Управління збутовою діяльністю підприємства  в сфері послуг

 

Чернова Н.С.

к.е.н.,доцент  Кринська Л.І.

В останні роки стрімко розвивається ринок послуг, який досить різноманітний, наприклад, ділові послуги, транспортні, освітні, медичні та інші.

Проблемні аспекти управління збутовою діяльністю підприємств досліджували як іноземні, так і вітчизняні науковці: Л.В. Балабанова, А. Дейян, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Ф. Котлер, В. Наумов, П.І. Бєлінський, Р. Ланкар, А.Ф. Павленко, Т.О. та інші. Але, на жаль, канали збуту у сфері послуг до теперішнього часу не отримали належної уваги і розгляду в наукових працях.

Актуальність вивчення даного напрямку обумовлена ​​наявністю відмінних особливостей послуг, які необхідно враховувати при формуванні збутових каналів.

Метою даної статті є пошук  рішень проблеми, управління  збутовою діяльністю підприємства, виявлення характерних особливостей формування каналів збуту послуг та визначення сучасних методів стимулювання збуту для підвищення конкурентоспроможності   підприємства  на міжнародних ринках.

Для досягнення поставленої мети в першу чергу необхідно розглянути поняття : збуту,  товарів та  послуг та різницю між ними.

Товари - це все, що може бути запропоновано на ринку для задоволення потреб.

В даний час одного загального визначення терміну «послуга» не існує, з різних  трактувань,  можно  узагальнити.

Послуга - це  благо, що надається субєктом  будь-якого виду  діяльності та  може носити як матеріальний, так і нематеріальний характер.

При порівнянні категорій «товар» і «послуга» слід зазначити, що поняття «товар» є більш широким і включає в себе поняття «послуга». При цьому послуги мають ряд відмінних особливостей, отже  сбутова  діяльність  у  сферах послуг, матиме   певні  відмінності.

головними особливостями  збуту послуг, як спеціального виду товару є їх невідчутність, невіддільність виробництва і споживання, нездатність до зберігання й висока ступінь невизначеності або мінливості.

У зв'язку з особливостями послуги, необхідно враховувати сезонність коливань попиту на послугу, рівень платоспроможного попиту, динаміку та кон'юнктуру ринку, стан регіональної економіки та економічне становище в країні.

 

При розгляді каналів збуту послуг можна виділити 3 форми взаємодії:

1.      Прямі продажі. Передбачають безпосередній контакт виробника послуги зі споживачем.

2.      Співпраця з посередником.

3.      Франчайзинг (від франц. Franchise - пільга, привілей) - це специфічна форма ведення бізнесу, яка в розвинених країнах сторіччями практикувався як засіб забезпечення потреб суспільства в різних послугах.

Кожен,  з запропонованих,  каналів збуту послуг   має   певні  переваги   та недоліки: Також  можна  зазначити,  що не  існує «ідеальної»  моделі ефективного  збуту послуг, це  пояснюється, як  постійними змінами  у  зовнішньому  економічному  середовищі, так і особливістю  кожного з видів послуг.  Тому, для  побудови  ефективного  каналу  збуту  певної  послуги, необхідно  орієнтуватися, в першу  чергу, на  особливості  цього  виду послуг, попиту на них, умови на ринку.  Необхідним є ,  вивчення  та аналіз послуги , за  запропонованим у роботі  комплексом «7P» який в себе включає: (продукт (рroduct), ціна (рrice), персонал (personal), процес (process), оточення (physical premises), просування (рromotion)  розподіл (рlace))  Та   досвіду  вже існуючих  підприємств, що :   пропонують ті ж самі, або  аналогічні  послуги;   працюють в схожих  умовах ; мали  приблизно  однакові ресурси;  та, щонайважливіше, орієнтовані на  «Вашого» споживача. Використовувати, запропонований  Вище

Це допоможе  підприємству, не орієнтуватися лише , на  певний   канал  збуту, а  бачити  недоліки та можливості   кожного з існуючих варіантів,  комбінувати іх та  застосовувати  різноманітні  методи  збуту та  техніки продажу.  

 

 

 

 

Чернова Н.С.

к.е.н.,доцент  Кринська Л.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. з англ. під ред. Л.А. Волкової, Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2003. 749 з.

2. Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О.Б

3. Лавлок К. Маркетинг послуг: персонал, технології, стратегія, 4-е изд.: Пер. з англ. М.: Видавничий дім «Вільямс», 2005. 1008 с.

4. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. 1962. Т. 26. Ч. 1. М.: Госполітіздат, 1968. 476 з.

5. Арасланов Т.Н. Маркетинг послуг: уточнення деяких понять з економічної точки зору / / Маркетинг в Росії і за кордоном. 2004. № 2 (40). С. 105-108.

6. Новаторів Е.В. Особливості стратегії збуту і дістріб'юціі послуг / / Маркетинг в Росії і за кордоном. 2004. № 4 (42). С. 50-60.