Економічні науки/10. Економіка підприємства

Гаращенко О.В.

Науковий керівник: Міняйленко І.В.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України

 

Будівельна галузь  України є однією з найважливіших галузей  народного господарства, від якої залежить ефективність розвитку економіки країни. Важливість цієї галузі пояснюється цілим рядом причин. По-перше, будівельний комплекс створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. По-друге, заслуговує на увагу економічний ефект від розвитку цього комплексу, суть якого полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво.

Крім цього, будівельний комплекс сприяє вирішенню багатьох соціальних проблем, а саме, розвиток будівельного комплексу в умовах діяльності ринкових механізмів спрямований на стабілізацію стану соціальної безпеки як кожної окремої людини, так і держави загалом.

У 2008-2009 роках будівельна галузь відчула суттєвий вплив кризи, що проявилося у виникненні проблем з фінансуванням проектів, зумовлених погіршенням доступу позичальників до кредитних ресурсів.

Одна з головних причин, через які чимало українських будівництв зараз заморожені, це узгодження та отримання дозвільної, правової, технічної, землевпорядної та іншої документації. У жодній іншій галузі економіки ця процедура не є такою складною. Будівельним компаніям доводиться перебувати в «тісному контакті» із 20 - 25 різними структурними підрозділами обласних, міських і районних правоохоронних і контролюючих органів, включаючи органи влади і місцевого самоврядування.

Проблему цю можна розв’язати тільки на законодавчому рівні. Тривалий  процес погоджень збільшує терміни будівництва та суттєво підвищує його вартість. Враховуючи світовий досвід, зокрема Польщі, необхідно відмітити, що проектна організація, яка має всі необхідні ліцензії, розробляє проект будівництва, який від самого початку враховує всі питання, що можуть виникнути в того ж МНС або санепідстанції. Як наслідок, збільшаться обсяги будівництва, а також будуть залучені додаткові інвенстиції.[2].

У таблиці 1 наведені дані, щодо основних показників будівництва в Україні [3].

Таблиця 1 - Основні показники будівництва

 

Показники

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг реалізованої будіве-льної продукції, млн.грн.

888,3

1278,2

1591

2187

2953

2067

2320

2618

Основні засоби будівництва (у фактичних цінах на кінець року), млн.грн.

1461

1688

1882

1584

1998

2157

2090

...

Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств, відсотків

-1,7

1,4

1,1

4,0

0,5

4,5

3,7

3,6

Частка збиткових будівельних підприємств, відсотків

38,2

33,6

31,1

27,6

30,8

36,3

41,4

35,8

Кількість найманих працівників у будівництві, тис.

17

17

17

17

16

14

14

13

Середньомісячна заробітна плата, грн.

803

1068

1347

1700

2155

2156

2638

3355

 

Проаналізувавши динаміку показників спостерігається зростання будівництва до 2008 р. включно та його різкий спад через економічну кризу в 2009 р. І хоча з даних таблиці видно, що ситуація покращується, все ж ще рано говорити про те, що будівельна галузь вийшла з кризи. У бюджеті 2013р. державою не було передбачено якихось великих коштів на капітальне будівництво, які могли б зрушити будівельну галузь з  «мертвої точки». [1].

Відповідно, зниження обсягів будівельних робіт призвело до зменшення попиту на будівельні матеріли, що позначилося на скороченні обсягів їх виробництва[ 1].

Виходячи з вищенаведених даних щодо стану будівельної галузі, можна окреслити коло наступних проблем:

- відсутність джерел фінансування будівництва (значне скорочення обсягів державних централізованих капітальних вкладень, зменшення інвестиційних можливостей домінуючої частини суб'єктів господарювання, зубожіння значної кількості людей);

- високий ступінь зносу основних фондів, їх занедбаність через відсутність інвестиційного попиту;

- практична ліквідація великих будівельних підрозділів, здатних виконувати багатомільйонні проекти (неможливість конкурувати з такими крупними структурами, як французькі компанії “DUMES GTM” чи ”BOUYGUES”);

- недосконала система ціноутворення;

- бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних проектів.

- відсутність рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу.

- недосконала система механізмів нормативно-правового регулювання економічних, соціальних і правових відносин у житловій сфері (наприклад, законодавчо врегульованого механізму майнової відповідальності за порушення умов договору підряду).

В результаті проведеного дослідження було виокремлено, що першочерговою проблемою, яка постає перед будівельною галуззю на даному етапі, є питання створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, реальних фінансово-кредитних механізмів для стимулювання промислового та житлового будівництва з метою підвищення конкурентоздатності галузі, через те, що ринкові умови господарювання вимагають формування нових засад взаємовідносин учасників інвестиційного процесу у капітальному будівництві.

Література:

1.                Державний комітет статистики електронний доступ з http://www.ukrstat.gov.ua

2.                Міністерство регіонального розвитку, будівництва України, електронний ресурс доступ з http://www.minregionbud.gov.ua.

3.                Статистичний збірник «Регіони України» за ред.. О.Г. Осауленка. – К., 2011рр.