Мехеда Н.Г., Бебка А.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Набуття  економічної самостійності суб‘єктами господарювання зумовлюють необхідність формування основних підходів забезпечення безпеки  підприємства та його стійкості в навколишньому середовищі.

 Серед вітчизняних та іноземних вчених немає єдиного підходу до визначення терміну «економічна безпека підприємства». Проте проведений аналіз наукової літератури дав змогу визначити найбільш комплексне і змістовне визначення цього поняття.

Економічна безпека фірми (підприємства, організації) – це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку,запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) [1, с.242; 2, с.527, 3, с.534]

Отже, економічна безпека – це такий стан потенціалу підприємства, за якого гарантуються найбільш ефективне його використання, стабільне функціонування господарської системи, її подальший розвиток [2, с.296].

До головних цілей формування економічної безпеки підприємства належать:

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності;

- досягнення лідерства у технологіях;

-забезпечення високого конкурентного статусу;

-підвищення ефективності менеджменту;

-оптимізація використання потенціалу підприємства;

-мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища;

-забезпечення функціонування підприємства у межах правового поля;

-захист власної комерційної таємниці [4, с.296-297].

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. Аналізуючи діяльність того чи іншого підприємства, можна виокремити певні специфічні причини, які негативно впливають на зниження рівня економічної безпеки і можуть привести підприємство до критичної межі, тобто до фінансової неспроможності його життєдіяльності. Типовими наслідками негативного впливу на економічну безпеку і зниження її до критичної межі можуть бути:

-втрата клієнтів і покупців готової продукції;

-зменшення кількості замовлень і контрактів із продажу продукції;

-неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей, підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці;

- наявність наднормативних запасів;

-виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та підвищення плинності кадрів;

-зниження цін на продукцію, не залежних від діяльності підприємства;

-істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок, недоодержання виторгу від реалізації продукції. 

Все це наближає підприємство до економічної кризи [5, с.50-51].

Таким чином, можна констатувати, що ефективність функціонування підприємства і саме його існування значною мірою залежить від системи економічної безпеки, яку загалом можна розглядати як невід’ємну частину системи управління промисловістю, спрямовану на протидію зовнішнім та внутрішнім загрозам його функціонування [6, 7].

Для забезпечення економічної безпеки на підприємстві, що являє собою цілу систему, необхідно розрізняти її основні функціональні складові.

Система економічної безпеки підприємства традиційно включає такі складові:інформаційну;техніко-технологічну;фінансову;екологічну; силову;інтелектуальну і кадрову складову;політико-правову складову.

Результати діагностики та оцінка рівнів складових економічної безпеки повинні бути покладені в основу розробки комплексу заходів, спрямованих на протидію загрозам і підвищення рівня економічної безпеки підприємства [6, с.293]. Це в першу чергу:

-формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);

-прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими;

-здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;

-узагальнююче оцінювання досягнутого рівня економічної безпеки [2, с.529].

Здійснення зазначених заходів у комплексі може забезпечити відповідний рівень економічної безпеки підприємства.       Таким чином, в результаті вивчення сутності економічної безпеки підприємства можна зробити висновок, що вона покликана створити умови для ефективної діяльності підприємства та, в результаті, досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику, шляхом своєчасного виявлення та послаблення дії різноманітних небезпек та загроз.

Список використаної літератури

1. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За редакцією проф. М.В.

Афанасьєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 410 с.

2. Манів З.О. Економіка підприємства: навч. посіб. / З.О. Манів, І.М.Луцький. – К.: Знання, 2004. – 580 с.

3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.

4. Березін О.В. Економіка підприємства: навч, посіб. / О.В. Березін, Л.М, Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с.

5. Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. / І.Н. Карпунь. – Львів: "Магнолія-2006", 2009. – 418 с.

6. Косянчук Т.Ф. Економічна діагностика: навч. посібник / За заг. ред. Т.Ф.

Косянчук - Львів: Новий Світ - 2000, 2007. – 452 с.

7. Приходько С.В. Формування адекватного реальним виробничо-господарським процесам комплексу заходів реагування на загрози економічній безпеці / С.В. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №4. – С.52-55.

8. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.