Морозенкова Г.В., студент

Донбаська  національна  академія будівництва і архітектури, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  ІНВЕСТИЦІЙ

         На сьогоднішній день розвиток світової економіки відбувається все більш стрімко, не в останню чергу завдяки залученню інвестиційних вкладів до різноманітних сфер економічної діяльності. Основу ж при використанні інвестицій становлять методичні підходи, які допомагають визначити їх економічну оцінку та грамотне подальше застосування.                                         У нашій країні дослідженням методичних підходів оцінки економічної ефективності інвестування займаються такі провідні економісти та наукові діячі, як О.Ф. Балацький, А.П. Гречан, В.М. Гриньова, М.П. Денисенко,                 М.М. Ковальчук, Я.О. Лудченко, В.В. Сабадаш, В.П. Савчук,  Р.І. Темиргалієв та багато інших. Однак питання оцінки економічної ефективності інвестицій залишаються недосить висвітленими. Тому метою роботи є аналіз існуючих методичних підходів щодо економічної оцінки інвестування.                                 Економічна ефективність як оцінка інвестицій являє собою важливий чинник задля визначення доцільності капітальних вкладень. Якщо отриманий результат має позитивну динаміку, то інвестування визнається раціональним, і навпаки. Завдяки посиленню уваги до економічної оцінки інвестування та освідомленню важливості даної процедури Україна поступово зможе вийти на новий рівень економічного розвитку. Але річні обсяги інвестицій у вітчизняну економіку досі залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни [1, c. 4].                                  Далеко не останньою є проблема оцінки ефективності інвестицій. Тому вивчення особливостей інвестицій є актуальним з таких причин:                                     1. Поступово набирає силу процес переливання приватного капіталу з сфери короткострокової (торгової і валютної) в сферу з більш тривалим періодом обороту, пов'язану з інвестуванням в обладнання, нерухомість, технологічні розробки;                                                                                                        2. Перехід від командно-адміністративної форми управління економікою до ринкових методів її регулювання (здійснення інвестицій не централізовано за принципом необхідності, а на рівні кожного господарського суб'єкта за принципом ефективності, тобто величини віддачі на вкладений капітал) призводить до необхідності фінансової оцінки кожного інвестиційного проекту з точки зору його прибутковості та вигідності для інвестора;                                      3. Нестабільна соціально-політична та економічна ситуація, що ускладнює проведення інвестиційного аналізу, накладає певні обмеження на застосування стандартних методів оцінки інвестиційних проектів у тому вигляді, в якому вони використовуються у закордонній практиці [2].               Аналіз наукової літератури свідчить про наявність методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій, наведених у таблиці 1.     

Таблиця 1

Методичні підходи  до оцінки економічної ефективності інвестицій

Автор

Сутність підходу

1.

А.Б. Гончаров [3]

Метод розрахунку прибутку. Даний метод заснований на визначенні статичної норми ефективності інвестицій.

2.

А.Ф. Гойко [4]

Метод обліку чистої кінцевої вартості капіталу. Підхід засновано на оцінці інвестицій і прибутків з урахуванням чинника часу.

3.

А.Г. Ивасенко

 [5]

Метод розрахунку середньої норми прибутку на інвестиції. Підхід заснований на визначенні відношення середньої величини прибутку, отриманого з бухгалтерської звітності, до середньої величини інвестицій.

4.

И.В. Липсиц [6]

Метод ануїтету. Даний підхід зводиться до обчислення загальної суми витрат на придбання за сучасною загальної вартості платежу, які потім рівномірно розподіляються на всю тривалість інвестиційного проекту.

 

5.

Е.Г. Непомнящий  [7]

Метод накопиченого сальдо грошового потоку. Метод засновано на визначені чистих грошових надходжень (накопиченого ефекту) за розрахунковий період.

6.

В.П. Савчук [8]

Дисконтований термін окупності інвестицій. Підхід засновано на визначені терміну окупності інвестицій в поточних цінах.

 

         Результати, отримані  внаслідок аналізу існуючих методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій свідчать про те, що в даний час існує ряд методів щодо оцінки інвестування, в основі багатьох з них лежить порівняння величини прибутку до запланованого обсягу інвестицій і очікуваних у майбутньому грошових надходжень. Для отримання більш точних результатів необхідно не тільки компетентне моделювання та оцінка економічної ефективності, а і доповнення вищеназваних методів оцінки інтегральним показником, заснованим на використанні вагових коефіцієнтів або експертних оцінок.                                                                                                     Тож можна стверджувати, що оцінка економічної ефективності на сьогоднішній день має важливе значення і є одним з основних факторів економічного зростання як економіки України, так і економік інших країн. Проте на даному етапі в країні існує багато проблем з проведенням компетентної оцінки економічної ефективності інвестицій, внаслідок чого великий відсоток капіталовкладень вважаються нераціональним. Підсумовуючи наведений матеріал можна зробити висновок, що серед безліч існуючих методів оцінки економічної ефективності слід вибрати декілька і за допомогою сформованого з них комплексного підходу створити більш ефективні умови для використання інвестицій.

Література

1.     Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність / Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

2.     Мойсеєнко І. П. Інвестування / І. П. Мойсеєнко.- К.: Знання, 2006. – 490 с.

3.      Гончаров, А.Б. Інвестування / А.Б. Гончаров. - Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. - 336 с.

4.     Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації / А.Ф. Гойко. - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320 с.

5.     Ивасенко А.Г. Инвестиции: источники и методы финансирования / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: Омега-Л, 2009. — 261 с. 

6.     Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: Экономистъ, 2004. – 347 с.

7.     Непомнящий  Е.Г. Инвестиционное проектирование / Е.Г. Непомнящий. - Таганрог: ТРТУ, 2003. - 262 с.

8.     Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов / В. П. Савчук. - М.: Изд-во «Перспектива», 2006. - 384 с.