Мехеда Н.Г., Шепіль В..

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

 

Формування механізму забезпечення економічної безпеки

 

підприємства

 

 

Зміна умов господарювання в Україні спричинила появу в діяльності підприємств цілком нових проблем, що потребують теоретичного осмислення і розробки практичних рекомендацій по їхньому рішенню. До числа таких відноситься проблема забезпечення економічної безпеки підприємства. [1]

У 1998 році була розроблена і прийнята до реалізації Концепція економічної безпеки України, у якій визначені основні загрози національній безпеці України і розкрита їхня сутність.[2] Логічним продовженням і конкретизацією положень Концепцій економічної безпеки України є визначення змісту економічної безпеки підприємства, її забезпечення і показників оцінки. Дотепер ця проблема і напрямки її рішення не одержали достатнього теоретичного обґрунтування і практичної реалізації.

Найбільш помітний і значний вплив на діяльність підприємства здійснює держава. Дослідження основних напрямків державного регулювання діяльності підприємств показало, що державне регулювання має на меті дотримання певних інтересів, що не завжди збігаються з інтересами підприємств. Внаслідок розбіжності державних інтересів і інтересів підприємств у цілому ряду випадків державне регулювання негативно впливає на економічну безпеку підприємства. [3]

В економічній літературі існують різні точки зору стосовно економічної безпеки підприємства і відсутнє єдине розуміння її сутності. Ряд авторів розглядає економічну безпеку як збереження комерційної таємниці й інших „секретів” підприємства. Інші автори ототожнюють забезпечення економічної безпеки підприємства із усуненням погроз, що виникають із зовнішнього середовища, яке у ринковій економіці увесь час змінюються і ніколи не залишається стабільним, постійним або незмінним.[4] Деякі автори пропонують ресурсно-функціональний підхід, відповідно до якого економічна безпека розглядається як стан найбільше ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання погроз та забезпечення стабільного функціонування підприємства у теперішній час і у майбутньому. 

Аналіз  наукової думки за проблемою економічної безпеки підприємств дозволяє дати наступне визначення економічної безпеки підприємства – це міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов'язаних із ним суб'єктів зовнішнього середовища, що діють поза межами підприємства. Принциповою відзнакою запропонованого розуміння економічної безпеки підприємства є визнання неможливості цілком захистити діяльність підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища в силу того, що підприємство здійснює свою діяльність у цьому зовнішньому середовищі і поза його діяльність підприємства неможлива, а також визнання позитивного впливу зовнішнього середовища.

Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства – це сукупність управлінських, економічних, організаційних, правових і мотиваційних способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей діяльності підприємства забезпечується отримання їм прибутку, величина якого є достатньою, як мінімум, для перебування підприємства в економічній безпеці.[5] 

Концепція створення механізму економічної безпеки підприємства передбачає, що основою механізму є формування системи пріоритетних інтересів підприємства з наступною їхньою гармонізацією з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, що взаємодіють із підприємством.

Отже, передумовою виникнення поняття економічної безпеки підприємства є зрослий вплив зовнішнього середовища і зміна форм і способів державного регулювання діяльності підприємств. Аналіз розуміння сутності економічної безпеки підприємства показав, що у своєму становленні ця категорія значно еволюціонувала – від початкового розуміння економічної безпеки як умов збереження комерційної таємниці підприємства до забезпечення стійкого і динамічного розвитку підприємства в умовах негативного впливу зовнішнього середовища.[6]

Концепція формування і наступного функціонування механізму економічної безпеки підприємства базується на розумінні сутності економічної безпеки підприємства як міри гармонізації його інтересів з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища. Основою формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства є визначення системи його пріоритетних інтересів і її гармонізації з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища. [7]

 

 

Список літератури:

 

1. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Довбня  // Фінанси України. - 2008. - №4. - С.91-97.

2. Концепція економічної безпеки України. – К. : Ін-т економічного прогнозування / Кер. проекту В.М. Геєць. – К. : Лотос, 1999. – 56 с.

3. Зінченко О. Методологічні аспекти оцінки рівня економічної безпеки торговельного підприємства: Торгівля та послуги: тенденції розвитку: зб. наук. пр. студ. - К.: КНТЕУ, 2009. - 407 с.

4. Економіка  підприємства: Навч. посібник / Під ред. д-ра е. н., проф. Л.Г.  Мельника. – Суми: ИТД «Університетська книга», 2002.

5. Кириченко О.А. Деякі критерії оцінки економічної безпеки підприємства // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №23. - С.22-24

6. Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: Автореф. - К.: Лібра, 2008.- 24 с.

7.http://conftiapv.at.ua/publ/konf_9_10_grudnja_2010_r/formuvannja_mekhanizmu_zabezpechennja_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/4-1-0-327