Секція «Економічні науки»

Гресь Н.Л., Гордієнко І.В.

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ АВТОМАТИЧНОГО

БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

Податковий кодекс України (ПКУ) визначає бюджетне відшкодування як «відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу» [1, пп. 14.1.18].

Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ – нововведення ПКУ.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків регламентує ст. 200 ПКУ.

Право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають платники податку, які одночасно відповідають усім критеріям,  зазначеним у п. 200.19 ПКУ та своєчасно подали відповідну заяву [1, п. 200.18].

Порядок визначення відповідності платника податку зазначеним критеріям затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.09.2011 р. № 1178 [2].

Критерії оцінки платника побудовані на аналізі його звітних показників і наявної податкової інформації. При цьому визначення відповідності  платника   податку   зазначеним критеріям проводиться    в    автоматизованому   режимі   упродовж 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності [2, п. 4]. За   результатами   проведення   автоматизованої    звірки відповідності    даних    платника    критеріям   на   автоматичне відшкодування центральний орган  державної  податкової  служби не пізніше  15-го  календарного  дня  після граничного терміну подачі
звітності формує два переліки платників податку
[2, п. 5]: перелік платників   податку,   що   відповідають   критеріям, визначеним у п. 200.19 ПКУ,  та мають право  на  автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ; перелік платників податку,  які  не  відповідають  критеріям, визначеним у  п. 200.19 ПКУ, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Ці переліки не пізніше 15-го календарного дня після граничного  терміну  подачі  звітності  доводяться  до  відома  та використання в роботі органів державної податкової служби. 
Орган державної податкової служби упродовж 17  календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника податку шляхом  надсилання/вручення  письмового  повідомлення  про невідповідність критеріям,  визначеним у п. 200.19 ПКУ,  які дають право на  автоматичне  бюджетне  відшкодування,  та  надає детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримано (за формою  згідно  з  додатком  Порядку № 1178 [2]). 

Автоматичне відшкодування ПДВ здійснюється за результатами камеральної перевірки, що проводиться податковим органом впродовж 20 днів (з 01.01.2014 р. –  п’ять календарних днів з дати подачі декларації), після граничного терміну отримання податкової декларації. Держказначейство, на підставі висновку податківців про проведену перевірку,  впродовж трьох днів перераховує  кошти на поточний банківський рахунок платника податків. За несвоєчасне відшкодування ПДВ налічується пеня у розмірі 120 % облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення боргових зобов'язань.

Незважаючи на велику роботу, що проводиться Міністерством доходів та зборів України з автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, юристи, обліковці виділяють існуючі наразі проблеми. Так, Шевалгін Іван, податковий консультант PSP Audit, cеред найбільших нарікань стосовно бюджетного відшкодування називає «несвоєчасність проведення податкових перевірок … через відсутність достатньої кількості працівників податкової або за інших об’єктивних і не дуже обставин» та «недотримання строків самого проведення відшкодування, адже на практиці висновки про відшкодування ПДВ направляються до казначейства по декілька разів, і при цьому на неповну суму, а лише частинами, що підтверджені зустрічними перевірками» [3].

Саєнко М. [4], адвокат, партнер ЮК «Закон Перемоги», дослідивши практику автоматичного відшкодування ПДВ в Україні, відмічає, що станом на 28.02.2012 р.; у списку тих, кому було проведено таке відшкодування «серед «щасливчиків» більшість компаній, прямо або опосередковано пов'язаних з «можновладцями» особами»; «в основному платники не відповідали критеріям автоматичного відшкодування через низький рівень зарплати і розбіжності даних про ПДВ платників і контрагентів в Системі зіставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту на рівні ДПА України». Наразі Саєнко М. серед актуальних проблем автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ називає недостатнїй рівень середніх зарплат у платників податків, порушення встановлених законом термінів на виплату такого відшкодування, «відсутність судової практики з вказаного питання, що свідчить про неготовність платників податків відстоювати свої права і інтереси в судовому порядку».

Набока Е. [5] указує на те, «що встановлені в Податковому кодексі України критерії сприяють обмеженню доступу підприємств до автоматичного режиму відшкодування ПДВ. У зв’язку з цим пропонується переглянути встановлені критерії зокрема: знизити рівень розміру середньої заробітної плати; використовувати при розрахунку показники повної занятості, а не фактичну кількість працюючих; при розрахунку загальної суми розбіжностей між податковим кредитом та податковими зобов’язаннями як базовий період використовувати квартал».

Аналіз факторів, які впливають на динаміку автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість станом на 07.11.13 р. [6] показав, що по деклараціях за вересень 2013 р. 1967 суб´єктів підприємницької діяльності (СПД) задекларували до відшкодування на рахунки платників податку, з них лише 341 СПД відповідає критеріям, визначеним у п. 200.19 ПКУ. Серед критеріїв, яким не відповідали СПД названі: 1) обліковий стан платників свідчить про їх незнаходження по місцю реєстрації чи перебування у стадії банкрутства чи припинення – 10 СПД; 2) у платника обсяг експортних операцій та інших операцій за «0» ставкою протягом попередніх 12 місяців не перевищує відсоток, визначений пп.. 200.19.3 ПКУ – 350 СПД; 3) наявні розбіжності між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами, та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних не перевищує 10 відсотків (пп.. 200.19.4 ПКУ) – 282 СПД; 4) середня заробітна плата працівників не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів) – 282 СПД; наявний податковий борг – 83 СПД. Не відповідали одночасно трьом критеріям, а саме: чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (ЧПк), перевищує 20 осіб у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів), залишкова балансова вартість основних фондів для введення задекларованої діяльності на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму, заявлену до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців, рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів)  389 СПД. Кількість великих платників податку, які не декларували від´ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року у порівняні з цим же періодом 2012 р. зменшилася на 19 СПД.

Таким чином, станом на 07.11.2013 р.  1626 СПД (це на 62 СПД більше ніж у такому ж періоді 2012 р.)  не відповідали критеріям визначеним у пп. 200.19 ПКУ. Органам Міністерства податків і зборів України необхідно посилити роз’яснювальну роботу серед СПД щодо порядку отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ з метою зменшення об’ємів обробки інформації їх працівниками.

Використана література

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р.      № 2755-VІ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2. Порядок визначення відповідності платника податку              критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 21.09.2011 р. № 1178 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-11

3. Шевалгін І.  Відшкодування ПДВ (автоматичне та звичайне): вимоги, процедура, складності на практиці / І. Шевалгін. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.pspaudit.com.ua/ua/pressroom/practice/417.html

4. Саєнко М. Автоматичне відшкодування ПДВ: теорія і практика /М. Наєнко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intermerega.net/news/48/66/avtomatichne-v-dshkoduvannya-pdv-teor-ya-praktika.htm

5. Власова О.Є. Реалії бюджетного відшкодування ПДВ в Україні / О.Є. Власова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uspp.kh.ua/?p=375

6. Аналіз факторів, які впливають на динаміку автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість станом на 07.11.13 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/diyalnist-/vidshkoduvannya-pdchv/analiz-faktoriv--yaki-vpliva/119170.html