К.е.н, доц. Колмакова О.М., к.е.н, доц. Смачило В.В., Білоус В.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Формування інтегрального показника оцінки демографічної безпеки регіону

 

Проблема оцінки рівня демографічної безпеки зводиться до визначення кола показників, що її описують, та їх нормативних, критичних, допустимих значень, які необхідно відслідковувати. За допомогою розрізнених показників-індикаторів досить важко оцінити реальний рівень демографічної безпеки та розробити заходи щодо виправлення ситуації, тому виникає необхідність в обґрунтуванні кола показників, що будуть описувати демографічну безпеку, їх групуванні та розробки методики зведення їх в єдиний інтегральний  показник.

Так, в [1] пропонується 7 показників – індикаторів. При цьому з уваги зовсім випускають питання механічного руху населення – міграційні процеси. Більш широкий спектр показників, які характеризують демографічну безпеку, представлено в роботах російських дослідників [2,3], а також українського економіста [4]. Шляхом аналізу показників, які вказуються в цих роботах пропонуємо доповнити перелік індикаторів, що затверджений в [1], коефіцієнтом депопуляції, загальним коефіцієнтом міграційного приросту, середнім віком населення [5].

В роботах [1, 3] наведено методики визначення інтегрального коефіцієнту демографічної безпеки, але на наш погляд, вони мають деякі недоліки. Так, згідно [1], показники діляться на стимулятори і дестимулятори, які потім нормалізуються шляхом ділення фактичного значення на оптимальне, або навпаки. При цьому зовсім випускається з виду, що фактичне значення може бути краще оптимального, тому це коригування буде враховане в методиці. Визначення вагомості кожного показника здійснюється за допомогою методу переваг [6].

Послідовність побудови інтегрального показника та розрахунку рівня демографічної безпеки регіону представлено на рис. 1.


Рисунок 1 – Порядок побудови інтегрального показника демографічної безпеки

 


Умовні позначення: wik- показник ваги відповідної функції; Mік - номер і-ої ваги індикатора, що був визначений k-им експертом; N – кількість індикаторів, що оцінюються в ході дослідження; wi - коефіцієнт вагомості і-ого індикатора; Nе – кількість експертів, які брали участь у експертизі; Vi – коефіцієнт варіації.

Виходячи з того, що індикатори різноспрямовані та мають різні одиниці виміру, їх необхідно нормалізувати. При цьому будемо виходити з таких умовних позначень та залежностей:  - нормалізований індикатор демографічної безпеки;  - оптимальне значення індикатора;  - значення і-го індикатора демографічної безпеки в j-му році;- мінімальне значення  індикатора;  - максимальне значення  індикатора.

Логічно допустити, що, так як найкраще значення за будь-яким нормалізованим показником буде рівним 1, то оптимальне значення  інтегрального показника демографічної безпеки регіону також становитиме 1.

Таким чином, використання даної методики для оцінки рівня демографічної безпеки дозволить комплексно оцінити її рівень як за регіоном, так і за країною в цілому, виявити напрямки, які вимагають пильної уваги з боку керівництва. Крім того, дана методика досить легка у використанні та має високий рівень інформативності.

Література

1 Методика розрахунку рівня економічної безпеки України затверджена Наказом Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/publish article?art_ id=97980.

2 Дударев В.Б. Статистическое исследование демографической безопасности России [Текст] / В.Б. Дударев // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.экон. наук. – Москва, 2008. – 23 с.

3 Крымзин Д.Н. Интегральная оценка демографической безопасности региона (на примере республики Мордовия) / Д.Н. Крымзин Д.Н. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sisupr.mrsu.ru/2011-4/PDF/5/Kryimzin.pdf.

4 Хомин О.Й. Методика розрахунку демографічної безпеки / О.Й. Хомин // «Вісник економіки транспорту і промисловості» №29 – 2010. – с. 188-191.;

5 Смачило В.В. Показники оцінки демографічної безпеки [Текст]/В.В. Смачило//«Технологічний аудит та резерви виробництва»№.3 –2013.

6 Хістєва О.В. Застосування прийомів математичного моделювання у процесі оцінки якості прибутку будівельного підприємства[Текст]/О.В. Хістєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prev.donnasa.edu.ua/win/publish/issues/esigh/PDF_3_2007_1/st03.pdf