Мехеда Н.Г., Зінченко О.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

 

Екологічна безпека підприємства

Екологічна безпека діяльності підприємства є базисом формування його соціально відповідальності. Безпечна екологічна діяльність формується шляхом формування механізмів протидії як макро-, так і мікро загрозам. Як наслідок, це позитивно оцінюється оцінюється соціумом.

Зважаючи на перспективи входження в світовий економічний простір, топ-менеджмент  найбільш успішних українських підприємств розуміє необхідність  формування  та реалізації моделей соціально відповідально бізнесу. Сьогодні, незважаючи на економічну кризу,  навіть українські споживачі стають більш вибагливими та соціально зрілими, отже,   недостатньо вже виробляти та пропонувати споживачам необхідні товари. Вкрай важливо  піклуватись про екологічні наслідки техногенної діяльності підприємства, виробляти продукцію екологічно безпечну як для споживачів,  так і для суспільства.

Екологічна безпека підприємства означає, що його  функціонування  прямо або опосередковано не призводить до погіршення якості навколишнього природного середовища, не наносить  прямі або опосередковані збитки державі, споживачам, населенню та персоналу.

Екологічний паспорт розробляється підприємством за рахунок своїх засобів  і затверджується керівником підприємства за узгодженням з місцевими органами влади і територіальним органом Мінприроди України, де він реєструється. 

Одним  з головних елементів екологічного менеджменту є екологічний  аудит. Екологічний аудит незалежна перевірка господарської діяльності підприємства з метою оцінки її відповідальності природоохоронному законодавству та розроблення рекомендацій щодо зниження фактичного або потенційного екологічного,фінансового  та  інших  збитків  і  витрат. До функцій  екологічного  аудиту  належить  контроль  за формуванням екологічних витрат (втрат) за місцем їх виникнення з виявленням відхилень від нормативів, стандартів, вимог і планових  завдань,  які  регламентують  природокористування,  а  також  виявлення  екстенсивних  та  інтенсивних факторів і резервів екологічної діяльності первинних підрозділів [1,52-57].

Таким чином, метою екологічного аудиту можна визначити вдосконалення виробничо-економічної діяльності підприємств з урахуванням та вдосконаленням економічної, фінансової, технологічної стратегії по підвищенню рівня екологічності підприємства.

З метою забезпечення екологічної безпеки на підприємстві слід проводити екологічний контроль. Екологічний контроль – регулювання екологічних відносин рівнів управління природокористуванням на підприємстві [1,52-57]. 

Доцільно зазначити, що забезпечення екологічної безпеки є достатньо складно вирішуваною проблемою, оскільки   існують як зовнішні загрози, дія   яких некерована з боку підприємства, так і внутрішні загрози, тобто ті, які продукуються  переважно виробничою системою підприємства. Як внутрішні, так і зовнішні загрози унеможливлюють реалізацію механізмів екологізації виробництва.

До зовнішніх загроз слід віднести особливості природних ресурсів конкретного регіону, зміни клімату, негативні трансформації водних ресурсів та біосистем, забруднення довкілля, природні катаклізми та техногенні аварії. Зрозуміло, що дію зовнішніх загроз  господарюючі суб»єкти не в змозі призупинити,  але в коаліції з державою та шляхом прикладання цілеспрямованих зусиль, можливим є суттєве зменшення та нівелювання їх дії .

Внутрішні загрози екологічній безпеці підприємства формують,  перш за все,  застосовувані ( переважно застарілі) технології та   залежні від них інші складові виробничої системи підприємства – сировина, матеріали, комплектуючі, енергоносії, вироблювана продукція, відходи, викиди тощо. Окремо слід вказати на таке джерело внутрішньої загрози як персонал, здатний порушувати технологічні регламенти   та правила безпеки. [2]. 

Вважаємо, що  найвагомішою умовою формування екологічної безпеки є інноваційний розвиток підприємства за рахунок оновлення техніко-технологічної бази виробництва. Це впровадження новітніх ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, сучасного виробничого обладнання та установок, досконалих очисних споруд.

З часом підприємство здійснює так зване «відповідальне інвестування», тобто,  вкладає інвестиції в проекти, що враховують  екологічні та соціальні фактори і наслідки реалізації проекту. [3].

Варто  звернути  увагу  на  те, що  підприємства,  які  практикують  екологічний менеджмент,теоретично одержують ряд  істотних переваг. По-перше, це зниження витрат за рахунок: ресурсо-  і енергозбереження; утилізації, продажу побічних продуктів і відходів виробництва; мінімізації платні за ресурси і забруднення навколишнього середовища. По-друге, зростання доходів за рахунок вищих цін на екологічно чисту продукцію; підвищення конкурентоспроможності; створення нових видів продукції. По-третє, сприятливий  імідж, здатність до постійного оновлення асортименту продукції, кращі можливості для експорту продукції. [1]

Список використаної літератури

1. Боронос В.М. Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв [Текст] / Боронос В.М., Мамчук І.В. // Вісник СумДУ, серія Економіка, № 7. – 2006. – С. 52–57.

2. Екологічна експертиза . Теорія і практика. - Навч.пос. –Чернівці, Рута, 2008

3. Шевчук В.Я, Ситалкін Ю.М, Білявський Г.О., Гетьман В.В.  Екологічне управління. Підручник. К.: Либідь, 2004