Економічні науки/11. Логістика

К.е.н., доц. Слободяник Н.П., к.х.н., доц. Антонюк А.С., студ. Король К.Є.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету,Україна

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЦІ

З появою поняття «інформаційна логістика» першочергового значення набувають функції всеосяжного управління і координування інформаційних потоків на підприємстві, в його зовнішньому та внутрішньому середовищі та їх використання для регулювання економічних процесів. Інформаційна складова в логістиці підприємства стоїть поряд із логістикою постачання, виробництва, збуту і у взаємозв’язку з інформаційним менеджментом. Інформаційна логістика як наука на противагу поняттю інформаційного менеджменту зорієнтована на наскрізний розгляд внутрішньо- і міжвиробничих логістичних ланцюгів. Разом з тим, формування стратегії розвитку підприємства повністю визначаються створеним потенціалом світової інформаційної, а також телекомунікаційної інфраструктури. З огляду на сказане, саме міжорганізаційні аспекти інформаційної логістики виходять на передній план.

Отже, інформаційна логістика є субсистемою логістичної системи, об’єктом якої виступає інформаційний потік. Відтак управління цим потоком може стосуватися виконання операційних логістичних функцій (зберігання, передавання, обробка інформації) і виконання стратегічних завдань логістичної системи, на що так вдало у своїх дослідженнях звертає увагу Євген Крикавський [1].

Специфікою сучасного підприємства є широка номенклатура товарів, які

надходять від різних постачальників. При цьому облік кожного виду товарів має свої особливості: норми природного збитку, контроль строків придатності, нормативний запас тощо. У цих умовах потрібні не тільки акуратність і точність, але й висока швидкість роботи з інформаційним потоком та швидке прийняття рішень, що неможливо забезпечити тільки за рахунок людського ресурсу.

Інформація являє собою сукупність відомостей про факти, об’єкти, події та ідеї, які в даному контексті мають цілком певне значення, її можна створювати, передавати, зберігати, шукати, приймати, розмножувати, обробляти, знищувати.

Обов’язкова вимога до інформації – наявність її носія, джерела і приймача, а також каналів зв’язку між ними [2, с. 26].

С.В. Матусяк, П.В. Стасюк зазначають, що інформація виступає рушієм діяльності логістичної системи і тримає її відкритою – здатною пристосовуватися до нових умов. У зв’язку з цим одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку [3].

Інформація виявляє конкретні потреби конкретних об’єктів логістичної системи. Крім того, інформація об’єднує три області логістики. Власне виявлення потреб, що потрібно в першу чергу для планування та інтеграції логістичних операцій. Кожна область логістики пред’являє свої вимоги до розмірів замовлень, доступності запасів, а також швидкості їх руху.

Головне завдання інформаційного обміну полягає в узгодженні цих відмінностей. Слід підкреслити, що інформаційний потік рухається паралельно з практичною діяльністю в сферах фізичного розподілу, забезпечення виробництва і постачання. Тоді як в цих областях проводиться реальна робота логістики, інформація полегшує координацію і планування повсякденних операцій, а також контроль над ними. Без точної інформації більшість зусиль у логістиці, швидше за все, залишаться безплідними.

Виділяють два види функцій логістики згідно з її завданнями:

-         оперативні

-         координаційні

Оперативний характер функцій пов'язаний з безпосереднім управлінням матеріальних цінностей в сфері постачання, виробництва та розподілу.

До функцій логістичної координації відносять:

1.    Виявлення і аналіз потреб в матеріальних ресурсах різних фаз виробництва;

2.    Аналіз ринків, на яких проводить діяльність підприємство, і прогнозування поведінки інших джерел цих ринків;

3.    Обробка даних, що стосуються замовлень і потреб клієнтів;

4.    Оперативне планування з метою зниження запасів, не знижуючи ефективності виробничої та збутової діяльності фірми.

Березовський М.В., Василенко Л.В., Данкевич А.І., Жанкевич Л.В. вважають, що логістичний інформаційний потік представляє сукупність циркулюючих повідомлень між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, які необхідні для системного управління та контролю всіх видів логістичних операцій, які являються самостійними частинами логістичного процесу [4].

Мисковець О.В. у своєму дослідженні визначає, що інформаційним потоком

можна вважати повідомлення, подане в усній чи письмовій формі на будь-якому носії (паперовому, електронному чи засобами усного мовлення), що генерується одним суб’єктом, передається іншому та призначене для прийняття певного обґрунтованого рішення [5, с. 124].

Інформаційні потоки не є елементарними і неподільними об’єктами, а представляють собою достатньо складну систему з множиною взаємозв’язків як в середині організації, так і поза її межами. Саме інформація, що супроводжує здійснення всіх операцій, дає змогу відстежувати потік від замовника до кінцевого споживача, проте інформація має бути інтегрованою і охоплювати в сукупності процеси виробництва, розподілу та задоволення попиту споживачів у продукції чи послугах.

Таким чином, важливість інформаційних потоків у логістиці передусім полягає в тому, що на них базується підсистема управління підприємством відповідного рівня. І від міри наповнення інформаційної системи, якості і своєчасності інформації залежить ефективність системи управління в цілому.

Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і збут. Але для ефективності інформаційної логістики,

вона повинна охоплювати управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві.

Не можна оминати увагою кібернетичний підхід у інформаційній логістиці, адже саме завдяки прямим та зворотнім зв’язкам, які зокрема і вивчає зазначений підхід, та відповідним потокам інформації, інформаційна логістика має змогу комплексно вивчати різноманітні інформаційні системи для ефективнішого розвитку підприємств. Це відповідно, вимагає запровадження логістичної інформаційної системи на підприємстві, що значно полегшує управління процесами підприємства на різних рівнях, оскільки: на оперативному рівні зростають об’єми обробки інформації та логістичних операцій; на тактичному рівні оптимізується розрахунок параметрів системи управління запасами, планування складів, планування фінансових показників, вибір фірм перевізників; на стратегічному рівні більш точно і достовірно проводиться вибір цілей та шляхів їх досягнення, політики функціонування всієї логістичної системи, визначення необхідних ресурсів.

Недосконале використання інформаційних потоків викликає необхідність

удосконалення існуючої системи управління ними шляхом забезпечення:

– безперервного обліку і контролю за станом і рухом товарно-матеріальних,

фінансових, людських ресурсів на підприємстві;

– отримання даних про результати діяльності підприємства в режимі реального часу;

– оперативної підготовки аналітичних документів, прогнозів і планів робіт підприємства;

– підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на основі достовірної та повної інформації про діяльність підприємства, яка доступна на

будь-який момент часу.

Вирішення вказаних завдань сприятиме оптимізації прийняття відповідних рішень на підприємстві, що забезпечуватиме ефективність конкретного підприємства та його рентабельність, що і є основною метою діяльності кожного підприємства. Тому за допомогою інформаційних логістичних систем будуть вирішені основні завдання не лише логістики як науки, а й реально існуючих підприємств.

 

 

 

Література:

 

1.     Крикавський Є.В. Логістика. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту “Львівська

політехніка”, 1999. — 264 с.

2.     Вдовєнко В. «Транспорт плюс логістика», 2000 // Газета Автопрофі. — № 20, 2000.

3.     Матусяк С.В. Інформаційні потоки в логістиці / С.В. Матусяк, П.В. Стасюк. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http : // intkonf.org/ matusyak-sv-stasyuk-pv-informatsiyni-potoki-v-logistitsi.

4.     Березовський М.В. Застосування аспектів логістики в будівництві, реконструкції та експлуатації автомобільних доріг України / М.В. Березовський, Л.В. Василенко, А.І. Данкевич, Л.В. Жанкевич. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http : //www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/ 2008_5/ 08bnvohu.pdf.

5.     Мисковець О.В. Управління інформаційними потоками регіонального ринку праці та їх роль у розвитку регіону // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – вип. 7 (27). – Ч І. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 122-128.