Мехеда Н.Г., Хомутова  Д.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інформаційна діяльність підприємства є дуже важливою складовою функціонування підприємства, і без здійснення інформаційної політики на підприємстві неможливе функціонування самого підприємства. Хоча інформаційна діяльність не є головною діяльність підприємства, проте нею не можна нехтувати, вона є однією з тих складових функціонування підприємства без якою ця діяльність буде неможливою, тим паче, що в сучасному світі інформаційна проінформованість стоїть на першому щаблі як для окремої особи, так і для юридичних осіб, тобто підприємств.

Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Пошук відповідей на питання, як діяти підприємству в ринкових умовах, як швидше досягнути цілей, залежатиме від інформації, що нею мають користуватись підприємці у тій чи іншій ситуації для прийняття рішень.

Для організації інформаційної взаємодії різноманітних інформаційних систем між собою, а також з різними групами користувачів необхідно вирішити проблему їх інформаційної сумісності в найширшому розумінні. Цього досягають створенням інформаційного забезпечення, під якими розуміють сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її функціонуванні.

Основними принципами створення інформаційного забезпечення є цілісність, вірогідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність і гнучкість, стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення і виведення інформації. Вихідна інформація для виробничого підприємництва має два різновиди. Перший це інформація про стан зовнішнього середовища, другий - інформація про стан фірми

Інформація про стан зовнішнього середовища містить дві групи, перша - ринкова кон’юнктура; друга - механізм регулювання діяльності фірми владними структурами держави.

Для характеристики ринкової кон’юнктури залучають дані, що наводять в офіційній літературі, статистичних оглядах, комерційних публікаціях, рекламних виданнях та ін. Доцільним і результативним є інформації у вигляді прямого опитування, анкетування та інших прийомів, що широко використовуються у практиці маркетингових досліджень.

Інформацію про ринкову кон’юнктуру при створенні чи розвитку фірми можна поділити в свою чергу на види: характеристика ринку,  характеристика товару і можливості його збуту,  рівень конкуренції, рівень цін, можливість залучення коштів, фінансові характеристики, можливості ресурсозабезпечення та інші види інформації.

Найрегламентованішою і, на певний період достатньо однозначною, є інформація про механізм регулювання діяльності підприємства, оскільки як економічні, так і адміністративні важелі держави встановлюються відповідними нормативними актами - законами, затвердженими законодавчою владою (Верховною Радою), декретами, прийняттями виконавчою владою (Кабінетом Міністрів), або інструкціями, положеннями, рішеннями тими установами, які наділені відповідними правами (від державних міністрів до місцевих органів самоврядування). Тому показники, що характеризують механізм регулювання, мають нормативний характер, тобто є обов’язковими, і нехтування ними призводить до економічних або адміністративних санкцій. Обсяг і зміст нормативної інформації значний і динамічний, що призводить до великої ймовірності похибок при обгрунтуванні доцільності діяльності фірм. Запобігти помилкам можна лише за умови постійного і систематичного відслідковування нормативної документації. Тому на підприємстві повинен обов’язково створюватись відділ чи підрозділ, який би займався даними питаннями.

Інформацію про регулювання діяльності підприємства владними структурами держави можна поділити на різні види систем, наприклад, система оподаткування, система обов’язкових платежів, система антимонопольного регулювання, система захисту прав споживачів та інше.

Існує інформація, що характеризує стан підприємства. до такої інформації можна віднести організаційно-правові характеристики, виробничі потужності, матеріальні та трудові ресурси, організаційно-технологічні можливості, економічні характеристики, екологічні характеристики та інші види інформації.

Метою інформаційної політики є забезпечення ефективного досягнення бізнес - цілей підприємства шляхом інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень, забезпечення співробітників підприємства актуальною, своєчасною, повною, достовірної, об'єктивної інформацією для вирішення конкретних посадових завдань,  запобігання втрати, витоку, перекручування інформації,  підтримки інформаційного забезпечення взаємодіючих з підприємством дружніх і нейтральних контрагентів.

Завданням інформаційної політики є аналіз роботи співробітників підприємства, інформаційних потоків і структури даних в технологічних контурах виробництва/споживання інформації, оцінка інформаційних об'єктів, розробка інформаційних класифікаторів (рубрикаторів), правил і процедур, що визначають і забезпечують проведення інформаційної політики підприємства; створення та підтримка в актуальному стані інформаційних моделей основних бізнес - процесів підприємства; забезпечення створення, ведення та використання інформаційних ресурсів, призначених для підвищення рівня ефективності роботи співробітників, формування системи управління знаннями по напрямках діяльності підприємства; організація контролю виконання вимог інформаційної політики та усунення наявних невідповідностей; організація внесення оптимізують змін включаючи експертизу технічних і комерційних пропозицій щодо реалізації вимог автоматизації бізнес - Процесів та внесення змін в ІТ інфраструктуру підприємства, вибір підрядників і постачальників, підготовка договорів, розробка технічних завдань, проектних рішень і планів, організація технічного нагляду та прийому-здачі етапів робіт.

Отже, інформація як ресурс володіє всіма властивостями товару: її можна продавати, купувати, зберігати, знищувати і т.д. Разом з тим інформаційні ресурси мають ряд особливостей: на відміну від інших ресурсів  вони невичерпні. В міру розвитку суспільства і росту потреб знань запаси матеріальних ресурсів не вичерпуються, а зростають.

В міру використання інформаційні ресурси не зникають, зберігаються і можуть збільшуватися за рахунок конструкційної трансформації отриманих повідомлень з зауваженням конкретних умов їх використання.

Інформаційні ресурси не самостійні. Самі по собі вони мають лише потенційне значення. Тільки у поєднанні з іншими ресурсами (досвід, праця, кваліфікація, техніка, енергія, сировина) інформаційні ресурси перетворюються в рушійну силу.

1.      Інформаційне забезпечення діяльності фірми. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrref.com.ua/index.php?id=MzA2MA==&g=1.

2.      Аналіз інформаційного забезпечення. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://referatu.com.ua/referats/390/41190

Виконала Хомутова Д. В.