Дяченко О. В.

Харківський національний економічний університет

 

Критичний аналіз змісту поняття «управління фінансовою стійкістю підприємства»

 

В умовах ринкової економіки перед підприємствами постає завдання самостійного планування, контролю, оцінки та аналізу своєї діяльності. Однією з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства є його фінансова стійкість. Якщо підприємство є фінансово стійким, то воно має переваги перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в здобутті кредитів, у виборі постачальників і підборі кваліфікованих кадрів. Крім того, таке підприємство не вступає в конфлікт з державою і суспільством щодо нарахування податків, і неподаткових платежів, з виплати заробітної плати, дивідендів, повернення кредитів та відсотків по ним. Саме тому управління фінансовою стійкістю є необхідною передумовою розвитку підприємства, в чому і полягає актуальність даної теми.

Серед найбільш відомих вчених, які присвятили багато уваги питанням фінансової стійкості підприємства, її аналізу та оцінці, визначенню факторів впливу та методів управління фінансовою стійкістю можна виділити              В.В. Ковальова, А. В. Сізова, М. Л. Коробова, Ю. С. Цал-Цалка, К. В. Ізмайлова, І. О. Бланка, І. І. Приймака [3], Г. В. Савицьку [4], Є. Ф. Сисоєва [5]  та ін.

Метою статті є узагальнення теоретичних основ щодо сутності поняття «управління фінансовою стійкістю підприємства».

Перш ніж дати визначення поняттю управління фінансовою стійкістю, на нашу думку, потрібно спочатку дати чітке трактування таким дефініціям, як «управління», «механізм управління підприємством», «фінансова стійкість».

Під управлінням загалом розуміють сукупність процесів, які підпорядковуються системі принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень, що забезпечує підтримку системи, управління якою здійснюється, у заданому стані або переведення її в новий стан [1].

Поняття механізм управління підприємством відносно нове, проте достатньо актуальне і часто досліджуване останнім часом. Найбільш влучно поняттю механізм управління підприємством, на нашу думку, дав визначення Пономаренко В. С., який трактує дане поняття, як сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об’єднаних спільністю мети, за допомогою яких здійснюється ув’язування та узгодження суспільних, групових і приватних інтересів, забезпечується функціонування і розвиток підприємств, як соціально-економічної системи [5, с. 28].

Щодо визначення такої економічної категорії, як «фінансова стійкість» в літературі існує безліч точок зору, які мають або спільні риси, або суттєві відмінності. Узагальнивши аналіз наукових публікацій, щодо тлумачення поняття «фінансової стійкості» виділимо підходи щодо визначення даного поняття з точки зору українських, російських та зарубіжних вчених-економістів, що представлено на рис. 1.

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення представлене               В.Г. Савицькою, яка під фінансовою стійкістю підприємства розуміє здатність підприємства функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів в мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, яка гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в межах допустимого рівня ризику [4, с. 619.]. 

Виділяють наступні види фінансової стійкості:

поточна – на конкретний момент часу;

потенційна – пов’язана з перетвореннями і з врахуванням зовнішніх умов, що змінюються;

формальна – створена та має підтримку держави ззовні;

реальна – в умовах конкуренції і з врахуванням можливостей здійснення розширеного виробництва [3].

Отже, фінансова стійкість підприємства у короткостроковому періоді означає досягнення стану рівноваги, у довгостроковому періоді – трансформування чинників стабілізації у фактори розвитку підприємства.

 

Рис. 1. Узагальнення підходів щодо визначення поняття «фінансова стійкість»

 

Проведемо аналіз визначень поняття «управління фінансовою стійкістю», які зустрічаються у роботах науковців, що представлено в табл.1.

З представлених вище визначень поняття «управління фінансовою стійкістю підприємства» можна виділити ряд основних недоліків, а саме:

неоднозначність у визначенні цілей управління фінансовою стійкістю, що не забезпечує створення єдиного методичного підходу до загального трактування;

розкриття сутнісного розуміння управління фінансовою стійкістю через окремі складові такого поняття, що нівелює розгляд сутності та змістовності поданого.

Таблиця 1

 

Визначення поняття «управління фінансовою стійкістю»

 

        Автор

Визначення

Коментар

Докієнко Л.М.

[1, с. 44]

Управління фінансовою стійкістю підприємств є системою принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних   із   забезпеченням    такого

стану фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом, яка б дозволила підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності, а також забезпечення та підтримання фінансової рівноваги підприємства.

З наведеного визначення зрозуміло, що управління фінансовою стійкістю є складовою управління підприємством, а

зокрема відноситься до управління його фінансовими ресурсами.

Узагальнення у даному визначенні мети управління фінансовою стійкістю підприємства лише з погляду прибутку і капіталу є неоднозначним.

Сисоєва О.В. [5]

Управління фінансовою стійкістю є складовою частиною управління фінансовими ресурсами підприємства для цілей розв'язку завдань, які постають перед таким підприємством.

З даного визначення зрозуміло, що управління фінансовою стійкістю відноситься до управління його фінансовими ресурсами

Приймак І.І.

[3]

Управління фінансовою стійкістю підприємства - система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень щодо формування та розподілу фінансових ресурсів задля забезпечення зростання вартості ділової одиниці та її фінансової стійкості у тривалому періоді.

В даному визначенні більш змістовно розкривається суть, так як в якості цілей управління виділяється зростання вартості підприємства та його фінансова стійкість у тривалому періоді.

 

Вердієва Ю.М.

[2]

Управління фінансовою стійкістю підприємства - сукупність форм та методів реалізації процедур, спрямованих на збереження стійкості та конкурентоспроможності суб'єкта господарювання на ринку.

Розкриття даного поняття здійснюється через його окремі складові, але при цьому не наводяться визначення таких окремих складових загального поняття, яке розглядається.


 

 

 

З метою усунення визначених недоліків, розглянувши такі дефініції, як «управління» та «фінансова стійкість» надамо визначення поняттю «управління фінансовою стійкістю», що для більш наглядного бачення представлено на рис. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2. Узагальнення поняття «управління фінансовою стійкістю»

 

Таким чином, було розглянуто підходи до визначення фінансової стійкості підприємства, управління фінансовою стійкістю підприємства, та узагальнено поняття «управління фінансовою стійкістю підприємства».

 

Література:

1. Васильченко Г. В. Теоретичні аспекти дослідження поняття «управління фінансовою стійкістю» / Г. В. Васильченко // Економічний форум. – 2012. - № 2. – С. 43 – 47.

2.       Вердиева Ю. Н. Управление финансово-экономической устойчивостью предприятия в условиях экономического кризиса /                    Ю. Н. Вердиева // Вологдинские чтения. - 2009. - № 74. - С. 86-89.

3. Приймак І. І. Організація стратегічного управління суб'єктами господарювання в економіці України / І. І. Приймак // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 36. - Львів, 2006. - С. 143-147.

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 2002. – 704 с.

5. Сысоева Е. Ф. Управление финансовой устойчивостью организации для целей оптимизации структуры капитала / Е. Ф. Сысоева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2008. - № 3. - С. 82-86.