Экономические науки / 3. Финансовые отношения

 

Студентка Подзолкова Юлія Вікторівна

Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

Нові вимоги до достатності капіталу страхових компаній України

 

Актуальність теми визначається недостатністю дослідження вимог до достатнього розміру капіталу страхової компанії, які базуються на впровадженні вимог Solvency II та на положеннях  проекту Закону України «Про страхування».

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню впровадження вимог до достатності капіталу страхових компаній приділяють значну увага такі вчені, як А.О. Бойко, О.О. Гаманкова, Н.В. Ткаченко, Н.В. Супрун, О.В. Козьменко.

Виклад основного матеріалу. Достатність капіталу – це сума власного капіталу, яка покриває фінансовими ресурсами ризики діяльності страхової компанії та захищає його клієнтів у разі виникнення різних форс-мажорних обставин [3].

Достатність капіталу є одним із основних чинників платоспроможності страхової компанії. Вимоги до достатності капіталу, що діяли раніше вже не відповідають реаліям сучасності та не враховують всі ризики діяльності страхових компаній. Тому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг),  розробила  проект Закону України «Про страхування» з урахуванням положення Директиви 2009/138/ЄС (Solvency ІІ) [1].

Solvency II - це Директива Європейського Союзу, що представляє собою комплексну програму нормативних вимог до страховиків. Однією з таких вимог є вимога до капіталу страхової компанії. 

Solvency II містить принципово нову концепцію регулювання діяльності страхових організацій, засновану на принципах пруденційності й обліку ризиків, які притаманні  фінансовій установі у процесі діяльності. Такий підхід до оцінки платоспроможності страхових організацій має суттєві відмінності від чинних у законодавстві України вимог до платоспроможності страхових компаній щодо урахування лише показників страхових премій і виплат при розрахунку нормативів платоспроможності [1].

Особливість підходу Solvency II полягає у оцінці достатності капіталу на основі комплексного врахування ризиків. Solvency II передбачає два порогові значення: необхідний платоспроможний капітал (SCR) та мінімальний необхідний капітал (MCR).

Необхідний платоспроможний капітал (SCR) – це сума коштів, що здатна покрити збитки страхової компанії за умови реалізації всіх ризиків, що виникають у процесі її діяльності [1].

Проект Закону України «Про страхування» вимагає від страхових компаній розрахунок нормативного розміру регулятивного капіталу, тобто SCR в Solvency II. Порядок цього розрахунку встановлюється Уповноваженим органом, з урахуванням таких ризиків:

1)     андерайтингові ризики для страховиків, які здійснюють страхування за класами страхування іншими, ніж ті, що належать до галузі страхування життя;

2)     андерайтингові ризики для страховиків, які здійснюють страхування за класами страхування, що належать до галузі страхування життя;

3)     ризик зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів та/або зобов’язань страховика (ринковий ризик);

4)     ризик неплатоспроможності третьої сторони за договірними зобов’язаннями або кредитний ризик, зокрема, ризик банкрутства перестраховика або виконання ним зобов’язань щодо договорів перестрахування несвоєчасно або не в повному обсязі, ризик безнадійності дебіторської заборгованості страхового посередника;

5)     операційні ризики.

Страховик розраховує нормативний розмір регулятивного капіталу щонайменше один раз за результатами звітного року та повинен дотримуватися протягом наступного календарного року, а також запровадити систему управління ризиками.

В новій редакції Закону України «Про страхування» багато уваги приділено поняттю «регулятивний капітал». Тому доцільно розкриття зміст цього поняття.

Регулятивний капітал – частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань з урахуванням установлених законодавством вимог до активів та зобов'язань, що беруться до уваги під час проведення розрахунку[2].

Отже, нова редакція Закону України «Про страхування» встановлює такі вимоги до мінімального регуляторного капіталу, тобто MCR у Solvency II, який не може бути менше:

1) 22 млн. грн. для страховиків, що здійснює страхування у класах страхування інших, ніж ті, що належать до галузі страхування життя,

2) 32 млн. грн. для страховика, що здійснює діяльність зі страхування великих ризиків, визначених цим Законом;

3) 32 млн. грн. для страховиків, що здійснюють страхування у класах, що належать до галузі страхування життя.

4) величини, еквівалентної мінімальному розміру гарантійного депозиту – для філії страховика-нерезидента [2].

Страховик повинен розрахувати мінімальний розмір регулятивного капіталу на будь-яку звітну дату та в розрізі класів страхування за лінійною формулою. Лінійна формула та її коефіцієнти затверджуються Уповноваженим органом та підлягають перегляду не рідше, ніж 1 раз на 24 місяці та не частіше, ніж 1 раз на 12 місяців.

Отже, із впровадженням вимог щодо достатності капіталу згідно Solvency II  Нацкомфінпослуг посилить контроль над учасниками страхового ринку України.

За недотримання вимог щодо обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, регулятор може призупинити або анулювати ліцензію на провадження страхової діяльності.

Нові вимоги до достатності капіталу страхових компаній призведуть до ряду проблем для страхових компаній з мінімальним розміром капіталізації та значно зменшать частку компаній на страховому ринку.

Таким чином, першочерговим завданням для страхових компаній України є привести у відповідність обсяг статутного капіталу, переглянути тарифну та андеррайтерську політику, сформувати або удосконалити систему управління ризиками та перейти на фінансову звітність згідно МСФЗ.

 

Література:

 

1.     Директива 2009/138/ЄС Solvency II Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/746.html.

2.     Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України та виклад Закону України «Про страхування» у новій редакції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45083.

3.     Супрун Н.В. Проблеми оцінки достатності капіталу страхових компаній / Н.В. Супрун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – № 8. – 2011. – С. 79-89.