Ткаченко Сергій Анатолійович

к.е.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес)

ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут», Україна

СПОСІБ ОПИСАННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ПОКАЗНИКІВ, З ЯКИМИ ВИНИКАЄ ПОТРЕБА ОПЕРУВАТИ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ

Впровадження засобів сучасної електронно-обчислювальної техніки в сферу управління промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями, змінюючи процеси збору, реєстрації, передачі та обробки техніко-економічної інформації, впливає тим самим на всі основні функції управління, у тому числі і на функцію аналізу. У цьому зв`язку найважливішою умовою успішного формування та впровадження функції економічного аналізу виступає вирішення аналітичних завдань не за існуючою традиційною методикою, а за методикою, яка відображає особливості сучасної функціонально розвинутої обробки техніко-економічної інформації та специфіку використання машин електронних цифрових. Це означає, що методичні матеріали із аналізу повинні не тільки дозволяти формувати склад задач підсистеми аналітичної обробки інформації, визначати їх сутність, взаємозв`язки і послідовність вирішення, але і містити визначення результативних аналітичних показників. Така вимога до методики економічного аналізу диктується тим, що в умовах функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань методика, не підміняючи конкретних постановок вирішення задач на машинах електронних цифрових, повинна в той же час бути основою для їх розроблення.

Накопичений на підприємствах суднобудівної та машинобудівної промисловості досвід формування і впровадження аналітичних розрахунків дозволяє визначити основні напрямки удосконалення методичних матеріалів із економічного аналізу, це: по-перше, суворе визначення понять показників, з якими необхідно оперувати в процесі вирішення задач аналізу, і єдність їх умовних позначень; по-друге, застосування раціональних способів обчислення відповідних аналітичних показників; по-третє, опис, у необхідних випадках, різних методів отримання результатів аналізу; по-четверте, приведення достатньо повного переліку вхідної інформації, яка потрібна для розрахунку тих або інших показників; по-п`яте, побудова інформаційно-аналітичних таблиць виходячи із конкретних показників.

Розглянемо перший напрям удосконалення методики більш детально.

В умовах сучасної обробки інформації на сам перед зростають вимоги до способу описання найменувань показників, з якими виникає потреба оперувати в процесі вирішення аналітичних задач. Справа в тому, що будь-якому із показників можна надати декілька визначень, які розкривають його значення із різних сторін. Така розбіжність у визначеннях показників доволі типова для традиційної методики економічного аналізу і виступає наслідком не тільки заміни у змісті показника одних характеристик іншими, що цілком виправдано, але і пропущенням окремих характеристик. На практиці це призводить до неоднозначного тлумачення показників, а також до того, що, користуючись такими неповними визначеннями, неможливо або, по меншій мірі, дуже важко надати кількісну та якісну оцінку того або іншого показника.

Особливо відчувається недолік визначень змісту показників при розробленні програм вирішення задач аналізу, коли формалізація аналітичних розрахунків вимагає врахування повного переліку характеристик кожного показника. Практика показує, що приведені в методиці найменування показників повинні містити наступні основні якісні характеристики: об`єкт; процес або стан; функцію управління; спосіб розрахунку (формальна характеристика); суб`єкт; час; одиницю вимірювання. Наведемо приклад схеми найменування показника (рис. 1).

Несуворе описання найменувань показників і пропущення в них якої-небудь ознаки неминуче веде до труднощів в програмуванні і, як правило, вимагає внесення уточнень до первісної постановки завдання.

 

Плановий

обсяг

виробництва

функція управління

формальна характеристика

процес

 

 

 

готової продукції

по цеху                            за рік

тис. грн.

об`єкт

суб’єкт                                      час

одиниця виміру

 

Рис. 1. Схема найменування показника

 

Досить важливим моментом, який повинен бути врахований в методиці аналізу, виступає присвоєння кожному із показників єдиного позначення у вигляді символу. Ця вимога в традиційних методичних матеріалах із аналізу не завжди виконується, що при впровадженні функції аналітичного забезпечення вносить додаткові складності в роботу із написання та встановлення задач.

Список використаних літературних джерел

1. Докукин А.В. Экономические механизмы стимулирования процессов развития информационного обеспечения технического регулирования: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Докукин Александр Владимирович; [Место защиты: Рос. науч.-техн. центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия]. – Москва, 2009. – 317 с.

2. Киселева Н.П. Методология статистического исследования экономического роста регионов и факторов его дифференциации: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.12 / Киселева Надежда Петровна; [Место защиты: Сам. гос. эконом. ун-т]. – Саратов, 2007. – 342 с.: ил.

3. Корсак А.Б. Система обеспечения экономической безопасности мегаполиса: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Корсак Александр Борисович; [Место защиты: Академия экономической безопасности]. – Москва, 2008. – 277 с.: ил.

4. Филобокова Л.Ю. Устойчивое развитие малого предпринимательства: теория и практика (на материалах Дальневосточного экономического региона): диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Филобокова Людмила Юрьевна; [Место защиты: ГОУВПО «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»]. – Ростов-на-Дону, 2005. – 368 с.: 28 ил.