Патраманська Л.Ю., к.е.н., доц.. Шевчук Л.П.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

Окремі аспекти вдосконалення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 

На сучасному етапі розвитку економіки для України є характерним існування кризових явищ у всіх сферах господарювання. За таких умов важливим є подолання кризи на підприємствах, що виступають первинною ланкою економічної системи країни. Фінансова стійкість підприємства виступає одним з основних факторів забезпечення стабільної та ефективної його діяльності, саме тому важливим є здійснення її контролю та аналізу, що й актуалізує тему даного дослідження.

Багато вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх наукових доробках піднімали питання сутності, оцінки, контролю та аналізу фінансової стійкості підприємства. Дана проблематика знайшла своє відображення у працях  Е. Альтмана, У. Бівера, Ю. Бригхема, Б. Калласа. Серед вітчизняних економістів варто виділити наступних: Ю.С. Цал-Цалко, О.С. Філімоненков,  М.Я. Коробов, О.Р. Кривицька,  К.В. Ізмайлова та багато інших. Проте й досі існують суперечки щодо сутності поняття фінансова стійкість, а питання аудиту фінансової стійкості й досі не знайшли комплексного відображення у науковій літературі. 

Метою дослідження є уточнення поняття фінансова стійкість та платоспроможність підприємства та внесення пропозицій щодо вдосконалення проведення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

В умовах економічного розвитку стає актуальним уточнення поняття фінансової стійкості підприємства, оскільки вона є однією із складових вартості компанії. Більшість науковців визначаючи дану дефініцію не враховують ризики зовнішнього та внутрішнього середовища при забезпеченні фінансування діяльності компанії. Інші  ж спеціалісти пов’язують фінансову стійкість або з ліквідністю та платоспроможністю підприємства, або із структурою джерел фінансування, проте важливим є обидві складові її сутності. Науковець Гільмутдінов К.М. пропононує наступне визначення: фінансова стійкість підприємства – це здатність підприємства, в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечувати повне та своєчасне фінансування своєї діяльності, що дозволить зберегти його конкурентоздатність в коротко- та довгострокових періодах. На противагу йому вчені стверджують, що фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує постійну платоспроможність або ж такий стан підприємства, коли обсяг його майна достатній для погашення зобов’язань [1]. Проте на нашу думку, визначати фінансову стійкість слід як результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства.

Подєрьогін А. М. дає таке визначення платоспроможності підприємства, як його спроможності своєчасно й повністю виконувати платіжні зобов’язання, які виникають з операцій грошового характеру [2].

Система управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства повинна обов’язково включати до свого складу підсистему контролю. В умовах кризи доцільним є здійснення нового виду незалежного контролю, а саме аудиту фінансової стійкості підприємства з одночасним підтвердженням достовірності звітності. Окрім того, даний вид аудиту має виражати думку фахівця про фінансовий стан підприємства на звітну дату, а також надавати інтерпретацію фінансовим показникам, виявляючи тенденції розвитку підприємства як самостійної господарюючої одиниці у галузі. 

Варто звернути увагу на те, що в якості об’єктів аудиту фінансової стійкості мають розглядатись не лише фінансові документи, але й бізнес-процеси, бізнес-середовище  та пов’язані з ними ризики. Можливим також є проведення перевірки прогнозованих фінансових звітів, що складаються на підприємстві для акціонерів та інвесторів [3].

Одним із аспектів вдосконалення аудиту платоспроможності та фінансової стійкості є розробка робочих документів встановленої форми, що відображено у табл. 1. Такий документ можна використовувати на ПЕОМ, використовуючи програму автоматичного обрахунку даних показників. Це значно спростить роботу аудитора та буде більш наочно представляти результати проведеного аналітичного дослідження.

Таблиця 1

Робочий документ аудитора «Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства»

 

Аналітичний коефіцієнт

Формула

Показник

обрахований

бухгалтером підпр.

Показник

обрахований аудитором

Відхи-лення

Норма

Показники фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт автономії

Кавт  = Власний капітал/

Підсумок балансу

 

 

 

> 0,5

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кф.с. = Власний капітал/

Загальна сума зобов’язань

 

 

 

> 1,0

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Кзвз. = Власні оборотні засоби/ 

Матеріальні оборотні активи

 

 

 

> 0,1

Коефіцієнт від­ношення необо­ротних та обо­ротних активів

Кн/об = Необоротні активи/ 

Оборотні активи

 

 

 

Коефіцієнт маневреності

Км = Власні оборотні активи/ Власний капітал

 

 

 

 

0,5 – 0,6

Показники платоспроможності підприємства

Співвідношення короткострокової деб. та кред.

заборгованості

Короткострокова деб. заборгованість / Короткострокова кред. заборгованість

 

 

 

>1

Коефіцієнт загальної платоспроможності

К з.п. = Загальна сума активів / Загальна сума зобов’язань

 

 

 

>2

Відношення кредитів, що погашені своєчасно, до загальної суми кредитів

Сума  кредитів, погашених своєчасно / Загальна сума кредитів

 

 

 

> 0,95

При проведенні аудитором деталізованого аналізу фінансової стійкості підприємства з’являється можливість виявити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на даний показник, а отже аудитор зможе розробити рекомендації та пропозиції щодо підсилення впливу позитивних чинників та зниження – негативних. Таким чином у разі реалізації результатів контролю буде зростати інвестиційна привабливість підприємств та регіонів в цілому, що постраждала в результаті нестабільності економічної ситуації.

Окрім загальноприйнятих висновків про достовірність бухгалтерської звітності, аудиторський висновок про фінансову стійкість підприємства може відображати ступінь поточного та прогнозованого фінансового ризику, прогнозні фінансові звіти, поточну фінансову стійкість та платоспроможність підприємства, а також може бути відображено результати аналізу репутації компанії та її платіжної дисципліни, іншої не фінансової інформації.

На нашу думку, такий висновок доцільно включити в пакет регулярної фінансової звітності. Таким чином, зацікавлені особи зможуть ознайомитись не лише  з  підтвердженою публічною звітністю, що відображає  результати діяльності підприємства в минулих періодах, а й з його поточною та прогнозною фінансовою стійкістю та платоспроможністю. Окрім того, можна внести доповнення до існуючих форм звітності шляхом запровадження нової форми, що буде містити дані про поточний фінансовий стан підприємства, його стійкість та платоспроможність, реальну оцінку активів та інше.

Більшість підприємців в умовах кризи не розуміють необхідність проведення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оскільки це тягне за собою додаткові витрати. Тому необхідним є популяризація даного виду аудиту серед суб’єктів господарювання, а для цього доцільно: 

- сформувати коло однодумців серед аудиторів, що будуть вести консультаційну роботу щодо способів подолання кризи та пояснювати переваги здійснення аудиту стійкості; 

- привернути увагу ділової та професійної спільноти до такого можливого варіанту виходу з економічної кризи  як подолання кризи довіри;

- сприяти формуванню на рівні органів влади, регіональних підприємницьких асоціацій та союзів, різноманітних професійних організацій суспільної думки про корисність та престижність здійснення добровільного щоквартального проходження антикризових аудиторських перевірок фінансової стійкості, що будуть особливо корисні для банків, страхових компаній, акціонерних товариств. 

Таким чином, результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

- фінансова стійкість підприємства – це такий його стан, за якого обсяг фінансових ресурсів, що перебуває в розпорядженні підприємства, забезпечує його фінансову незалежність, плато- та кредитоспроможність і фінансування розвитку діяльності на поточний і перспективний періоди;

- аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства - є одним із способів подолання недостатньої довіри між учасниками фінансово-господарської діяльності, забезпечує поінформованість зацікавлених осіб про поточний фінансовий стан підприємства, надає обґрунтовану оцінку прогнозним показникам підприємства тощо;

- об’єктами аудиту платоспроможності і фінансово стійкості мають бути не лише дані фінансових звітів, а й бізнес-процеси та бізнес-середовище, окрім того особливу увагу слід приділити оцінці ризиків;

- в процесі перевірки аудитору рекомендовано використовувати запропонований або ж власної розробки робочий документ;

- аудиторський висновок про фінансову стійкість та платоспроможність підприємства доцільно включити в пакет публічної підтвердженої звітності або ж доповнити існуючу звітність новою формою, що буде відображати дані показники;

- доцільним є популяризація аудиту фінансової стійкості та платоспроможності, що може бути досягнена спільними діями аудиторів, професійних організацій та органів влади.

Список використаних джерел:

1. Гильмутдинов, К.Я. Исследование содержания аналитических процедур аудита финансовой устойчивости организации в зависимости от условий функционирования [Текст]/К.Я. Гильмутдинов // РИСК. – М., 2011.– №2.– С. 416-420.

2. Подєрьогін, А. М. Фінанси підприємств/ А. М. Подєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 194-249.

3. Скорба  О.А.  Аудит  стійкості  підприємства    крок  до  подолання економічної кризи / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник  наукових  праць.  Випуск  257:  В  7  т.    Т.  ІІ.    Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 296 с.