Д.держ.упр., професор Олійченко І.М., к. держ. упр., доцент Дітковська М.Ю.

Чернігівський національний технологічний університет

Аналіз функціонування інформаційної системи Управління Пенсійного фонду України

 

Пенсійний фонд України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [1]. Управління Пенсійного фонду України в Козелецькому районі є підвідомчим управлінням в Чернігівській області, що разом з іншими управліннями утворюють систему органів Фонду. Станом на 01.11.2013 року забезпечення персональними комп'ютерами в Управлінні становить 100 %. Слід відмітити, що приріст ПК в управлінні протягом п’яти останніх років склав майже 30%, при цьому, необхідна кількість додаткових ПК також зросла на 43%. Це обумовлено тим, що більшість техніки є застарілою (яку вироблено понад 5 років тому) та не використовується (підлягає списанню).

Технічні засоби, що використовуються, як правило, створені різними виробниками і уніфіковані лише на рівні загальних стандартів, що в свою чергу ускладнює їх подальше технічне обслуговування та модернізацію відповідно до постійно зростаючих вимог [2].

В якості операційних та офісних систем переважно використовуються програмні продукти компанії Microsoft: операційні системи Windows 98/2003; офісні програми MS OFFICE 98/2003/2007. Менше 50% операційних систем – ліцензійні, щодо офісних програм – цей показник ще нижчий. Не краща ситуація із ліцензуванням інших офісних програм типу MS Access, ABBYY FineReader, Total Commander [3].

Дослідження інформаційних потоків свідчать про значне збільшення документів, що знаходяться в інформаційних масивах управління, які необхідно зберігати. Збільшення кількості інформації в базах даних потребує оптимізації її зберігання. Необхідно створювати інтегровані сховища даних, які дадуть змогу виключити дублювання інформації, яке виникає при застосуванні локальних баз даних і зменшити навантаження як на підсистеми інформаційної системи, так і на персонал, якій її використовує її у своїй роботі.

Слід також враховувати одну особливість, а саме – Пенсійний фонд України має територіально розподілене розташування своїх структурних підрозділів, тому широко використовується архітектура віддаленого доступу до даних (архітектура «клієнт-сервер»). Районні відділення ПФУ мають локальне розташування, але мають потребу у обміні даними з іншими підрозділами.

Сьогодні підрозділи Пенсійного фонду України використовують Автоматизовану систему обробки пенсійної документації на базі комп'ютерних технологій (АСОПД). Вона забезпечує автоматизацію процесів призначення, перерахунку, нарахування пенсій, допомоги, компенсаційних виплат тощо, масові перерахунки, формування документів з виплати, бухгалтерської та статистичної звітності в органах ПФУ на базі діючих законодавчих та нормативних актів України. АСОПД/КОМТЕХ функціонує в районних (міських), обласних управліннях Пенсійного фонду України [4].

Результати наведеного аналізу свідчать, що система обміну інформацією в органах Пенсійного фонду потребує значної модернізації та реформування. На сьогодні подібні процеси успішно розглядаються лише з використанням проектного підходу і цей підхід приносить позитивні результати. Процес модернізації механізму збору та обробки інформації повинен розглядатися системно і реалізовуватися як проект.

За результатами досліджень можна визначити головні пріоритети щодо функціонування і розвитку інформаційного забезпечення Пенсійного фонду України. Найбільш актуальними є напрями удосконалення пов’язані з використанням технологічних і організаційних новацій, особливо у напрямі застосування концепції електронного урядування. Значним досягненням на сьогодні є використання сучасних електронних каналів зв’язку, якими обладнані майже всі управління Фонду. Крім того, значна кількість платників страхових внесків мають доступ до сучасних каналів зв’язку, що дозволяє організувати збір звітів від платників. Така можливість дозволяє значно економити час як платників страхових внесків так і працівників Пенсійного фонду. Стрімко зростають потреби в розвитку системи електронного документообігу, що в органах Пенсійного фонду вимагає застосування розподіленої архітектури управління документами. Важливішим напрямом розвитку інформаційного забезпечення стає взаємодія органів Пенсійного фонду України з використанням електронного документообігу та цифрового підпису, взаємодія з громадянами та бізнесом. Застосування концепції електронного урядування дозволить удосконалити механізми державного управління, реалізувати функції держави, підвищити ефективність роботи системи державного управління, підвищити продуктивність роботи державних службовців.

 Література

1.        Указ Президента України „Про Положення про Пенсійний фонд України ” № 384/2011 від 06.04.2011 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/384/2011/print1329894120234848

2.       Дітковська М.Ю. Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади / М.Ю. Дітковська // Eкoнoміка та дeржава. – 2010. – № 2. – С.106–108.

3.       Олійченко І.М. Методичні підходи до діагностики інформаційних систем в органах державної влади на регіональному рівні / І.М. Олійченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету зб. наук. пр. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. - №3(52). -  С. 355-359. – (Серія “Економічні науки”)

4.       Сайт Міністерства соціальної політики України – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art _id=38045.