Кудрін Є. С.

Харківський національний економічний університет

 

Характеристика сучасного стану агропромислового комплексу України та аналіз тенденцій його розвитку

 

Україна здавна є землеробською країною, яка характеризується надзвичайно сприятливими економічними та природними умовами для розвитку сільського господарства і має великий споживчий ринок продуктів харчування. Від рівня розвитку сільського господарства  залежить  зростання всієї економіки в цілому й вирішення низки економічних та соціальних проблем, які постали перед Україною на сучасному етапі. Тому виявлення змін у тенденціях розвитку сільського господарства України дає можливість впливати на негативні процеси, що відбуваються в цьому сегменті економіки.

Дослідженням даної тематики займався ряд вчених, таких як                     А. В. Іванько, Є. В. Макаренко, О. О. Непочатенко, О. М. Прокопенко,              С. В. Пономаренко, А. П. Стецюк та ін..

Метою даної статті є проведення оцінки сучасного стану агропромислового комплексу та аналіз тенденцій його розвитку в Україні.

На сьогоднішній день сільське господарство України є однією з найважливіших галузей економіки. Воно забезпечує 9,6 % валової доданої вартості, тут зайнято понад 3 млн. населення, використовується основних засобів вартістю понад 100 млрд грн, функціонують майже 42,3 тисяч господарюючих суб’єктів (включаючи фермерські господарства), що використовують 21,2 млн. га. сільськогосподарських угідь (2012 р.). Вироблена в сільському господарстві 1 гривня продукції дає змогу одержувати понад 12 гривень продукції в інших галузях. Сільські території є місцем оздоровлення жителів країни, а сільське населення – оберегом національних звичаїв і традицій [3].  Станом на 1 січня 2013 р. майже 97% підприємств мають недержавну форму власності, при чому, з них майже половину займають господарські товариства. Середньооблікова кількість працівників зайнятих у сільськогосподарському виробництві у 2012 р. склала 485435 осіб, з них більша половина працівників зайнята у рослинництві. Прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг підприємств, які мають недержавну форму власності становить 20522,8 млн. грн., а державних підприємств лише 5,9 млн. грн.. При цьому, прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції підприємств державної форми власності становить 6,1 млн. грн., тобто державні підприємства отримують збиток у розмірі 0,2 млн. грн. від реалізації сільськогосподарських послуг. Рівень рентабельності сільськогосподарської діяльності становить 20,2%, тобто з кожної гривні вкладеної у виробництво продукції підприємство отримує 20,2 коп. прибутку, що є досить високим результатом. Найвищий рівень рентабельності сільськогосподарської діяльності, а саме 25,4% мають приватні підприємства. Підприємства державної форми власності є низькорентабельними [1].

Аналіз зміни обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за період з 2000 – 2012 рр. в цілому та в розрізі рослинництва та тваринництва представлено на рис 1 [4].

Рис. 1. Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні ( у % до попереднього року)

За період з 2000 - 2012 рр. обсяг виробництва сільськогосподарської продукції є хронічно нестабільним. За даними Держкомстату України, загальний обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за 2012 р. порівняно з 2011 р. скоротився на 24,4%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 35,3 %, у господарствах населення – на 14%. За 2012 р. виробництво продукції рослинництва порівняно з 2011 р. скоротилося на 38,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 48,8%, у господарствах населення – на 16,3%. У 2012 р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з 2011 р. збільшився на 2,6%, у т.ч. в господарствах населення – на 3,4%, а в сільськогосподарських підприємствах –  на 1%. Отже, як видно з рис. 2, більш нестабільними є обсяги сільськогосподарського виробництва рослинництва, що в першу чергу пов’язано з можливими складними природно-кліматичними умовами та неврожаями.

Оцінка рівня рентабельності основних видів продукції у сільськогоспо-дарських підприємствах України за період з 2003 - 2012 рр., представлено в табл. 1 [4].

         Таблиця 1

Динаміка рівня рентабельності основних видів продукції сільськогосподарського виробництва

 

Види продукції

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Зернові культури

45,8

20,1

3,1

7,4

28,7

16,4

7,3

13,9

26,1

15,2

Насіння     соняшнику

64,3

45,2

24,3

20,7

75,9

18,4

41,4

64,7

57,0

45,8

Цукрові буряки

6,2

-0,8

4,8

11,1

-11,1

7,1

37,0

16,7

36,5

15,7

Овочі   відкритого ґрунту

30,9

-5,0

16,1

14,8

14,1

11,1

19,1

23,5

9,9

-6,8

Картопля

33,5

-0,7

17,8

56,2

24,7

7,9

12,9

62,1

17,7

-21,5

Молоко та молочні продукти

9,9

-0,4

12,2

-3,7

13,8

4,1

1,4

17,9

18,5

2,3

Велика       рогата худоба на м'ясо

-44,3

-33,8

-25,0

-38,4

-41,0

-24,1

-32,9

-35,9

-24,8

-29,5

Свині на м'ясо

-33,0

-14,4

14,9

-9,2

-27,6

0,3

12,1

-7,8

-3,7

2,0

Вівці та  кози  на м'ясо

-37,8

-44,3

-32,1

-34,3

-46,4

-38,6

-31,8

-29,5

39,6

-40,0

Птиця на м'ясо

11,0

3,8

24,9

12,1

-19,0

-11,3

-22,5

-4,4

-16,8

-7,2

Яйця

18,5

15,2

23,5

-6,8

9,1

13,0

13,1

18,6

38,8

52,6

 

Як видно з табл. 1, найрентабельнішим за весь період часу є вирощування соняшнику. Також останніми роками спостерігається позитивна тенденція зростання рентабельності яєць, та негативна тенденція зниження рентабельності, а в 2012 році отримання збитків від вирощування картоплі. За період 2003 - 2011рр. тенденції рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства є суперечливими. Продукція рослинництва є прибутковою, на відміну від тваринництва, яке має стійку тенденцію збитковості. Це зумовлено значними витратами на ведення сільськогосподарської діяльності та низькими цінами на основні види продукції. У свою чергу, основними чинниками, які вплинули на високі показники рентабельності рослинництва в останні роки, є зростаючий попит на світовому ринку та неврожаї, що простимулювало зростання ціни і, на жаль, не свідчить про ефективність виробництва. Такий стан речей може сприяти переорієнтації сільськогосподарських підприємств на вирощування рентабельних зернових, а також олійних культур, що може призвести до незбалансованого постачання на ринок різноманітної продовольчої продукції. Як наслідок, буде поглиблюватися недовиробництво окремих малорентабельних або збиткових сільськогосподарських культур, зокрема круп’яних, що призведе до зниження пропозиції їх на ринку та появи ажіотажного попиту й стрімкого здорожчання товару [2].

В цілому можна сказати, що фінансовий стан підприємств сільського господарства України останнім часом характеризується загальним погіршенням, близько 30 % сільськогосподарських підприємств є збитковими, а рентабельність виробництва більшості видів сільськогосподарської продукції недостатня для забезпечення розширеного відтворення. Низька дохідність виробництва стримує його модернізацію, впровадження нових технологій, оновлення матеріально-технічної бази. Серед основних причин депресивного розвитку сільського господарства дослідники відзначають: низьку конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції та її невідповідність світовим стандартам якості й безпеки; низька прибутковість сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими країнами; переважання в структурі експорту продукції з низьким рівнем перероблення; виснаження ґрунтів і зростання їх ерозії; залежність від державного фінансування; стихійність державного регулювання регулювання цін і обмежень експорту; неефективні механізми державної підтримки сільгоспвиробництва та ін..

Отже, можна сказати, що сільське господарство відіграє важливу роль у загальному економічному розвитку країни, оскільки створює робочі місця, забезпечує населення продовольчими товарами, а промисловість – сировиною. Тому нагальною є необхідність прискорення процесів реформування аграрного сектору України, запровадження цілеспрямованих заходів державної політики, спрямованих на розвиток сільського господарства як життєво важливого чинника становлення економіки країни.

 

Література:

1. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік: стат. бюлетень / Відп. за вип. О.М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 88 с.

2. Пономаренко С. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства України / С. В. Пономаренко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. - № 4 (16). – С. 52 - 56.

3.Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2012. - 182 с.

4. Сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Череп А. В. Аналіз сучасного стану підприємств агропромислового комплексу України [Електронний ресурс] / А. В. Череп, О. А. Лисенко. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8486/ 1/14. pdf.