К.е.н., доцент Савенко О.А.

Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

Актуальні питання розвитку сільських територій

 

Успішність розвитку господарських комплексів сільських територій безпосередньо впливає на економіку регіонів і соціальне становище селян, яке як і раніше, в гіршу сторону відрізняється від становища міських жителів, а розрив між ними хоча і скорочується, але залишається значним. Криза сільських територій, яка у свою чергу, супроводжувалась падінням виробництва і збільшенням трудових витрат, до надзвичайності загострила проблему зайнятості сільського населення, вирішення якої має стати одним з пріоритетних напрямів в агарній політиці держави.

Забезпечення більш високого ступеня гнучкості регіональних і місцевих економік може бути досягнуто тільки за рахунок зміни принципів регіонального управління, особливо це важливо для сільського господарства. Сама галузь сільськогосподарського виробництва завжди була й є органічно пов’язаною з територією і людьми, що проживають на цій території, вона напряму інтегрується з усіма галузями економіки, такими, як харчова та легка промисловості. На сільськогосподарські підприємства покладено тягар житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування. Для розвитку галузі сільськогосподарського виробництва необхідно створити умови для життя людей на даній території, які відповідають сучасним вимогам життя людей на даній території, які відповідають сучасним вимогам життя суспільства, керуючись стратегічним баченням пріоритетності галузі в рамках гармонійного розвитку людини.

Соціально - економічний розвиток сільських територій – це об’єктивний процес, який відбувається як у самих регіонах, так і в країні в цілому під впливом різних факторів. Разом з тим розвиток сільських територій –суб’єктивний  процес, який відбувається під впливом управлінських заходів, в першу чергу з боку регіональної адміністрації державного рівня.

Для сталого розвитку сільських територій мають бути прийняті і реалізовані державні програми щодо соціально-економічного розвитку українського села, перш за все, спрямовані на підвищення зайнятості і доходів сільського населення, розвиток регіональних органів управління, стимулювання несільськогосподарського бізнесу в сільській місцевості.

Занепад сільських територій зумовлений причинами довготривалого характеру та прорахунками пострадянського аграрного реформування. Основними з них є:

-         стереотипний підхід до сільських територій як виключно просторової бази сільськогосподарського виробництва, що дає підставу для хибних висновків про закономірність зменшення чисельності сільського населення внаслідок скорочення зайнятості в сільському господарстві;

-          непривабливість підприємницького середовища на селі: нерозвиненість виробничої, ринкової та соціальної інфраструктури, ускладнена процедура та витратність реєстрації суб’єктів господарювання тощо;

-          неврахування екологічних аспектів у процесі аграрних трансформацій; відсутність державного контролю за дотриманням агроекологічних вимог господарювання;

-          недофінансування та неузгодженість існуючих програм, направлених на розвиток сільських територій;

-          відсутність механізму для мотивації та впровадження ініціатив сільських громад, направлених на розвиток сільських територій;

-          низький рівень інформаційно - просвітницької діяльності, направленої на створення позитивного іміджу, переваг та можливостей розвитку сільських територій;

-          не усвідомлення і нехтування багатофункціональної ролі сільського господарства і багатофункціональної природи села в державній політиці, управлінні та практиці; ігнорування сільської специфіки і потреб у різних напрямах державної політики – регіональній,соціальній, регуляторній, бюджетній тощо [1].

Вирішення проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій –довгострокове завдання, досягнення якого може бути здійснене  через розвиток економіки територій.

Література:

1. Березівський П.С. Регіональні особливості розвитку і трансформації особистих селянських господарств сільських територій в ефективні організаційно-виробничі структури / П. С. Березівський // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: сьомі річні збори Всеукр. конгресу  вчених-економістів – аграрників, 9-10 лист. 2005 р. – К.:ННЦ «ІАЕ», 2005.  – 710с.