Мехеда Н.Г., Хомутова  Д.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони визначають обсяги виробництва та його виробничу потужність, а більш повне і раціональне використання основних засобів сприяє покращенню техніко-економічних показників роботи підприємства, а саме – зростанню обсягів випуску продукції та зниженню її собівартості. Проблема ефективного використання основних засобів і виробничих потужностей підприємств посідає чільне місце у дослідженнях багатьох відомих українських вчених. Тому ефективність використання основних засобів є однією із найбільш важливих дослідницьких ланок на підприємствах.

Відтворення основних виробничих засобів розглядається, як процес безперервного їх поновлення. На сьогодні в Україні склалася несприятлива ситуація щодо забезпеченості та ефективності використання основних фондів. Насамперед, це пов’язано з високим ступенем зношеності виробничих фондів, який в порівнянні з минулими роками збільшився, що обумовлює нагальну потребу у заміні та модернізації наявного парку засобів виробництва.

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління потребує більш оперативної та комплексної інформації щодо основних засобів. Практика підприємств свідчить, що облік основних засобів ще більш ускладнився. Існує ряд проблем, які негативно впливають на процес управління виробництвом і знижують ефективність використання основних засобів.

Основні проблеми ефективності використання основних засобів полягають у тому, що потенціал екстенсивних факторів підвищення ефективності використання основних засобів вже вичерпано, низькі темпи оновлення основних засобів обумовлені нестачею у суб'єкта господарювання власних фінансових ресурсів та високою вартістю будівельної техніки. В основному кожне друге підприємство, що функціонує в Україні здійснює свою господарську діяльність за участю основних засобів,  що уже зношені, а це відповідно впливає на ефективність роботи, продуктивність праці, фондовіддачу та багато інших факторів.

Так, незважаючи на те, що вартість основних засобів з кожним роком збільшується, промислові підприємства виготовляють продукцію на технічно застарілому обладнанні, що за умов форсованого НТП гальмує розвиток виробництва як на рівні окремого суб’єкта підприємництва, так і країни в цілому. Тобто спостерігається викривлення ситуації щодо забезпеченості та особливостей використання основних засобів.

Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих засобів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити структуру основних ви­робничих засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування.

Метою вирішення зазначених проблем пропонується здійснення наступних заходів, які можна класифікувати на заходи макро- та мікроекономічного характеру. Так, серед макроекономічних заходів слід виокремити: оптимізацію структури економіки країни, загальне пожвавлення секторів промисловості, активізацію інноваційного розвитку країни. У даному напрямку до заходів, які обумовлюють державну політику можна віднести: стабільність законодавчої бази, державну підтримку інвестиційних, інноваційних проектів та професійного зростання працівників підприємств.

Відповідно серед мікроекономічних заходів можна відзначити покращення чинників екстенсивного, інтенсивного, екстенсивно-інтенсивного використання основних засобів та соціальних заходів.

Для більш ефективного використання основних засобів підприємство може прийняти наступні заходи: ввести в дію невстановлене обладнання, зробити його заміну та модернізацію; підвищити коефіцієнт змінності, який може бути досягнутий застосуванням оптимального графіка роботи підприємства, включаючи й ефективний план проведення ремонтних і налагоджувальних робіт; більш інтенсивно використовувати обладнання на підприємстві; впроваджувати заходи НТП; підвищити кваліфікацію робочого персоналу; економічно стимулювати основних і допоміжних робітників, що передбачатиме залежність зарплати від випуску і якості вироблюваної продукції; проводити соціальні робіт, що передбачають підвищення кваліфікації робітників, поліпшення умов труда і відпочинку, оздоровчі заходи, що позитивно впливають на фізичний і духовний стан персоналу.

Отже, на сьогоднішній день спостерігаються безліч проблем використання основних засобів підприємств. Підвищення ефективності використання основних засобів в даний час має велике значення. Підприємства, що мають в своєму розпорядженні основні засоби, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, збільшувати час роботи обладнання, поліпшувати  структуру і склад основних засобів, але і максимально підвищувати ефективність використання того, що є в застосуванні.

Щоб використання основних засобів було справді економічно вигідним та ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а й залучати залучати спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; усувати простої; удосконалювати планування, управління й організацію праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якості ремонтів; підписувати договори поставок продукції, вивчати кон’юнктуру ринку збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також у разі потреби застосовувати орендоване устаткування з метою підвищення ефективності виробництва.

Використані джерела

1. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник / І.В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008.

2. Економіка підприємства: Підручник/ ред.: Й. М. Петрович. - 2-ге вид., виправл.. - Львів: Магнолія, 2010.

3. Пашнюк Л.О. Джерела фінансування оновлення основних фондів та напрями їх вдосконалення// Формування ринкових відносин в Україні.

4. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств.— К.: Вища шк., 2008.

5. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравелла, 2008.