Мехеда Н.Г., Мудь А.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

 

Кадрова безпека як підсистема економічної безпеки підприємства

 

Ефективність господарювання підприємства, а також рівень його економічної безпеки великою мірою залежить від якості системи управління його кадровою безпекою, яка визначає здатність підприємства запобігати ризикам і загрозам організації праці, безпосередньо персоналу, його трудовому потенціалу; трудовим відносинам в цілому.

Кадри – найважливіший ресурс підприємства. Вони не тільки вирішують все, а й можуть позбавити всього.

Кадрова безпека - це процес запобігання впливів на економічну безпеку підприємства за допомогою ліквідації чи зниження ризиків і різноманітних загроз, що пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами загалом. Кадрова безпека є комбінацією складових, пов’язаних між собою складними зв’язками [1]. 

Завданням кадрової безпеки є: забезпечення підприємства необхідними співробітниками, заповнення вакансій; утримання співробітників, їх розвиток; розробка мотиваційних схем і схем оплати праці; усунення збитку у зв’язку з трудовими суперечками; підвищення лояльності співробітників; аналіз ситуації у конкурентів; робота із сайтами вакансій, кадровими агентствами; аналіз ситуації на ринку праці в регіоні; оцінювання підприємства як працедавця (погляд з боку співробітника); способи проектування кар’єри (також погляд з боку співробітника). 

Служба персоналу – підрозділ, що первинно, і надалі регулярно працює з персоналом. Уся діяльність служб персоналу  wt gjcksljdyscnm  етапsd: пошук, відбір, прийом, адаптація тощо. Служба кадрової безпеки має розпізнавати і ліквідувати (або огороджувати) з колективу працівників, які входять або потенційно можуть увійти до тієї або іншої групи ризику [2]. 

До основних груп ризику відносяться члени релігійних новоутворень, алкоголіки, наркомани, гравці, учасники фінансових пірамід.

Концепції і стратегії економічної безпеки практично реалізуються через систему конкретних заходів і механізмів, які, розробляються на основі аналізу результатів моніторингу якісних критеріїв і їх кількісних параметрів.

Найвищого ступеня безпеки досягають за умови, що весь комплекс показників перебуває в допустимих межах своїх порогових значень.

Головними групами критеріїв безпосередньо в кадровій безпеці є показники: чисельного складу персоналу та його динаміки; кваліфікації й інтелектуального потенціалу; ефективності використання персоналу; якості мотиваційної системи.

Установивши спеціальні критерії і визначивши їх параметри, кадрова служба, крім того, зобов'язана:

1. Забезпечити розроблення поточних і планових значень показників кадрової безпеки для стратегічного і оперативного планування.

2. Здійснювати постійний моніторинг установлених показників.

3. Надавати з різною періодичністю і в певному обсязі дані звітності за станом критеріїв.

4. Негайно повідомляти в орган управління і службу безпеки при отримані сигналу щодо негативного відхилення значення показника .

5. Брати участь у розробленні й реалізації сценаріїв і заходів щодо стабілізації параметрів діяльності підприємства тощо [4].

На кадрову безпеку підприємства впливають як зовнішні (тиск на співробітників, інфляційні процеси), так і внутрішні фактори (недостатня кваліфікація працівників, неефективна система мотивації), які треба враховувати при аналізі стану кадрової роботи з погляду безпеки щодо беззбитковості трудових відносин. 

Для збереження кадрової безпеки варто використовувати сучасні кадрові технології, включаючи такі механізми: ефективну мотивацію; прискорену адаптацію (за рахунок наставництва); своєчасне запобігання конфліктним ситуаціям, атестацію; компенсацію; розумну політику звільнення; пропаганду корпоративності.

Процес планування та управління персоналом спрямований на забезпечення належного рівня економічної безпеки, має охоплювати організацію системи підбору, наймання, навчання і мотивації праці необхідних працівників, зокрема, матеріальні та моральні стимули, престижність професії і волю до творчості, забезпечення соціальними благами.

Висновоки:

Кадрова безпека підприємства, як підсистема економічної безпеки, дає змогу підприємству досягати економічного зростання шляхом застосування знань, вмінь, навичок, досвіду, пізнавальних та духовних здібностей своїх співробітників, їх інтелектуального рівня та інших складників, що й забезпечують безпеку підприємства загалом.

 

 

 

Використана література:

  1. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. – 3-тє вид., [перероб. і доп.]. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2002. – 384 с.
  2. Інтернет посилання: http://ukrref.su/bezopasnost-zhiznedejatelnosti/7366-Kadrovaya-bezopasnost-na-predpriyatii.html
  3. Микола Капустін. Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва // Персонал. – 2007. - №6. – С.74-77
  4. Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. Інтернет посилання: http://pidruchniki.ws/1951110551267/ekonomika/

bezpeka_pidpriyemstva_intelektualniy_kadroviy_sferah