Андронова А.О.

Харьківський інститут банківської справи УБС НБУ

Оцінка депозитного ризику банку на підставі нормативно-індексної моделі

     У статті досліджено та розраховано ступені депозитного ризику і запропоновано модель щодо оцінки депозитного ризику банківської установи.

     Постановка проблеми. Здійснення банківської діяльності супроводжується різними банківськими ризиками, зокрема депозитним ризиком. Цей ризик виникає відносно рідко і пов’язаний, як правило, з неправильною оцінкою і невдалим вибором стратегії банку для здійснення депозитних операцій. Попередження виникнення депозитного ризику є напрямком вдосконалення депозитного процесу. Наявні моделі оцінки депозитного ризику – недосконалі, оскільки складні для їх практичного застосування. Внаслідок чого виникає потреба в розробці нових методичних підходів до оцінки депозитного ризику банку.  

     Метою дослідження є оптимізація процесу оцінки та управління депозитним ризиком банку шляхом побудови моделі визначення ступеня депозитного ризику банку.

     Виклад основного матеріалу. Вивчення сучасної наукової літератури [2], [3] дозволяє сформулювати гіпотезу щодо можливості побудови ймовірного варіанту методики оцінки депозитного ризику. Визначення елементів аналізу та знаходження рівня депозитного ризику банку здійснювалось наступним чином:

1. Видбір показників для аналізу депозитного ризику банку і визначення нормативних співвідношень.

2. Побудова динамічного нормативу між вибраними показниками ризиковості.

3. Вибір об’єкта, що приймає ризик, формування вихідних даних для об’єкта за показниками ризиковості і обчислення темпів зростання показників за певний період. Побудова матриць фактичних співвідношень показників ризиковості об’єкта.

4. Формування матриць співвідношень коефіцієнтів фактичних матриць об’єкта з динамічним нормативом.

5. Підсумкові розрахунки та економічна інтерпретація результатів дослідження – визначення суми елементів матриць відповідності фактичних і нормативних співвідношень кожного об’єкта та суми елементів динамічного нормативу за модулем, розрахунок ступеня ризиковості (Zд) для об’єктів дослідження.   

     Оцінка депозитного ризику банку проводилась за 2011-2012 роки. Першим етапом дослідження є вибір показників, які характеризують депозитний ризик банку. Сформуємо наступну систему показників (табл. 1)

Таблиця 1. Аналітичні коефіцієнти ризиковості банку та нормативні співвідношення між темпами їх зростання

Коефіцієнти

Методика розрахунку

Норма-тивні зміни співвід-ношень

Нормативні співвідношення між темпами зростання

1

Оборотність депозитних вкладень

Збіль-шення

Чисельник >Знаменник

2

Тривалість одного обороту депозитних вкладень в днях

Змен-шення

Чисельник <Знаменник

3

Рівень осідання депозитних вкладень

Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

4

Середній термін використання депозитів

 

 Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

5

Коефіцієнт нестабільності депозитів

 

 Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

6

Коефіцієнт використання депозитів

Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

7

Рівень диверсифікації депозитів

 Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

8

Відносна витратність депозитів

 Змен-шення

 Чисельник <Знаменник

     Другим етапом є формування матриці нормативних співвідношень між показниками ризиковості банку (табл. 2) на основі виявлених співвідношень між темпами зростання окремих показників.

Визначаємо елементи матриці наступним чином:

 аij = 1, якщо i-й показник має зростати швидше за j-й;

 аij = –1, якщо i-й показник має зростати повільніше за j-й;

 аij = 0, якщо нормативного співвідношення між i-м і j-м показниками не виявлено.

Таблиця 2.Матриця нормативних співвідношень між показниками ризикованості (динамічний норматив)

Показники

ДО

CЗt

ОНдепоз.

SD

СДДвил.

LD

ВД%

ДО

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

CЗt

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

ОНдепоз.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

SD

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

СДДвил.

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

LD

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

ВД%

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 


ДО – Дебетовий оборот,

- Середній залишок вкладів,

 - Залишок на початок – Залишок на кінець,

ОНдепоз.– Оборот з надходжень депозитів,

SD -Загальна сума депозитів,

СДДвил. – Сума довгостроково вилучених депозитів,

 - Середні залишки за кредитними вкладеннями,

LD – Сума великих депозитів,

ВД% - Процентні витрати за депозитними вкладами,

CЗt- Середній залишок вкладів*кількість днів у періоді.


 

 Наступним кроком є формування таблиць даних по кожному банку за досліджуваними показниками станом на 01.01.2012 та 01.01.2013 і обчислення темпів зростання щодо попереднього року. Сформуємо таблицю 3 для досліджуваного банку за даними офіційного сайту Національного банку України та фінансової звітності банку. Розрахунок темпів зростання щодо попереднього року робиться шляхом ділення абсолютного значення показника останнього року на абсолютне значення попереднього року, в тис. грн. [1],[4].

Таблиця 3.Абсолютні значення і темпи зростання показників ПАТ КБ «ZZZ-банк»

Показники

Абсолютні значення, тис. грн.

Темп зростання щодо попереднього періоду

01.01.2012

01.01.2013

ДО

65 859 669

77 866 378

1,18

10 680 110,98

8 281 787,6

0,08

-2 235 450,1

-2113 421,2

0,94

ОНдепоз.

78 833 245

92 129 686

1,17

SD

9 050 037,23

11 163 458,48

1,23

СДДвил.

2 386 478

4 204 484,3

1,76

18 406 084,9

22 667 990,7

1,23

LD

6 234 182,7

6 825 702,4

1,09

ВД%

784 302

766 509

0,98

 

Далі за даними таблиці 3 сформуємо фактичне співвідношення обраних показників (табл. 4-5). Щоб побудувати матрицю фактичних співвідношень показників за темпами зростання для 2011 та 2012 років, необхідно ранжувати показники таблиць абсолютних значень і темпів зростання за фактом зростання. Так, з таблиці 3 станом на 01.01.2012 ДО = 1,18, а  = 0,08 , отже, фактично ДО < , тобто темп зростання депозитного обороту більший ніж темп зростання середнього залишку вкладів, зважених за ризиком. Тому на перетині рядка 1 та колонки 2 в таблиці 4 ставимо “1” і, відповідно, на перетині рядка 2 і колонки 1 ставимо “-1”, і так до кінця. Таку таблицю формуємо і для 2012 року.

Таблиця 4.Матриця фактичних співвідношень показників ризиковості ПАТ КБ «ZZZ-банк» на 01.01.2012

Показники

ДО

CЗt

ОНдепоз.

SD

СДДвил.

LD

ВД%

ДО

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

CЗt

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ОНдепоз.

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

SD

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

СДДвил.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

LD

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

ВД%

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Таблиця 5.Матриця фактичних співвідношень показників ризиковості ПАТ КБ «ZZZ-банк» на 01.01.2013

Показники

ДО

CЗt

ОНдепоз.

SD

СДДвил.

LD

ВД%

ДО

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

CЗt

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

ОНдепоз.

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

SD

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

СДДвил.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

LD

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

ВД%

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

В таблиці 2 сформована матриця показників ризиковості “ідеального” банку. Відповідно до неї формуємо матриці фактичних і нормативних співвідношень показників ризиковості банку (табл. 7-8). Для цього, порівнюючи матриці нормативних і фактичних співвідношень в новій матриці, робимо позначки наступним чином: якщо значення “1” і “–1” в матрицях співпадають ставимо “1”; якщо значення однієї матриці “1”, а іншої “–1” – ставимо “0”; на місці, де в матриці фактичних і нормативних показників ризиковості стояли “0” – проставляємо “0”.

Побудуємо матриці фактичних і нормативних співвідношень показників ризиковості банку, на основі якої потім розрахуємо ступінь ризиковості.

 

 

Таблиця 6. Матриця відповідності фактичних і нормативних співвідношень показниківризиковості ПАТ КБ «ZZZ-банк» на 01.01.2012

Показники

ДО

CЗt

ОНдепоз.

SD

СДДвил.

LD

ВД%

ДО

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

CЗt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОНдепоз.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СДДвил.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

LD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВД%

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Таблиця 7. Матриця відповідності фактичних і нормативних співвідношень показниківризиковості ПАТ КБ «ZZZ-банк» на 01.01.2013

Показники

ДО

CЗt

ОНдепоз.

SD

СДДвил.

LD

ВД%

ДО

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

CЗt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОНдепоз.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СДДвил.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВД%

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

На основі таблиць 2, 6 і 7 розрахуємо сукупний ступінь ризиковості комерційного банку (коефіцієнт Zд) шляхом ділення загальної суми елементів матриці відповідності фактичних і нормативних співвідношень на загальну суму (за модулем) елементів матриці динамічного нормативу.

 

      У моделі динамічного нормативу наближення коефіцієнта Z до одиниці свідчить про те, що реальний розвиток ситуації відповідає ідеальному, тобто фактичний темп зростання показників наближається до нормативного. Як випливає з результатів проведеного аналізу станом на 01.01.2012 р. темп зростання показників банку більшою мірою відповідає динамічному нормативу (Zд = 0,4), ніж на 01.01.2013 р. (Zд= 0,3). Таким чином, отримана комплексна оцінка ризиковості банку свідчить про погіршення його стану з погляду ризику.

Висновки. Отже, в результаті побудови моделі ризиковості депозитної діяльності за результатами звітності ПАТ КБ «ZZZ-банк» та проведення певних розрахунків, зроблено висновок про ступінь ризиковості депозитної діяльності банку.

Вважаю, що проведене дослідження відносно оптимізації процесу оцінки та управління депозитним ризиком позитивно вплине на визначення ступеня ризиковості. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності банківських установ як в процесі управління депозитним ризиком банку, так і в подальших дослідженнях щодо удосконалення цієї методики.

Ключові слова: депозитний ризик, ризиковість банківської установи, оцінка депозитного о ризику, управління депозитним  ризиком банківської установи.

 

Список використаних джерел:

1.Офіційний сайт Національного банку України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

2.Примостка Л. Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі / Л. Примостка, О. Лисенок // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 5. – С. 34–38.

3.Примостка Л. Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 10. – С. 40–44

4.Финансова звітність ПАТ КБ «ZZZ-банк»