та раціональних маркетингових каналів, здатності ефективно просувати і продавати продукти або послуги.

Щоб бути успішним упродовж тривалого часу, щоб виживати й досягати власних цілей, господарська діяльність будь-якого підприємства повинна бути результативною і продуктивною. 

Під впливом процесів глобалізації перед авіакомпанією виникає проблема вибору найбільш ефективної стратегії конкурентоспроможності для подолання прориву на ринок та забезпечення стійких позицій на ньому.

В основі стратегії конкурентоспроможності авіакомпанії лежить ідея реалізації такої моделі бізнес-процесів і проектів, яка дозволила б отримати позитивний ефект шляхом раціонального поєднання елементів стратегічного і конкурентного потенціалу фірми.

Загальний порядок механізму управління конкурентоспроможністю авіапідприємства охоплює такі процеси:

-       вияв чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства, та оцінка їх значущості;

-       групування внутрішньогрупових чинників дії впливу та їх аналіз; 

-       оцінка впливу обраних для дослідження чинників на рівень конкурентоспроможності підприємства та кількісне визначення цього рівня; 

-       прогнозування змін включених у модель чинників внаслідок можливих змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища;

-       визначення методів підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

-       розробка комплексу заходів та вибір критеріїв ефективності по підвищенню конкурентоспроможності підприємства; 

-       визначення ефективності розроблених заходів та прийняття відповідних управлінських рішень.

Конкурентні переваги є основою конкурентоспроможності авіакомпанії, складовою його конкурентного потенціалу і концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, технологічній, організаційній та інших господарських сферах діяльності підприємства.

Критерії успішності підприємства формують конкурентні переваги, які можливо поділити на три прикладні класифікаційні групи.

Перша група – це критерії конкурентоспроможності в аспекті високоякісного управління, а саме: дієвість, економічність, продуктивність, якість товарів (послуг, продукції, робіт), прибутковість, якість умов праці, інновації [1]. 

Друга група – це критерії конкурентоспроможності успішних організацій за характеристиками: якість менеджменту, продукції, рентабельність довгострокових інвестицій, фінансова стабільність, здатність продукувати та впроваджувати інновації, відповідальність перед суспільством.

До третьої групи відносяться ознаки конкурентоспроможності підприємств, що систематизовані за результатами досліджень Т. Пітерса і Р. Уотермана [4], зокрема, такі: цілеспрямована орієнтація на дії та на досягнення успіху, запровадження стратегії «обличчям до споживача», самостійність та підприємницька ініціатива, зв'язок зі змінами у зовнішньому та внутрішньому оточенні та дії на підставі ціннісних принципів, відданість і вірність власній справі та ін.    

Конкурентна позиція компанії формується в процесі здійснення суб’єктом господарювання різних конкурентних дій, в ході яких виникає реалізація потенціалу конкурентоспроможності.

Сукупність конкурентних дій, які направлені на зміну або утримання конкурентної позиції являє собою конкурентне позиціювання авіакомпанії.

Конкурентне позиціювання може бути: наступальним, оборонним, відступальним, погоджувальним.

Основними критеріями конкурентоспроможності повітряного транспорту є: забезпечення найбільшого швидкісного ефекту повітряного сполучення, економічну та комерційну експлуатацію повітряних суден, високий рівень культури обслуговування пасажирів і клієнтури повітряного транспорту.

Завданню економії часу повинна бути підлегла вся система організації перевезень на повітряному транспорті, яка повинна забезпечувати максимальне використання потенційної швидкості літальних апаратів, звичайно, з обов'язковим дотриманням вимог безпеки й регулярності польотів. При цих умовах швидкісний ефект повітряного транспорту й одержувана при цьому економія суспільного часу будуть проявлятися найбільшою мірою.

Успіх діяльності компанії багато в чому залежить від того, наскільки її послуги задовольняють потреби різних груп клієнтів і наскільки успішно здійснюється залучення потенційної клієнтури.

Основними факторами, від яких залежить конкурентоспроможність авіакомпанії [3]:

- безпека польотів;

- регулярність польотів;

- ціна авіаперевезень;

- обслуговування пасажирів на повітряному судні;

- обслуговування в аеропорту;

- організація системи продажу (можливість і зручність попереднього бронювання);

- доставка пасажирів і вантажів в аеропорт ;

- наявність оперативної інформації.

Існує ряд факторів, що виявляють вплив на формування конкурентоспроможності авіакомпаній:

• конкурентні чинники зовнішнього середовища, що впливають на конкурентне середовище пасажирських авіаційних перевезень;

• фактори внутрішнього середовища галузі;

Виходячи із факторів впливу і факторів від яких залежить конкурентоспроможність авіакомпанії доцільно встановити пріоритети третьої групи за Т. Пітерсом і Р. Уотерманом.

Стратегія конкурентоспроможності сучасної компанії дозволяє їй найкращим чином реалізувати конкурентні переваги. При цьому, щоб залишатися конкурентоспроможними, компанії постійно повинні досліджувати і при необхідності модернізувати відмінні від конкурентів характеристики.

 

Література:

1. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

2. Остряніна С.В. Функціональні і факторні ознаки конкурентоспроможності підприємства / С.В. Остряніна // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – №4. – С.232-235.

3. Середа Н.М. Особливості формування маркетингової стратегії на авіапідприємствах / Н.М. Середа // Новейшие научные достижения - 2014: матеріали міжнародної наук.- практ.  конф.,  Болгарія, – Б., 2014. – С.75-78

4. Уотерман Р. Фактор обновления / Р. Уотерман; [пер. с англ. В. Рысина]. М.: Прогресс, 1988. 368с.