Кузьмін Д.В.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація. У статті розкрито теоретичні аспекти управління фінансовою стійкості комерційного банку, проведено фінансовий аналіз ПАТ КБ «Приватбанк», а також представлено розрахунок рейтингу комерційного банку. Розроблені рекомендації для покращення механізму управління фінансової стійкості ПАТ КБ «Приватбанк».

          Ключові слова:фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність, надійність, стабільність, рейтинг банку.

Постановка проблеми. Фінансова стійкість являється однією з найважливіших характеристик діяльності комерційного банку. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ, всесторонній науково-обґрунтований підхід до її оцінки та аналізу, здійснення ефективного управління нею в сучасних умовах розглядається як основне завдання та запорука стабільного розвитку кожного банку. Метою дослідження є комплексне вивчення теоретичних підходів до визначення фінансової стійкості банківських установ в умовах конкурентного середовища для забезпечення поступального розвитку економіки України на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк» та розробка ефективного механізму управління фінансовою стійкістю, аналіз діяльності комерційного банку для забезпечення оцінки фінансового стану банку, що призведе до підвищення ефективності його функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велика кількість авторів присвятила цьому питанню багато уваги. Дослідження  фінансової стійкості комерційних простежується у працях багато вітчизняних науковців, зокрема Дзюблюк О. В., Кривенко Л. В., Михайлюк Р. В., Онищенко С. К., Ступка Н. М. та інші. Проте у  літературі відсутнє чітке визначення поняття фінансової стійкості

Викладення основного матеріалу. У загальному розумінні сутність поняття фінансова стійкість слід розуміти характеристику стану рівноваги, що відображає  здатність зберігати  певні властивості, функціональне призначення незмінним, незважаючи на можливі ризики, вплив зовнішніх факторів та внутрішні трансформації. Вона відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому середовищі. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку передбачає об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Саме таким механізмом є механізм управління фінансовою стійкістю банків, як форма її практичного забезпечення. Створення його у ПАТ КБ «Приватбанк» забезпечить ефективність функціонування банківської установи як фінансового інституту.

Фінансова стійкість є головною  умовою  банку  для здійснення  своєї  діяльності. Саме вона є рушійним елементом побудови банкківської системи України в цілому. У процесі  дослідження проаналізовано  й узагальнено погляди багатьох учених щодо визначення поняття «фінансова стійкість банку». Деякі розгорунуто розкривають сутність категоріїї, а інші навпаки – більш стисло та коротко. Тому єдиного поняття, що характеризує категорію «фінансова  стійкість комерційного банку» не існує.

Загалом сутність поняття фінансова стійкість слід розуміти, як характеристику стану рівноваги, що відображає  здатність зберігати  певні властивості, функціональне призначення незмінним, незважаючи на можливі ризики, вплив зовнішніх факторів та внутрішні трансформації. Вона відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому середовищі.

Головною задачею роботи є  побудова ефективного механізму управління фінансовою стійкістю комерційного банку.

Фінансова стійкість – це не стала величина. Вона може змінюватись під впливом різних факторів: як позитивних, так і негативних. Це зокрема: як економічна чи політична ситуація в країні, політика НБУ , внутрішня стійкість тощо. Пристосування до впливу сукупності факторів, вміння вчасно зорієнтуватися та знайти вихід не призводить до тяжких наслідків.

Управління фінансовою стійкістю комерційного банку передбачає об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване управління фінансовими ресурсами банківської установи, вибір таких управлінських рішень, котрі сприяли б забезпеченню фінансової стійкості. Саме таким механізмом є механізм управління фінансовою стійкістю банків, як форма її практичного забезпечення.

Механізм управління фінансовою стійкістю - це сукупність методів та інструментів управління, що суб’єкти управління застосовують і спрямовують на забезпечення фінансової стійкості банків. Він є цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні заходи банківського менеджменту з управління фінансовою стійкістю комерційних банків.

Створення ефективного механізму для ПАТ КБ «Приватбанка» дозволить раціонально управляти об’єктами за допомогою методів та інструментів впливу. Саме методи та інструменти відіграють вирішальну роль у проведенні ефективної фінансової політики. Так, якщо обрати неправильно їх то процес проведення політики буде неякісним, недоцільним та не результативним.

Об’єктом дослідження є. ПАТ КБ «Приватбанк». Він є одним з перших приватних комерційних банків, створених в Україні та являється лідером банківської сфери України, що займає також провідні позиції в країнах близького зарубіжжя. Безумовно головними перевагами банкує широка мережа відділень, досвідчений персонал, прості і зрозумілі процедури, гнучкість в обслуговуванні і ставка на електронні технології Internet Banking, E-commerce, ATM –Banking.

Фінансова стійкість банку є головною умовою його існування та активної діяльності. Вона формується під впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів і оцінюється за допомогою як окремих фінансових показників, так і зведених комплексних  показників, які  лежать  в  основі  рейтингових  оцінок  діяльності банків, а також аналізу результатів діяльності.

Вивчаючи фінансову стійкість комерційного банку, перш за все необхідно розпочати з проведення аналізу балансу та звіту про прибутки та збитки комерційного банку та визначення якості управління його прибутком, як важливим фактором, що визначає фінансову стійкість банку. Метою оцінки фінансового стану банку є його аналіз в ретроспективній динаміці для виявлення реальної стійкості банку.

Аналізуючи структуру активів ПАТ КБ «Приватбанку» можна зробити висновок, що присутнє виважене ставлення банку до їхньої якості. Такий підхід дозволяє ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією. Якість активів банку протягом періоду дослідження не становить загрози його фінансовій стійкості. За проведеними результатами сума активів зростає, що збільшує фінансові можливості банку. ПАТ КБ «Приватбанк» збільшуючи свої зобов'язання, разом з тим зменшує свої доходи. Але це не є негативним, адже кошти вкладені в активи. Це свідчить про розвиток установи, розширення її кордонів, збільшення філіалів.

Важливим фактором, що визначає фінансову стійкість банку, є якість управління його прибутком. Чистий прибуток ПАТ КБ «Приватбанк» зростає протягом аналізованих років, що вказує на виважену політику роботи банку.

Фінансові показники діяльності комерційного банку призначені для полегшення аналізу його діяльності учасниками фінансового ринку. Основні показниками, що відображають ефективність діяльності банку: показники ліквідності; ефективності; ділової активності та фінансової стійкості.

Ліквідність комерційного банку — це можливість і здатність банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах.

Проведений аналіз ліквідності показав, що ПАТ КБ «Приватбанк» на протязі 2011-2013 рр дотримувався нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов'язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами.

Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність.

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом. Розрахувавши показники  ефективності випливає загальний висновок, що ПАТ КБ «Приватбанк» має гарний фінансовий стан. Коефіцієнти постійно зростають, що супроводжується збільшенням здатності отримання доходу.

Ділова активність банку - це аналіз взаємозв'язку оцінки ресурсного потенціалу банку і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-технічне забезпечення. Узагальнивши проведені розрахунки, можна сказати що ділова активність банку, яка характеризується його спроможністю залучати кошти й ефективністю та раціональністю їх розміщення має належний рівень. В деяких випадках коефіцієнти не відповідали нормативному значенню, але різниця незначна.

Фінансова стійкість банку — це головна умова його існування та активної діяльності. Сукупність показників цієї групи відповідають нормативним значенням.

Заключним етапом оцінки фінансового стану ПАТ КБ «Приватбанк» є визначення його рівня фінансової стійкості. Саме цей крок дасть загальну характеристику про роботу банку. У вітчизняній практиці виділяють три основні види фінансової стійкості: нормальна стійкість; нестійкий фінансовий стан; кризовий фінансовий стан.

Узагальнивши всі проведені розрахунки, можна стверджувати, що ПАТ КБ «Приватбанк» має нормальну фінансову стійкість. Це пояснюється зростанням прибутку за аналізований період, збільшення клієнтської бази та розширення послуг, відповідність коефіцієнтів нормативним значенням тощо.

Для визначення рейтингу банку було розраховано модель Кромонова , яка дає змогу оцінити надійність банку. ПАТ КБ «Приватбанк» на кінець 2012 року має рейтинг № 1, що є найвищим. Це пояснюється цілеспрямованою фінансовою політикою, ефективним механізмом управління фінансовою стійкістю банку. Таке значення викликає довіру до установи та розширює коло потенційних споживачів. За допомогою трендової моделі було розраховано прогнозне значення рейтингу на 2014 рік, яке становить приблизно 95. Це досить високий показник. Але завжди необхідно вдосконалювати свою діяльність для підтримки належного рівня фінансової стійкості.

Тому необхідно створювати умови, які б сприяли встановленню  та зміцненню фінансової стійкості комерційних банків України та підтримання її на належному рівні, держава повинна вжити заходи законодавчого й нормативного характеру:

-   створити спеціальне незалежне відомство, яке б займалося визначенням рейтингу комерційних банків і знайомило з ним усіх зацікавлених осіб;

-   створити при Асоціації українських банків банк даних про позичальників вітчизняних комерційних банків, в якому зберігалась би інформація про фінансовий стан суб'єктів господарювання, їх спроможність виплачувати проценти і погашати борги, а також реєстр гарантій і застав;

-    сприяти усуненню законодавчих обмежень щодо участі банків у створенні інших фінансово-кредитних інститутів та промислово-фінансових груп шляхом злиття банківського, фінансового та промислового капіталу, утворення дочірніх банків.

Висновки. Звичайно, й сам ПАТ КБ «Приватбанк», для забезпечення підтримання рівня власної фінансової стійкості повинен організаційно перебудовувати свою організаційну діяльність, або деякі аспекти.. Для цього необхідно:

- організувати підрозділи управління кредитними ризиками;

-   провести заходи щодо подальшого всебічного розвитку внутрішнього аудиту і використовувати його висновки в поточному й стратегічному управлінні фінансовою стійкістю,

-   запровадити планування і прогнозування роботи по залученню й розміщенню ресурсів, забезпечити вчасне доведення планів і лімітів до установ банків;

-   доцільно використовувати такі засоби внутрішніх банківських комунікацій: внутрішній інформаційний бюлетень; управлінські публікації; щорічні звіти для співробітників; дошка оголошень; внутрішнє відео; внутрішня банківська;

-    створення відділу маркетингу в банку і роботи з клієнтурою, який має чітке коло завдань і функцій і безпосередню взаємодію з іншими підрозділами банку.

Отже, рівень фінансової стійкості є важливим аспектом в діяльності банку але він напряму залежить від політики банку та його діяльності. Тому необхідно завжди удосконалювати свою роботу навіть якщо рейтинг досягає високої позначки.

Література.

1.                 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 31 жовтня 2008 року N 639-VI) [Електронний ресурс]//Верховна Рада України.- Офіц. веб-сайт.- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

2.                 Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року N 679-XIV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 31 жовтня 2008 року N 639-VI) [Електронний ресурс]//Верховна Рада України.- Офіц. веб-сайт.- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14

3.                Бліндюк О. Надійність комерційного банку і фактори, що її визначають / О. Бліндюк // Все про бухгалтерський облік. – 2003. –  № 11 (799). – С. 13–16.

4.                Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 316 с.

5.                Довгань Ж. К. Фінансова стійкість банківських установ у період еконо-мічної кризи /Ж. К. Довгань // Вісник Національного банку України, № 4, 2009. – С. 56-76.

6.                Кривенко Л. В. Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи / Л.В. Кривенко, О.В. Лукянець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 108-111.