Сидоренко О.О., Петік О.М.

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Пенсійний фонд України на сучасному етапі

 

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою  загальнообов’язко-вого державного пенсійного страхування; проводить збирання, акумуляцію та облік страхових внесків, признає пенсії та готує документи для їх виплати; здійснює виплати допомоги на поховання контролює цільове використання коштів. [1] Тому одним з показників економічного та соціального становища населення країни є рівень пенсійного забезпечення. У ринкових умовах проблема пенсійного забезпечення - одна із найважливіших. Зниження ефективності господарювання і спад виробництва, низький рівень заробітної платні, висока інфляція на початку економічних реформ призвели до різкого зменшення надходжень до Пенсійного фонду і, як наслідок, до заборгованості з виплати пенсій населенню. Отже, на сьогоднішній день постає актуальне питання наповнення Пенсійного Фонду.

Впродовж останніх років складний фінансовий стан підприємств зумовив несвоєчасну виплату внесків на пенсійне забезпечення і, як результат, зростання заборгованості з виплати пенсій населенню.[2]

Чимало роботодавців через фінансові проблеми, або тому, що занижують відомості про зарплату працівників, не сплачують належні страхові внески з фонду заробітної платні. Це суттєво впливає на надходження до фонду й призводить до примусового стягнення. Зростання заробітної платні (доходів), з якої здійснюються відрахування до Пенсійного фонду, зумовлює позитивну тенденцію формування доходів цього фонду. [3]

Тенденція до зростання фінансового дефіциту також пояснюється головним чином постарінням населення. Зростання навантаження на працююче населення - одна з об'єктивних причин фінансової неспроможності Пенсійного фонду та Державного бюджету, тобто коштів, що надходять від сплати страхових внесків, не вистачає для фінансування відповідних пенсійних вип-лат. [2]

Станом на 2012 рік кількість пенсіонерів в Україні сягнула 13821 тис.. У той же час кількість працевлаштованих громадян становить 4 млн. чоловік. Тобто, фактично кожен офіційно працюючий українець утримує одного пенсіонера. [4]

Серед причин, що також впливають на недостатність резервів Пенсійного фонру України є падіння зайнятості та промислового виробництва, що спричинило збільшення неформального сектору. За деякими оцінками, неформальний сектор дає майже половину валового національного продукту, а недобір коштів до Пенсійного фонду через існування тіньового сектору (який тим і характеризується, що не сплачує податків), становить приблизно 45%.[5]

Ефективне забезпечення пенсіонерів можливе лише за умов належно спланованого та відпрацьованого фінансового механізму пенсійного забезпечення. Успішне реформування пенсійної системи вимагає створення економічних передумов, а саме: зростання виробництва, зміцнення фінансового стану підприємств і відповідне нарощування фінансових можливостей пенсійної системи; розширення продуктивної зайнятості населення, мінімізація прихованого безробіття, тіньової зайнятості, захист трудових і соціальних інтересів громадян України на іноземних ринках праці; погашення заборгованості із заробітної плати, підвищення її розміру і збільшення питомої ваги у валовому внутрішньому продукті; розширення бази сплати пенсійних внесків за рахунок охоплення пенсійним страхуванням усіх категорій юридичних і фізичних осіб; припинення практики списання та реструктуризації заборгованості перед Пенсійним фондом; скасування пільг у сплаті пенсійних внесків і заборону запровадження нових пільг у виплаті пенсій без визначення джерел їх фінансування; переведення фінансування виплат пенсій сільським пенсіонерам і пільговим категоріям їх одержувачів з Пенсійного фонду на Державний бюджет, корпоративні та професійні пенсійні фонди. [2]

Отже, Пенсійних фонд України має цілий ряд проблем пенсійного забезпечення, тому присутня необхідність проведення пенсійної реформи в Україні, яка б дозволила покращити систему пенсійного збору та погасити фінансовий дефіцит фонду.

Література:

1.     Фінанси:Навч.посіб./О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщева та ін.; За ред.. В.І. Оспіщева. – К.:Знання, 2006. – 415 с.

2.     Проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України та шляхи їх [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://intkonf.org/sikalyuk-tv-ken-klividenko-lm-problemi-finansovogo-zabezpechennya-pensiynogo-fondu-ukrayini-ta-shlyahi-yih-virishennya/

3.     Ткаченко Л. Резерви збільшення доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці. - 2009. - №5. - С. 15-19.

4.     Пенсійний фонд України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=95533

5.     Пенсійне забезпечення [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=487054