Сакун Л.М., Скоробрух К.І.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Практичні аспекти застосування методології IDEF на машинобудівних підприємствах

 

Жорстка конкуренція на ринках збуту потребує від підприємств постійного удосконалення системи менеджменту. Реінжиніринг бізнесу на сьогодні належить до найефективніших методологій менеджменту, що значно поліпшує основні показники діяльності підприємства.

Проблемам сучасного менеджменту та реінжинірингу приділили увагу у своїх роботах такі закордонні та вітчизняні вчені як І. Ансофф, А. Боцула,       О. Виханський, В. Гончарук, П. Друкер, В. Єліфіров, Е. Зінгер, Ф. Котлер,       А. Наумов, Е. Попов, В. Репін, М. Робсон, Г. Саймон, В. Тупкало, Е. Уткін, М. Хаммер [2], К. Ховард, М. Шапот, Л. Шейн, Д. Чампи [2], О.Черемних [3], С.Янг та інші. І хоча існує величезна кількість наукових досліджень присвячених реінжинірингу систем менеджменту, але реінжиніринг ще не став окремою наукою [2,3].

Метою даної роботи є застосування методології IDEF для бізнес-процесу управління персоналом на прикладі ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І.Лепсе».

ВАТ „ЗМБЗ ім. Лепсе” являє собою підприємство середніх розмірів, що має масовий тип виробництва. Основною продукцією підприємства є: комплекс обладнання для обслуговування льоток; люки чавунні для колодязів; маніпулятори; гідравлічні приводи; литво чавунне; бурові верстати; домкрати; преси вібраційні; екструдери; редуктори; грейфери; гідроциліндри.

Організаційна структура ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І. І. Лепсе» повністю відповідає меті його діяльності. Але, не зважаючи на це, підприємство має деякі проблеми з управління персоналом та його діяльності взагалі, які вимагають негайного вирішення.

В ситуації, що склалася на підприємстві, доцільним буде запровадження сучасної методології IDEF для реінжиніринга системи менеджменту, яка дозволить значно підвищити ефективність управління кадровим потенціалом та отримати високі показники діяльності.

Сучасна методологія IDEF для реінжиніринга системи менеджменту досить популярна на сьогодні тому, що вона дозволяє стати лідером на вітчизняному ринку і успішно конкурувати на міжнародних ринках.

На основі досліджень бізнес-процесу управління персоналом була запропонована концепція внутрішніх процесів і зовнішніх зв’язків ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І. І. Лепсе» (рис.1.).

Рис. 1. Взаємозв'язки бізнес-процесу управління персоналом

* Складено на підставі [1].

Використовуючи методологію, яка зображена на рис. 1, ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І. І. Лепсе» зможе розробити ефективну кадрову політику, а також значно підвищити показники діяльності організації.

Основними завданнями удосконалення процесу управління персоналом повинні стати:

1. Формування висококваліфікованого кадрового потенціалу, принципово нових принципів та методів добору.

2. Забезпечення регулярного навчання та ефективного розміщення кадрів.

3. Проведення постійної професійної орієнтації та перепідготовки кадрів, проведення атестації, оцінки рівня знань та кваліфікації працівників.

4. Забезпечення підвищення освітнього рівня та кваліфікації персоналу.

5. Аналіз плинності кадрів.

Для забезпечення ефективної кадрової політики та вирішення основних завдань ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім. І. І. Лепсе» мусить приділити велику увагу таким напрямам роботи з персоналом як:

- планування кадрів;

-  аналіз роботи;

- нормування й оцінка виконання праці;

- система стимулювання;

-  організаційна культура;

- заходи адаптації працівників.

Реінжиніринг системи менеджменту за допомогою методології IDEF дозволить підприємству:

-  провести повну трансформацію структури управління;

-  створити новий образ;

- формалізувати процедури управління економічним потенціалом.

Методологія IDEF спирається на принцип цілеспрямованості, що дає можливість враховувати та коригувати досягнення поставленої мети.

 

Література:

1. Иванов Д.Ю. Преобразование процессов: Использование методологии IDEF для реинжиниринга системы менеджмента / Д.Ю. Иванов // Методы менеджмента качества. 2008. №10. С. 2428.

2. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. – М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер. – 2007. – 288с.

3. Чремных С.В. Моделирование и анализ систем. IDEF – технологии: практикум / С.В. Чремных, И. О. Семенов, В. С. Ручник – М.: Финансы и статистика, 2006. – 192 с.