Економічні науки / 7.Учет і аудит.

 

Бахчева І. Л.

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Останнім часом на всіх рівнях управління наголошується про необхідність інноваційного розвитку економіки держави та використання продуктів інтелектуальної праці як інструменту підвищення ефективності виробництва [4]. Результатом цього є поширення проблем визначення прав інтелектуальної власності, зокрема проблема їх обліку на підприємстві. У сучасному світі значимість і цінність нематеріальних ресурсів постійно зростає.

Рис. 1. Етапи використання об’єктів права інтелектуальної власності

 

 

Використання прав інтелектуальної власності є важливою складовою процесу господарювання, адже «використання інтелектуального продукту в сфері науки та виробництва дає, як правило, істотний додатковий прибуток. За статистичними даними виробництво продукції, з використанням винаходів, збільшує прибуток в середньому на 28 % [6].

Згідно зі ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності індентифікується як право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом [1].

Використання об’єктів інтелектуальної власності базується на управлінні (рис. 1). Основними задачами у стратегічному управлінні інтелектуальною власністю є: облік, систематизація та аналіз використання об’єктів інтелектуальної власності; визначення домінуючого об’єкта в перспективному плануванні діяльності підприємства (організацій, установ); здійснення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності; визначення об’єктів інтелектуальної власності, пропонованих до реалізації та їхня комерціалізація; припинення порушень виключних прав [5].

Для обліку ОПІВ використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи», зокрема  його субрахунки 123 «Права на ком.позначення»,124 «Права на об’єкти промислової власності», 125 «Авторське право та суміжні з ним права». По дебету за цими рахунками відображається сума прибання або отримання в результаті розробки ОПІВ. По кредиту – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі чи неможливості отримання підприємством економічних вигод від його використання, а також сума уцінки ОПІВ.

Кожний з етапів використання об’єктів права інтелектуальної власності (рис.1) підтверджується документами стандартизованої форми. На сьогодні для обліку наявності та руху нематеріальних активів застосовують типові форми, затверджені наказом Міністерства фінансів [2]. Порядок їх застосування [3] під час оформлення операцій з рухом нематеріальних активів відображено в табл 1.

Табл. 1.

Типові форми первинного обліку нематеріальних активів та порядок їх застосування

Типова форма та назва документа

Сфера застосування

Підстава для оформлення

Кількість примірників

НА-1

"Акт введення в господарський обіг об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів "

Для оформлення операцій із введення в господарський обіг і використання окремих придбаних об'єктів права інтелектуальної власності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності

Технічна, науково-технічна та інша документація (ліцензійний договір, авторський договір, патент)

Складає в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальна комісія

НА-2

"Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"

Для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності

Акт введення в господарський обіг об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова ф. № НА-1);

Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова ф. № НА-3)

Заповнюють в одному примірнику та ведуть в бухгалтерії на кожен об'єкт чи групу об'єктів

 

НА-3

"Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"

Для оформлення вибуття об'єктів нематеріальних активів під час їх списання

Зазначають причини вибуття; залишкову вартість визначають за даними бухгалтерського обліку

Складає у двох примірниках призначена комісія, затверджує керівник підприємства

НА-4

"Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"

Для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцем знаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою

Наявність об'єктів права інтелектуальної власності встановлюється за документами, що були підставою для їх оприбуткування або якими оформлені (підтверджені) майнові права

Складає в одному примірнику призначена інвентаризаційна комісія

 

Підводячи підсумок можна сказати, що відображення нематеріальних активів, як особливого виду об'єкта бухгалтерського обліку, повинно бути забезпечено документацією, яка б враховувала специфічні ознаки кожного з таких об'єктів.

Зокрема, з аналізу основних типових форм (табл. 1) бачимо дублювання інформації в цих документах, що не сприяє спрощенню формування облікових відомостей.

Вдосконалення первинного обліку нематеріальних активів повинно відбуватись у напрямках раціоналізації форм первинних документів сприятиме оперативності прийняття управлінських рішень, отриманню необхідних даних для управлінського та економічного аналізу, впливатиме на достовірність оцінки об'єктів нематеріальних активів.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України із змінами та доповненнями від 22.09.2011 N 3795-VI ( 3795-17).

2. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" від 22.11.2004 р., № 732.

3. Наказ Міністерства фінансів України  «Про порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 12.07.2004 № 153.

4. Державна цільова науково-технічна програма впровадження і використання грід-технологій на 2009-2013 роки, затверджена постановою Кабінему Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1020 [ Електронний ресурс ]. // Урядовий портал. – Режим доступу: - www.kmu.gov.ua/control/npd/list.

6. Аврамова О.Є., Безверхняя І.В., Крижановская М.В. Використання об’єктів інтелектуальної власності в діяльності підприємства . Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/Aprus/2011_30/pravo8.pdf.

 

Науковий керівник: Семенова Л. Ю., старший викладач кафедри управління персоналом