УДК 336.761

Цвень О.В., ст.5-го курсу, гр. ФУДмвн-51

Вінницький інститут економіки

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Серед різних проблем розвитку ринку цінних паперів (РЦП) в Україні питання створення цілісної та ефективної його інфраструктури посідають важливе місце. Відсутність єдиної концепції розвитку РЦП, неврегульованість в управлінні з боку державних установ призвели до утворення в країні децентралізованої інфраструктури РЦП.

Метою статті є вивчення питання, пов’язане з організацією та функціонуванням інфраструктури ринку цінних паперів.

Вивченням проблем функціонування українського ринку цінних паперів та елементів його інфраструктури займались такі науковці: О. Василик, З. Лапішко, В. Геєць, В. Міщенко, В. Ходаківська, В. Шелудько. Результати аналітичного огляду літературних джерел та досліджень інфраструктури РЦП свідчать про нечітке трактування поняття інфраструктура ринку цінних паперів. Тому, можна виділити три напрями дефініцій інфраструктури РЦП.

Представники першого напряму розглядають інфраструктуру РЦП як сукупність усіх установ, механізмів, технічних засобів, що обслуговують і регулюють випуск та обіг цінних паперів. Представники іншого напряму пропонують зарахувати до складу інфраструктури РЦП інститути, які виконують лише допоміжні функції і виділяють як суб’єктів інфраструктури лише депозитаріїв, клірингово-розрахункові установи та реєстраторів. Представники третього напряму пояснюють інфраструктуру РЦП як сукупність професійних учасників ринку, які займаються організацією та обслуговуванням обігу цінних паперів (депозитарії, клірингово-розрахункові установи, фондові біржі, торговельно-інформаційні системи).[1-5]

Сутність поняття інфраструктура РЦПреалізовується через її функції. Виділяють такі основні функції :

-         посередницьку – забезпечення взаємодії емітентів та інвесторів, опосередкування обігу цінних паперів на ринку;

-         організаційну – створення умов для торгівлі цінними паперами;

-         технічну – забезпечення всіх технічних моментів, що виникають у процесі здійснення операцій з цінними паперами;

-         інформаційну – налагодження прозорого інформаційного простору для функціонування ринку.

З. Лапішко, з огляду на характерні ознаки та цільове спрямування кожної з підсистем інфраструктури РЦП, виділяє такі їх завдання (див. табл.1).

Отже, розглядаючи інфраструктуру як важливу складову ефективного функціонування РЦП пропонується розглядати її як складну підсистему ринку, яка покликана забезпечувати ефективність взаємодії діяльності емітентів та інвесторів через організацію фінансового посередництва, технічних механізмів, торговельного та інформаційного простору для здійснення операцій з цінними паперами.

Таблиця 1

Основні завдання підсистем інфраструктури ринку цінних паперів

Назва підсистеми

Завдання підсистем інфраструктури РЦП

 

Підсистема фінансового посередництва

-страхування інвестора від ризику прийняття неправильного рішення;

-страхування цінового ризику на ринку цінних паперів

 

Організаційна підсистема

-сприяння укладенню угод із  цінними паперами;

-зменшення витрат щодо операцій купівлі-продажу;

-підвищення ліквідності ринку цінних паперів

 

Технічна підсистема

-перейняття на себе ризиків покупців-продавців цінних паперів щодо поставки цінних паперів та розрахунків за угодами;

-забезпечення захисту та дотримання прав інвестора

Інформаційно-консультаційна підсистема

 

-сприяння страхуванню інвестиційних ризиків;

-пришвидшення руху ринкової інформації

 

На регіональному рівні РЦП інфраструктура представлена аналогічними підсистемами, склад яких дещо змінюється через відсутність окремих елементів загальнонаціонального характеру (центрального депозитарію, національних фондових бірж) та прояву нових суб’єктів ринку, що функціонують у межах окремого регіону. До них належать регіональні торговці, регіональні біржі, регіональні реєстратори тощо.

Світова фінансова криза 2008 року, уповільнила динамічність розвитку фінансового сектора України, підкресливши невідповідність його рівня зростаючим потребам національної економіки і значне відставання від європейських індикаторів. Дискретність і фрагментарність розвитку ринку цінних паперів призвели до викривлення його інституційної складової. Внаслідок цього окремі ринкові інститути стали схожими на зарубіжні аналоги, функціонування інших виявилося суттєво деформованими, а деякі надзвичайно важливі для ринку інститути до цього часу відсутні.

У структурі вітчизняного ринку цінних паперів занадто малою є частка небанківського сегмента, на яку припадає менше 7% загального обсягу активів фінансових установ. Фінансові посередники надають споживачам досить вузький спектр послуг, значна частка яких має незадовільний рівень якості, а законні права та інтереси споживачів цих послуг недостатньо захищені

Національний фондовий ринок характеризується низькою капіталізацією, недостатньою прозорістю, обмеженою ліквідністю. Йому не вистачає фінансових інструментів з високими інвестиційними параметрами. Фактично відсутня торгівля похідними цінними паперами та строковими контрактами, зокрема, фінансовими і товарними ф’ючерсами. Домінуюча частка цінних паперів, в першу чергу акцій, мають документарну форму випуску, що ускладнює їх обіг та зумовлює зростання вартості трансакційних витрат. Торговельно-розрахункова інфраструктура ринку цінних паперів є незручною, витратною і остаточно не сформованою. Внаслідок цього, більше 90% усього обсягу цінних паперів, емітованих в Україні, обертаються на неорганізованому позабіржовому ринку .

Дослідження функціонування інфраструктури функціонування інфраструктури українського ринку цінних паперів засвідчили їх невідповідність сучасним потребам ринку. Першочергового розв’язання потребують проблеми вибору моделі розбудови інфраструктури  РЦП як цілісної системи на загальнонаціональному та регіональному рівнях; створення централізованої біржової системи  і повноцінного центрального депозитарію; збалансування рівня розвитку суб’єктів інфраструктури на регіональних ринках. Вивчення процесів формування інфраструктури РЦП України показали, що  попри значні позитивні зміни, які відбувались протягом всього періоду становлення в країні РЦП, нерозв’язаними залишаються концептуальні проблеми побудови інфраструктури  РЦП, серед яких: створення центрального депозитарію та організація єдиного простору біржової торгівлі цінними паперами. Інфраструктура РЦП є внутрішньою підсистемою ринку, що забезпечує взаємодію емітентів та інвесторів, створює умови для торгівлі цінними паперами та формує інформаційний простір, необхідний для функціонування ринку.

 

Література

 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособ./Т.Б. Бердникова.-М.:ННФА-М, 2006.-270 с.

2. Версаль Н.І. Інституційна структура кредитної системи/ Н.І. Версаль//Фінанси України.- 2002.-с.58

3. Ільченко-Сюйва Л. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми і перспективи розвитку// Вісник НАДУ.-2007.-№12.-С.33-45

4. Калач І.М. Роль фондового ринку в акумуляції і перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки /І.М. Калач//Фінанси України.-2008.-№9.-С.62-69

5. Кузнєцова Н.С. Ринок цінних паперів в Україні: правові аспекти формування та функціонування/ Н.С. Кузнєцова, І.Р.Назарчук.-К.:Юрінком Інтер,2005.-528 с.

6. Лапішко З.Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів: автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд..екон. наук :спец. 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит/ З.Я. Лапішко.-Львів.-2008.-28с.

7. Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку [Текст] / Ю.М. Коваленко// Фінанси України.-2010.-№9. С.91-99

8. Івахненко І. С. Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових послуг [Текст]  / Івахненко І.С.// Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 6. - С. 6-11