Проблеми формування державного бюджету в Україні

 

Актуальність теми: Бюджет є головним фінансовим документом країни. Дослідження проблеми сус­пільного вибору в контексті прийняття бюджетних рішень вимагає но­вих підходів та поглядів на вирішення питання підвищення ефектив­ності формування доходів та здiйснення видаткiв бюджету.Виходячи з цього можна констатувати , що вивчення бюджету (процесу його формування) є однією з першорядних задач фінансової науки.                                                       Аналіз останніх досліджень та публікацій.Проблемами формування бюджету займалися видатні українські економісти-дослідники: Я.В Онищук, О.І. Барановський, Б.Г. Болдирьов, Т.П. Вахненко, Н.В. Зражевська, О.В. Плотнікова, О.С. Поважний.                                                                  Проаналізувавши праці деяких авторів,ми дійшли висновку, що більшість проблемних питань й досі залишаються не вирішеними.                               Мета наукового дослідження полягає у дослідженні проблем формування державного бюджету  та його вплив на соціально-економічний стан України.                                                                                                  Виклад основного матеріалу дослідження. Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.                                                                      Доходи бюджету формуються насамперед за рахунок податків (понад 90 % центрального і 70 % місцевих бюджетів).                                          Державний бюджет є самостійною економічною категорією і втілює фінансові відносини, що виникають при утворенні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його використанням на загальнодержавні потреби. Бюджетні відносини складаються між державою, з одного боку, і підприємствами, установами, організаціями, населенням — з іншого, з приводу сплати податків, зборів, а також при використанні бюджетних коштів . Реальний процес прийняття бюджетних рішень і здійснення суспільного вибору базується на голосуванні у парламенті за правилом більшості, оскільки цей спосіб, реалізуючи взаємні вигоди шляхом досягнення публічних компромісів, обходиться суспільству дешевше, ніж забезпечення кон­сенсусу між усіма політичними силами з кожного окремого питання.                 Однією з головних проблем,щодо наповнення державного бюджету є приватизація. Приватизація в Україні проводилася в нестабільній економіці, де стара політична і господарська еліти намагалися створити штучні псевдоринкові структури, зберігаючи та зміцнюючи тим самим свою колишню владу. Основною метою приватизації на її перших етапах було максимально швидке створення "критичної маси" недержавної власності у виробничому секторі економіки, щоб позбавити державу монополії та передати частину економічної влади недержавному капіталу. На шляху приватизації було чимало труднощів ідеологічного, політичного і соціально-економічного характеру.     Світова практика показує, що велика приватизація здійснюється після закінчення малої приватизації, яка дає можливість нагромадити капітал для купівлі великих об 'єктів. Велика приватизація в Україні здійснювалася поряд з процесами малої приватизації, яка за даними Фонду державного майна Ук-раїни на початок 1997 року практично завершилася. Причому на початку приватизаційного процесу були продані не збиткові великі підприємства, а ті, що в існуючих умовах були ще відносно прибутковими і могли функціонувати. Так, серед перших великих об'єктів державної власності, які були приватизовані, можна виділити: "Укррічфлот", Одеський м'ясокомбінат, Тростянецька шоколадна фабрика "Україна", ЗАТ "Кіспо", Одеська кондитерська фабрика тощо.                                                                           Застосування неконкурентних способів приватизації привело до того, що вартість приватизованих великих підприємств не відповідала їх фактичній ринковій вартості, тобто вони продавалися за безцінь, що призвело до значних збитків, щодо наповнення державного бюджету.                                 Важливим для держави є подолання тіньової економіки, яке може бути успішним лише в умовах стабільного економічного зростання.

        Тінізація економіки України в умовах фінансово-економічної кризи набула всеосяжного характеру й оці­нюється окремими експертами в обсязі до 60% ВВП, який представляє на сучасному етапі реаль­ну загрозу національній безпеці держави.

Нейтралізація тіньової економіки залежить від вдалого визначення і компонування пріоритетів держави у сфері бачення власних національних інтересів та їхнього захисту. Досвід останніх років свідчить на користь необхідності мобілізувати ресурси на подолання проблем внутрішнього соціально-економічного розвитку, намагаючись максимально нейтралізувати зовнішні впливи, здебільшого спрямовані на стимулювання відцентрових тенденцій в українському суспільстві та зниження конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Одним із пріоритетних напрямів державної політики Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки визначена детінізація фінансових потоків. Неабияким стимулом для подолання тіньових явищ в економіці є зростання рівня життя населення та формування міцного середнього класу, зацікавленого у зрозумілих та загальнообов'язкових правилах ведення економічної діяльності на всіх рівнях.                                                 Висновок. Таким чином, можна констатувати, що проблема наповнення доходної частини Державного бюджету України на сьогодення є однією з найбільш гострих.

Виходячи з викладеного, основними шляхами вирішення проблем формування державного бюджету в Україні є:

1)зменшення кількості податків та зборів,що значно поліпшить становище підприємств та установ та буде сприяти їх подальшому розвитку;
  2)
Мають бути розроблені стратегічні завдання держави на довгострокову (10-15 років) та середньострокову (3-5 років) перспективу з визначенням пріоритетів державної економічної, фінансової, соціальної політики на законодавчій основі.

  3)Подолання тіньової економіки.

  4)Посилити контроль за сплатою податків бюджетоформуючими приватизованими підприємствами.

     Важливим є посилення взаємозв'язку фінансово-бюджетної та соціально-економічної стратегії держави. Доцільним є виважене використання дефіциту бюджету виходячи із циклічності економічного розвитку та збалансованості бюджетної системи у середньостроковій перспективі.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

 

 

Список використаних джерел:

1.Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Приватизація державних підприємств. – Луцьк. – 2010. – 178 с.

2.Ларцев В. Основні особливості етапів приватизації// Економіка України. – 2001, 3. – С. 43-51.

 3.Долженко Г. У замкнутому колі опинилися вітчизняні підприємства цементної промисловості// Урядовий кур'єр. – 2008, № 165. – С. 5-10.

4.Василик О. Д. Державні фінанси України.— К. :Вища школа, 2010.

5.Геєць В. М. Формування дохідної частини бюджету: підсумки, проблеми, перспективи // Економіка і прогнозування.—2009.—№1. C. 9-30.