Миронова Н.М.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Стан навколишнього середовища Донецької області та його вплив на здоров’я населення

Забруднення навколишнього середовища стає все більш значним і негативно впливає на життєдіяльність всього населення України. Стан навколишнього середовища Донецької області є одним з найбільш важливих чинників, що впливають на здоров’я населення. Така ситуація вимагає негайного вирішення й ухвалення ефективних управлінських рішень на державному та регіональному рівнях.

Вплив навколишнього середовища регіону на здоров’я населення, що мешкає у ньому, досліджувався багатьма галузями наук: хімією, біологією, медициною, екологією, економікою. Цю проблему в різний час розробляли такі українські і російські вчені, як: О. О. Биков, І. Я. Василенко, О. І. Василенко, М. О. Епішова, Я. Лазаренко, І. П. Романенко, Т. О. Нагаєва, Г.В. Анісімова, Скоробогатова Н.В, С.В. Рак, І. О. Коршикова, Є. А. Плужникова. Однак дана проблема є складною і вимагає постійного дослідження.

Метою є дослідження взаємозв’язку між забрудненням навколишнього середовища і станом здоров’я населення, що мешкає на даній території.

Демографічні показники та здоров'я населення є чутливими характеристиками, які відображають зміни в якості навколишнього природного середовища. Численні дані свідчать про те, що в екологічно несприятливих регіонах реєструється збільшення рівня смертності та захворюваності населення, при цьому відстежується певний зв'язок з екологічними особливостями регіону. Аналіз демографічних показників регіону показує, що протягом ряду років спостерігається зниження чисельності населення, яке на 01.01.2011 року склало 4433,0 тис. осіб. Динаміка демографічних показників населення регіону наведена на рис. 1 [5].

 

Рис. 1 - Динаміка демографічних показників населення Донецької області

 

Основна причина зниження кількості населення - збільшення смертності на тлі зниження народжуваності.

Для порівняння рівень смертності, який спостерігається в областях України (січень - вересень 2011р.) наведений в табл. 1 [4].

Таблиця 1.

Рівень смертності в областях України

 

Народжені, осіб

Померлі, осіб

Природний приріст, осіб

Кількість померлих у віці до 1 року, осіб

Україна

372820

498323

–125503

3394

Автономна Республіка Крим

17332

20901

–3569

170

області

 

 

 

 

Вінницька

13345

18738

–5393

130

Волинська

10914

10389

525

91

Дніпропетровська

26857

39163

–12306

251

Донецька

31061

53607

–22546

343

Житомирська

11223

15266

–4043

80

Закарпатська

13491

10972

2519

146

Запорізька

13465

20337

–6872

129

Івано–Франківська

12257

12388

–131

123

Київська

14820

19982

–5162

103

Кіровоградська

7893

12542

–4649

102

Луганська

15818

28072

–12254

144

Львівська

21682

23260

–1578

192

Миколаївська

9606

13120

–3514

66

Одеська

21597

25186

–3589

212

Полтавська

10612

18330

–7718

70

Рівненська

13027

10671

2356

130

Сумська

7816

14112

–6296

63

Тернопільська

8974

11045

–2071

79

Харківська

19472

30194

–10722

187

Херсонська

8797

11850

–3053

95

Хмельницька

10792

14975

–4183

60

Черкаська

9237

15546

–6309

75

Чернівецька

8403

8395

8

72

Чернігівська

7449

15059

–7610

60

м.Київ

23771

20173

3598

191

Севастополь (міськрада)

3109

4050

–941

30

 

Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що в даний час серед найбільш великих міст України найвищий рівень загальної та дитячої смертності зареєстрований в містах Донецької області.

Зміни вікової структури населення, зниження якості та тривалості життя є наслідком багатьох економічних, соціальних і екологічних причин, серед яких забруднення навколишнього середовища займає не останнє місце.

Найбільшу питому вагу в обсязі викидів займають викиди зі стаціонарних джерел. Стаціонарне джерело забруднення - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (пп. 14.1.230 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755). Так в 2009р. на їх частку припадало 87%. Серед них наступні підприємства: переробної промисловості – 35,9%, добувної промисловості –  34,3%, підприємства з виробництва електроенергії, газу і води – 26,9% [2].

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами найбільші серед всіх областей України у Донецькій області, що по відношенню до загального обсягу викидів на 2010 р. становить 33,4 % (рис. 2.) [5].

 

Рис. 2 - Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами України та Донецької області

 

У 2010 р. збільшились надходження забруднюючих речовин як у атмосферу, так і в поверхневі водойми у порівнянні з 2009 р. (табл. 2). У 2008–2009 рр. спостерігалось деяке зниження викидів в атмосферу та у водойми забруднюючих речовин, що пов’язано із загальним спадом виробництва у той час. Стрілочками у таблиці позначено напрям зміни показника, це дозволяє простежити, що напрям зміни обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферу і кількість хвороб органів дихання співпадають, а напрям зміни надходження забруднюючих речовин у поверхневі водойми та кількість хвороб органів травлення не співпадають лише у 2009–2010 роках [1].

 

 

 

 

 

Таблиця 2.

Надходження забруднюючих речовин у довкілля Донецької області та захворюваність населення

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Надходження забруднюючих речовин в атмосферу, тис. т

1863,0

1861,1

1871,2

1767,2

1513,3

1589,9

Хвороби органів дихання, тис

1193,7

1077,4

1125,3

1082,5

1072,9

1198,5

Надходження забруднюючих речовин у поверхневі водойми, млн. м3

1196,0

3481,4

1967,9

1758,2

1232,0

1503,0

Хвороби органів травлення, тис

114,6

144,7

144,6

111,9

112,0

107,6

 

Крім того, захворюваність є однією із причин смертності, а значить і впливає на демографічний стан даної території. Небезпечний рівень забруднення атмосфери - один з основних факторів підвищення ризику смертності та захворюваності в містах з дуже сильним забрудненням атмосферного повітря. Вважається, що середній показник смертності населення в таких містах на 5 - 10% більше, ніж у містах з відносно чистою атмосферою.

У свою чергу недостатньо чиста питна вода і зміни в якості і режимі харчування ведуть до зростання кількості хвороб сечостатевої системи та системи травлення.

За останнє десятиліття для населення збільшився ризик захворюваності на гіпертонічну та ішемічну хворобу, хронічний бронхіт, зросла кількість новоутворень та захворювань системи кровообігу. Відзначається також зростання захворюваності і смертності від інфекційних захворювань і, зокрема, туберкульозу. Рівні захворюваності та смертності серед населення Донецької області суттєво (на 7-10%) вище загальнодержавних показників. [3]

Серед причин смерті в Донецькій області перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге — новоутворення, третє — зовнішні причини смерті. В табл. 3 показана динаміка кількості смертності з різних причин.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.

Динаміка кількості смертності в Донецькій області з різних причин [5]

 

Всього померлих,

осіб

з них від

хвороб системи кровообігу

новоутворень

зовнішніх причин смерті

хвороб органів травлення

хвороб органів дихання

деяких інфекційних та паразитарних хвороб

2005

83663

52073

10404

7897

3976

2251

2609

2006

81271

51110

10238

7474

3756

2059

2446

2007

82109

50534

10509

7481

4323

2149

2719

2008

81948

50831

10232

7174

4615

2015

2685

2009

75251

47939

10187

5676

3703

1677

2397

2010

73916

48339

10195

4979

3382

1563

2216

 

Таким чином, екологічний стан Донецької області характеризується забрудненням довкілля, поверхневих вод та атмосфери промисловими підприємствами на протязі тривалого періоду. Людський організм не може справитися зі зростаючим навантаженням шкідливих речовин. Забруднення навколишнього середовища створює загрозу для здоров’я населення,  приводить до збільшення хвороб, що в свою чергу впливає на смертність населення.

Для зменшення забруднення навколишнього середовища пропонується збільшувати фінансування на природоохоронні заходи, посилити контроль за забруднюючими підприємствами, при розробці нових проектів обов’язково враховувати екологічний фактор та взагалі вдосконалити екологічну політику України. А вже покращення стану навколишнього середовища області призведе до зменшення кількості захворювань у її населення та відповідно знизиться смертність у регіоні.

 

Література:

1.   Рак С.В. Вплив забруднення навколишнього середовища на здоровя населення Донецької області / С.В. Рак, І. О. Коршикова, Є. А. Плужникова // Вестник ИЭПИ НАН Украины. – 2011. – №2. – С. 106-109

2.   Анісімова Г.В. Статистичне дослідження екологічної складової сталого розвитку регіону / Г.В. Анісімова, Н.В Скоробогатова // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2 (56). – С. 194-199

3.   Доклад о состоянии окружающей среды в Донецкой области Под редакцией С. Третьякова, Г. Аверина, Донецк, 2007. – 116 с

4.   Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5.   Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс] // Режим доступу: < http://www.donetskstat.gov.ua/>