Анна-Марія Сабов

Національний університет харчових технологій

РАЦІОНАЛЬНІ ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Необхідною умовою функціонування капіталу в системі економічних відносин є його відтворення. Характер процесу відтворення основного капіталу визначає рівень ефективності та темпи соціально-економічного розвитку сільського господарства.

Вагомою причиною неефективного відтворювального процесу в галузі є порушення принципів збалансованості, пропорційності й комплексності розвитку сільського господарства, відсутність науково обґрунтованих концепцій формування механізму відтворення основного капіталу. Це і робить тему актуальною.

Теоретичні аспекти підвищення ефективності капітальних вкладень і основних фондів, їх функціонування та відтворення досліджувались і висвітлені у роботах П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, М.С. Герасимчука, М.І.Кісіля, Л.В. Конторовича, А.О. Заїнчковського та інших вітчизняних вчених.

Встановлено, що відтворення основного капіталу – це процес постійного повторення його виробничого використання, зносу, амортизації, підтримки в робочому стані через здійснення ремонтів і відновлення в натурі. Поняття “Раціональне відтворення основного капіталу” слід розглядати як обґрунтований тип відтворення, при якому досягається таке оптимальне поєднання кількісних і якісних характеристик капіталу, що на відповідному етапі господарювання забезпечує необхідні обсяги випуску  продукції при мінімальних затратах ресурсів. Раціональне відтворення основного капіталу можна досягти за будь-якої форми при певній економічній ситуації, в якій опинився суб’єкт господарювання. Ефективне раціональне відтворення можливе лише при розширеній формі  відтворення як кількісного, так і якісного збільшення потенційних можливостей основного капіталу.

Таблиця 1

Динаміка і структура основних засобів сільськогосподарських підприємств

Показник

Україна

 

2006р.

2009р.

2012р.

 

Наявність основних засобів, млн. грн.

121305

74804

37573

 

 в т. ч . будівлі і споруди

78484

50642

22202

 

 

питома вага, %

64,7

67,7

59,1

 

машини та обладнання

24018

11221

8803

 

 

питома вага, %

19,8

15,0

23,4

 

робоча та продуктивна худоба

4973

2468

624

 

 

питома вага, %

4,1

3,3

1,7

 

багаторічні насадження

1456

1047

988

 

 

питома вага, %

1,2

1,4

2,6

 

транспортні засоби, інвентар

12374

9426

4956

 

 

питома вага, %

10,2

12,6

13,2

 

Основні засоби в розрахунку :

 - на 1 га с/г угідь, грн.

4037

2937

2101

 

 - на 1 середньорічного працівника, грн.

40793

35460

36347

 

 

Сучасний рівень технічного забезпечення сільського господарства області не відповідає техніко-технологічним вимогам виробництва. По всіх видах техніки в середньому лише дві третини їх складу знаходиться на рівні готовності до роботи. Порівняльний аналіз використання матеріально-технічних засобів свідчить про надто низький рівень їх окупності продукцією. У сільському господарстві України на виробництво одиниці продукції витрачається вдвічі більше ресурсів, ніж у розвинених державах світу.

Встановлено, що розширене відтворення основного капіталу на умовах самофінансування можливе за норми рентабельності сукупного основного капіталу, включаючи вартість землі на рівні не нижче 8 %. Його можна здійснити за рахунок власних коштів (прибутку, амортизаційних відрахувань, резервного фонду, спеціальних фондів, сталих пасивів), а також залучення на певних умовах зовнішніх джерел коштів.

Визначено зовнішні та внутрішні умови, що сприяють раціональному відтворенню основного капіталу сільського господарства. До зовнішніх умов належать:

·        інституційні, що включають розвинуте бюджетне фінансування галузі, ефективну податкову, амортизаційну та цінову політику.

Внутрішні умови включають:

·        раціональні розміри господарств,

·        ефективні організаційно-правові форми господарювання,

·        оптимальну галузеву структуру виробництва,

·        використання прогресивних технологій в рослинництві, тваринництві, зберігання й переробки продукції,

·        розвинену ринкову інфраструктуру й маркетингову діяльність,

·        ефективні галузеві й міжгалузеві економічні відносини.

Оновлення активної частини основного капіталу підприємств доцільно здійснювати у відповідності з інноваційним типом розвитку, який запропоновано втілювати за допомогою інноваційної моделі, що відображає інноваційні пріоритети, напрями, структури, мотивації, стратегії та механізми тощо, які спрямовані на формування інноваційного типу розширеного відтворення сільського господарства. Кількісне та якісне відтворення основного капіталу можливе за наявності відповідних інвестицій, що здійснюються на інноваційній основі.

Для вирішення проблеми фінансування інвестицій на просте відтворення капіталу запропоновано механізм перетворення амортизації у важливий інструмент регулювання інвестиційної діяльності підприємств, що передбачає виконання наступних операцій: визначення розміру амортизаційних відрахувань і по роках амортизаційного періоду; чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; розрахунок чистого грошового потоку підприємства по роках амортизаційного періоду, що визначається сумою амортизації та чистого прибутку підприємства; визначення теперішньої вартості сукупного грошового потоку, сформованого протягом амортизаційного періоду з урахуванням фактора дисконту.

З метою ефективного використання кредитних ресурсів для відтворення основного капіталу запропоновано: оптимізувати розміри потреби в кредиті та строки його використання і співвідношення позикових і власних джерел фінансування розвитку підприємства; переоснастити сільське господарство новою технікою, яка має відповідати вимогам завдань забезпечення виробництва продукції, якості та вартості одиниці продукції, що роблять її конкурентоздатною на внутрішньому й світовому ринках;

Для забезпечення розширеного відтворення матеріально-технічного  потенціалу сільськогосподарських підприємств, доцільно різко активізувати інноваційно-інвестиційні процеси в сільськогосподарських підприємствах. Ефективними слід вважати інноваційні проекти, в яких запроектовані рівні прибутку на капітал будуть на рівні не нижчому, ніж ринкова ставка відсотка по позичках.

Отже, розв’язання проблеми раціонального відтворення основного капіталу в сільському господарстві потребує зміни підходів до формування джерел фінансування інвестицій. З цією метою доцільно: визначати економічну доцільність залучення додаткового капіталу на основі розрахунків показника граничної ефективності та обґрунтованого співвідношення між внутрішніми й зовнішніми джерелами фінансування інвестицій.

 

Використані джерела:

1.     Старицький Т.М. Відтворення основних фондів// Ефективна аграрна економіка. -Тернопіль: Економічна думка, 2008. - №4. – С.69-73.

2.     Державний комітет статистики України. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/