Мехеда Н.Г., Бебка А.

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

Розвиток суспільства та економічна стабільність залежить від ефективного розвитку науково-технічного прогресу в країні. Процеси інноваційної діяльності потребують дослідження та аналізу стану та перспектив впровадження інновацій на підприємствах, з метою оцінки ефективності регіонів України, їх впровадження суб’єктами господарювання та їх вплив на розвиток регіонів та економіки України в цілому.

Кризовий стан світової економіки вплинув на всі сфери діяльності вітчизняної економіки і є однією з причин зниження інноваційної активності підприємств. Вихід з економічної кризи неможливий без активізації інноваційної діяльності, яка забезпечує істотне підвищення конкурентоспроможності економіки, змінює сировинний напрям розвитку економічних  процесів на високотехнологічний.[1]

На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш значущим підвищення ролі нововведень, і це викликано, в першу чергу, підвищенням та більш жорсткою конкуренцією. Для багатьох керівників які бажають ефективно керувати підприємством поняття інноваційно розвинутого підприємства є досить актуальним в повсякчасному житті організацій.

На даний час в умовах жорсткої конкуренції національні підприємства втрачають свої позиції на ринку оскільки не мають змоги завойовувати нові ринки збуту продукції. Несприятлива ринкова кон’юнктура, застаріле обладнання, відсутність фінансування все це змушує багато підприємств скорочувати своє виробництво.

Активізація інноваційної діяльності має дуже важливе значення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Оскільки тільки при розвитку науки, техніки, технологій можливий випуск конкурентоспроможної продукції та послуг. Коли підприємство випереджає конкурентів в освоєнні досягнень науково-технічного прогресу, тільки тоді воно має змогу отримувати прибуток [2].

Розвиток інноваційної діяльності має велике значення не тільки для окремого підприємства, але і для збільшення економічного потенціалу держави, за допомогою збільшення обсягів випуску наукомісткої продукції.

Інноваційний процес займає весь період розвитку інновації від зародження ідеї, розробки та реалізації інновації у вигляді нового продукту, техніки та технології. Розробка інновації або зародження ідеї до розвитку інновації виникає тоді, коли створюються умови та виникає необхідність створити щось кардинально нове, для отримання більшого прибутку для підприємства. Використання в своїй діяльності інновацій дає значно підвищити рівень конкурентоспроможності, що на даний час є необхідною умовою для ефективного функціонування будь якого підприємства [3].

Інновація - це впровадження досягнень науки та техніки у виробництво з метою отримання максимального прибутку, завоювання нових ринків збуту за допомогою підвищення конкурентоспроможності продукції.

         Зміни показників інноваційної діяльності промислових підприємств України наведено в Таблиці 1.   

Таблиця 1

Показники інноваційної діяльності промислових підприємств України (укладено за джерелом [4])

Рік

Промислові підприємства, що займались інноваційною діяльністю (у % до загальної кількості)

Промислові підприємства,що продовжували інновації (у % до загальної кількості)

Загальний обсяг фінансування за напрямами інноваційної діяльності (тис. грн)

Кількість впроваджень інновацій на підприємствах (процесів,найменувань)

2000

18,0

14,8

1760,1

16726

2005

11,9

8,2

5751,6

4960

2009

12,8

10,7

7949,9

4578

2010

13,8

11,5

8045,5

4451

2011

16,2

12,8

14333,9

5748

2012

17,4

13,6

11480,6

5591

 

За результатами 2012 року порівняно з 2000 р. в інноваційній діяльності промислових підприємств спостерігаються суттєві зміни,проте не в напрямку активізації (таблиця 1)

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки у 2012 р. порівняно з 2000 р., зменшилась з 1490 до 1208. Починаючи з 1998 р., зросла кількість докторів наук на 49,3%, кандидатів наук в економіці – на 47,5%, чисельність науковців зменшилась на 39%. за період 2000 – 2012 рр. обсяг виконаних наукових і науково­технічних робіт збільшився з 1978,4 млн. грн. до 11252,7 млн. грн.

При такому збільшенні обсягів виконаних наукових і науково­технічних робіт спостерігається зменшення їх питомої ваги у ВВП з 1,16% до 0,80 % (2000 та 2012 рр. відповідно). Щодо промислових підприємств, які впроваджували інновації – їх питома вага зменшилась з 14,8% (2000 р.) до 13,6% (2012 р). При цьому сума витрат на інновації у 2012 р. зросла в порівнянні з 2000 р. (з 1760,1 млн. грн. до 11480,6 млн. грн.), але зменшилась порівняно з 2011 р. У тому числі зросли витрати: на дослідження і розробки (до 2007 р. придбання нових технологій) – у 4,5 рази; на придбання обладнання та програмного забезпечення (до 2007 р. придбання машин та обладнання, пов'язані з упровадженням інновацій) ,але зменшились порівняно з 2011р.З наведених статистичних даних таблиці стає очевидним, що найефективніший період розвитку та реалізації інновацій був 2000 р. Результати 2012 р. не показують очевидної ефективної діяльності підприємств у сфері інновацій на фоні їх суттєвого фінансування. У 2012 р. підприємств, що реалізують інновації, працювало на 0,6% менше, ніж у 2000 р. при фінансуванні, що на 12 573,8 млн. грн.  перевищувало обсяги 2000 р., тому зовсім незрозумілим є таке низьке значення показника кількості впровадження інновацій . Вкрай низьким залишається рівень підтримки інновацій за рахунок державного бюджету, в загальному обсязі фінансування інновацій цей показник склав 2%.

Негативним для української економіки на фоні зниження обсягів впровадження інновацій є зменшення фінансування за рахунок коштів іноземних інвесторів, якщо у 2010 р. цей показник склав 2411,4 млн. грн., то у 2011 р. він зменшився до 994.8 млн. грн., у загальному обсязі фінансування у 2011 р. цей показник склав 8,7%. Фінансування інновацій продовжує здійснюватись в основному за рахунок власних коштів підприємств (протягом 2000 – 2012 рр. зросло на 5936,6 млн. грн.), у 2012 р. частка таких коштів у загальному обсязі фінансування становила 63,9% .

Погіршення інноваційної діяльності промислових підприємств – це результат відсутності чітких цільових заходів держави для розвитку інноваційної економіки країни. Темпи економічного зростання у світі сьогодні забезпечуються за рахунок впровадження нових технологій та інновацій, розробки і виробництва нових видів продукції і послуг.[5]

Сьогодні ситуація гальмування інноваційної активності промислових підприємств потребує негайного вирішення, з метою підняття вітчизняної промисловості до рівня високотехнологічної та високоінтелектуальної. Таким чином, стимулювання інноваційної діяльності та розвиток інноваційного потенціалу країни залежить не лише від спонукальних мотивів до нововведень, але і від належної державної політики інноваційного розвитку та відповідної ринкової інфраструктури інноваційного розвитку.

 

 

 

Список використаних джерел

1.     Фактори і напрями інноваційного розвитку підприємств / Т. В. Лебідь, В. Ю. Самуляк, З. Б. Гук // Проблеми економіки та управління. Вісник № 683 НУ «ЛП». – Львів, 2011. – С. 223 – 228.

2.     Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності. Монографія. – К.: Кондор,2007.-356с

3.     Резнік Н.П. Способи активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах //Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №10. – С.80-82.

4.      Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

5.      Гнилянська Л. Й. Сучасні про6леми впровадження інновацій та шляхи їх подолання / Л. Й. Гнилянська// Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 177 – 180.