Колєсніков Д. В.

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

Особливості визначення синергетичного ефекту фінансового стану вертикально-інтегрованих структур

 

Доцільність створення та функціонування вертикально-інтегрованих структур визначається наявністю певних додаткових позитивних ефектів та переваг, зумовлених спільною діяльністю. Такі ефекти, які не виникають при відокремленій діяльності підприємств, а проявляються лише через об’єднання їх потужностей та ресурсів шляхом інтеграції, називають синергетичними ефектами.

У науковій літературі досліджено досить різнобічно різні прояви синергетичних ефектів. При цьому не достатньо висвітленим та дослідженим, на наш погляд, залишається синергетичний ефект фінансового стану вертикально-інтегрованих структур.

Вважаємо, що синергетичний ефект фінансового стану має два аспекти прояву, а саме:

1) зміна фінансового стану вертикально-інтегрованої структури за рахунок зміни її учасників, тобто фінансовий стан вертикально-інтегрованої структури залежить від фінансового стану кожного з її учасників;

2) зміна фінансового стану вертикально-інтегрованої структури за рахунок оптимізаційних заходів, які призводять до позитивних зрушень співвідношення активів та джерел їх фінансування, а також покращення фінансового стану.

Оптимізація фінансового стану вертикально-інтегрованої структури полягає в перерозподілі фінансових ресурсів між підприємствами, які входять до її складу. Така оптимізація достатньо широко висвітлена в працях сучасних науковців.

На нашу думку, перерозподіл фінансових ресурсів, зокрема кредиторської та дебіторської заборгованостей, є не єдиним фактором оптимізації співвідношення активів та джерел їх фінансування. Слід відзначити, що особливостями формування синергетичного ефекту фінансового стану вертикально-інтегрованої структури є поява синергетичного ефекту оптимізації податкового навантаження та синергетичного ефекту зміни фінансових витрат при об’єднанні підприємств.

З нашої точки зору, синергетичний ефект оптимізації податкового навантаження вертикально-інтегрованих структур складається з двох складових:

1) оптимізація податкових платежів, пов’язана з податковим плануванням;

2) зміна суми податкових платежів, обумовлена дією спеціальних законів у сфері оподаткування вертикально-інтегрованих структур.

Перша складова синергетичного ефекту оптимізації податкового навантаження виникає за рахунок скорочення витрат, пов’язаних із функціонуванням податкових служб, за рахунок переведення грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, обладнання, об'єктів нерухомості всередині вертикально-інтегрованої структури тощо.

Друга складова синергетичного ефекту оптимізації податкового навантаження визначається дією двох видів законів щодо діяльності вертикально-інтегрованих структур: про трансфертне ціноутворення та про холдинг, як найбільш поширену організаційно-правову форму функціонування вертикально-інтегрованої структури.

Закони про трансфертне ціноутворення встановлюють обов’язкове попереднє взаємне узгодження цін у контрольованих операціях з центральним органом державної податкової служби на певний термін та унеможливлюють продаж продукції між пов’язаними підприємствами за цінами, нижчими за ринкові. Таким чином, як правило, дія таких законів призводить до негативного синергетичного ефекту.

Закони про холдинги передбачають оподаткування результатів діяльності всього холдингу, а не кожного його учасника окремо. Тому дія цих законів, як правило, формує позитивний синергетичний ефект, пов'язаний зі зменшенням бази оподаткування.

Стосовно синергетичного ефекту зміни фінансових витрат зазначимо, що при приєднанні нового учасника з’являється можливість змін умов кредитування як для вертикально-інтегрованої структури в цілому, так і для нового її учасника. Так, об’єднання фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів шляхом вертикальної інтеграції підприємств може призвести до змін величини потреби в позикових коштах. З іншого боку, така ситуація може підвищити можливості вертикально-інтегрованої структури щодо надання позики та зниження її вартості через посилення кредитоспроможності об’єднаних підприємств. Узагальнено синергетичний ефект зміни фінансових витрат можна визначити за формулою:

,                   (1)

де SФВ – синергетичний ефект зміни фінансових витрат вертикально-інтегрованої структури, грн.;

 – величина кредитних ресурсів, використовуваних вертикально-інтегрованою структурою, грн.;

 – зміна величини кредитних ресурсів, використовуваних вертикально-інтегрованою структурою, зумовлена зміною її учасників, грн.;

– відсоткова ставка за користування кредитами, %;

– зміна відсоткової ставки за користування кредитами, %.

Таким чином, у результаті проведених досліджень виявлено особливості синергетичного ефекту фінансового стану вертикально-інтегрованої структури, які полягають у визначенні складових його формування. Такими складовими вважаємо синергетичний ефект перерозподілу фінансових ресурсів вертикально-інтегрованої структури, синергетичний ефект оптимізації податкового навантаження та синергетичний ефект зміни фінансових витрат.