Экономические науки/ 3. Финансовые отношения

Сливка О. В. - студентка інституту економіки та менеджменту

Науковий керівник: к.е.н. Борисюк О.В.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

 

Сучасний стан лізингу в Україні

В Україні на вітчизняних підприємствах існує не лише нагальна потреба в модернізації та розширенні вже діючого модельного ряду основних фондів, а й у якісному оновленні засобів виробництва. Зараз, коли терміни морального зносу техніки скорочуються, зовсім не обов’язково та й не завжди вигідно володіти яким-небудь сучасним, високотехнологічним устаткуванням, цілком достатньо одержати право на його використання. Завдяки лізинговим операціям існує реальна можливість оновлення парку машин та механізмів, підприємства мають змогу використовувати та придбавати нове устаткування та обладнання. Теоретичні й практичні проблеми лізингу досліджували у своїх працях багато як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Серед українських та зарубіжних науковців слід звернути увагу на публікації: О. Грищенка, А. Жилінського, Н. Коваленка, Ю. Човнюка, Н. Внукову, В. Парнюка, Х.-Й. Шпіттлера та інших.

За даними "Українського об'єднання лізингодавців" рівень проникнення лізингу в загальний обсяг капітальних вкладень у країні в 2012 році зріс і становив близько 3,3% (для порівняння, в 2009 році цей показник був на рівні 1%). При цьому наголошувалося, що середнє значення проникнення лізингу в країнах Європейського Союзу - 12,5%, в Росії - 28%. Максимальний приріст фінансування в грошовому вимірі був досягнутий українськими лізингодавцями в транспортній галузі. Обсяг угод склав 8,8 млрд грн (зростання на 47%). Найбільш яскравою виглядає динаміка активності лізингових компаній у сфері фінансування сільськогосподарської галузі. Обсяг укладених лізингових угод склав близько 4,3 млрд грн (зростання до попереднього року більш ніж удвічі). Разом із тим, за даними асоціації, вже кілька років поспіль зменшується активність лізингодавців в будівельній галузі. Незважаючи на значний приріст інвестицій в будівництво, вартість укладених угод лізингу в 2012 році не змінилася. Частка будівельної галузі в загальному обсязі укладених угод знизилася до 5%. Ситуація щодо строків лізингу в 2012 році суттєво не змінилася. Як і в попередніх роках, близько 52% ресурсів було інвестовано на строк понад п’ять років. Рівень проникнення лізингу в автопродажі за 2012 рік в середньому склав 5,9% (у порівнянні з 3,6% в 2011). При цьому в кінці року цей рівень вже перевищував 7,3% [3].

У підсумку, можна відзначити, що в 2012 році лізингова галузь продовжувала нарощувати свою питому вагу у фінансуванні економіки країни. Зростання обсягів укладених угод значно перевищує відповідні макропоказники держави.  

Розглянемо динаміку лізингових угод у 2013 році. Так, кількість укладених договорів фінансового лізингу в 2013 році зменшилася на 1462 шт. у порівнянні з минулим рокм і склала 2209 шт. У вартісному вираженні, обсяг договорів, укладених за 2013 рік, зменшився у порівнянні з 2012 роком майже на 38% і склав 1,73 млрд. грн.

Вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2013 р. зменшилася на 0,2 млрд. грн. (- 0,5%) у порівнянні з кінцем 2012 р. і становить 41,3 млрд. грн. У кількісному вираженні обсяг діючих договорів на кінець 2013 року становить 22456 угод, що на 2363 угод більше, ніж на кінець аналогічного періоду 2012 року. На кінець звітного періоду у порівнянні з 2012 роком спостерігається збільшення питомої ваги договорів строком дії від 2 до 5 та зменшення частки угод, що укладалися на строк від 5 до 10 років. Серед діючих договорів фінансового лізингу на кінець 2013 року, як і раніше, переважають угоди в галузі транспорту (57,41%), сільського господарства (20,26%), будівництва (4,86%) та сферb послуг (3,30) [2].

Основними джерелами фінансування лізингових операцій в поточному періоді були позичкові кошти, в тому числі банківські кредити (81,13%), при цьому їх питома вага зменшилася у порівнянні з 2012 роком, а питома вага власних коштів лізингових компаній у порівнянні з 2012 роком збільшилася і становить 18,57%.

Сьогодні на ринку чітко склалася тенденція до закріплення позицій лідерами ринку, розширення їх сфер впливу і покриття. Незважаючи на те, що зареєстрованих в Україні більше 200 лізингових компаній, активно працюють на ринку не більше 20-30 компаній. Угоди зі злиття лізингових компаній або покупці лізингових портфелів не становлять інтерес для діючих гравців, і можуть бути радше винятком, тому зараз можливості ринку дозволяють набагато швидше наростити власний лізинговий портфель, ніж розібратися з фінансовим станом, портфелем і моніторингом об’єктів у чинної лізингової компанії, пропонованої до продажу. Тому, на жаль, лізингові компанії, які не змогли пережити кризу, продовжують згортати свою діяльність.

 

Література:

1. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 січня 2004 р. №723-97-В.Р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97.

2. Підсумки діяльності лізингодавців за 1 квартал 2013 року– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.dedal.ua/news/ournews/46555.

3. Підсумки діяльності лізингодавців за 2013 рік – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uul.com.ua/files/Q4_2012_ukr.pdf.