Економічні науки / 10 Економіка підприємства

 

Шевченко Т.В., Лозовик Д.Б.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

 

Аналіз ефективності інноваційної діяльності машинобудівної промисловості України

 

В сучасних умовах економічних змін, інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування економічної системи.

За умов інноваційного розвитку значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інноваційної діяльності підприємства.

Запровадження ефективних інновацій дає змогу, підприємству отримати значні переваги: покращення конкурентоспроможності свого продукту та фінансового стану на ринку, сприяння загальному соціально-економічному зростанню, підвищення виробничого потенціалу. Проте, щоб запровадити інновації до системного функціонування підприємства, слід виконати аналіз його діяльності [2].

Основними завданнями аналізу інноваційної діяльності є:

• визначення відповідності фінансового стану фірми його цільовим параметрам щодо інноваційного розвитку;

• оцінювання спроможності до інноваційного розвитку;

• вибір інноваційних проектів;

• оцінювання показників інноваційної діяльності;

• виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності;

• оцінювання впливу інноваційних рішень на фінансові результати діяльності фірми.

Дослідження статистичних даних показало, що у 2012 році інноваційною діяльністю у промисловості займалися 17,4 % підприємств,а у 2011 році-16,2 %. Отже, відбулося значне підвищення впровадження інновацій у промисловості країни.

Серед основних показників, які характеризують інноваційну діяльність, важливе місце займають витрати на інновації. За приклад візьмемо сферу машинобудування. Так, у 2012 році підприємствами було витрачено на інноваційні роботи близько 3079143,5 тис. грн., що на 537523,6 тис. грн., менше, ніж у 2010 році. Основний приріст витрат забезпечений за рахунок зовнішніх НДР що у 2010-му році склали 58539,4 тис. грн., у 2011 році-96846,4тис. грн., та в 2012 – зросли на 70676,2 тис. грн. порівняно з 2010-м роком. Придбання машин та обладнання пов’язане з упровадженням інновацій 2012 рік (1243506,3 тис. грн.), у 2011 році(1248645,0 тис грн.)та в 2010 році (1007960,2 тис. грн),що дещо нижче ніж у 2012 році,але значно вище ніж у 2010.[1].

Проаналізувавши витрати інноваційної сфери, спостерігаємо зростання інноваційних вкладень в машинобудівну діяльність, а, отже, стабільний розвиток у цьому напрямку. Це є позитивною тенденцією, але на сьогоднішній день, все ще залишаються не до кінця зрозумілі й невизначені шляхи економічної оцінки ефективності інновацій. Проблемою також слугує те, що інновації потребують значних капіталовкладень, а банківські установи надають кредити під високу процентну ставку та в основному короткострокові.

Іншою проблемою є державна підтримка інноваційних розробок, що перебуває на низькому рівні. Прийнято ряд законів, які регулюють інноваційну діяльність, проте фактично відсутні податкові та митні пільги для підприємств, які втілюють у виробництво наукові дослідження. Відбулося значне скорочення фінансування інноваційної діяльності держбюджетом з 86355,3 тис. грн до 47405,4 тис грн.

Щоб покращити стан інноваційної сфери слід вжити таких заходів:

¾              розробка механізмів і каналів для перетікання фінансових коштів в пріоритетні галузі.

¾               розвиток лізингу дорогої машинотехнічної продукції і підтримка (в т.ч. з боку держави) експорту високотехнологічних і наукоємних виробів.

¾              створення фінансово-промислових груп в галузях

¾              відновити систему професійної підготовки робочих кадрів; відновити порядок обов'язкового  розподілу випускників державних Вузів, що здобули освіту за  державний  рахунок;

¾              подальше зниження податкового тягаря й тягаря старих боргів відносно активних працюючих підприємств (підвищити ставки оподаткування для устаткування з терміном експлуатації більше 10 років й вирішити прискорену (до 30 % в рік) амортизацію в перші 3-4 роки [3].

Таким чином, запровадження результатів інноваційної діяльності є важливим джерелом прискорення науково-технічного прогресу, створення та випуску конкурентоспроможної продукції, сприяє підвищенню ефективності виробництва та економічному зростанню країни. Ефективність інновацій слугує основою періодичного технічного та технологічного оновлення виробництва. Отже, впровадження вищеперерахованих заходів сприятиме поліпшенню ситуації на ринку інноваційної діяльності та стимулюватиме діяльність підприємств.

Література:

1                   Державна служба статистики України «Статистика науки та інновацій» [Електронний ресурс]- http://www.ukrstat.gov.ua/

2                   Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]. / Офіційний веб-сайт Бібліофонд– Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=462228#1

3                   Польова Н.М., Напрями активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві [Електронний ресурс] / Н. М. Польова// Офіційний веб-сайт Ефективна економіка – Режим доступу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1010&p=1