Економічні наукі/4. Інвестіціонная діяльність та фондові ринки

 

 

Козіна А.В

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсько

Керівник: к.е.н., доц. Нефьодова Ю.В

 

 

Проблеми управління ризиками в інвестиційних проектах. 

 

Для розвитку української економіки виникає необхідність пошуку ефективного виходу з положення, шляхом активізації в країні інвестиційного процесу. Важливою складовою даної проблеми є формування ефективної системи управління інвестиційними ризиками в різних галузях національної економіки. Проблема аналізу та оцінки ризиків на стадії інвестиційного проектування, в умовах ринкових відносин, набуває все більш самостійне значення як складова частина теорії та практики управління.

Дослідженню даної теми присвячені наукові роботи багатьох авторів, таких як: В.М. Гранатуров, С.М. Ілляшенко , Е.П Мазур, Г.А. Смирнова,                       М.М. Титова, К. Редченко, В. Ковальов, В. Герасимчук, І. Бланк, А. Батраков, К. Воронов та ін.

Незважаючи на значний вітчизняний та зарубіжний досвід інвестиційних проектів, в даний час відсутня науково обгрунтована система управління проектними ризиками. Крім того, зростаюча динамічність економічних процесів визначає необхідність розробки та застосування нових ефективних механізмів. Саме тому, теоретичне обгрунтування методичних підходів, розробка науково-практичних рекомендацій з управління ризиками інвестиційних проектів є актуальним та значущим питанням для підприємств.

Метою даної статті є розгляд сутності та вирішення проблем інвестиційного ризику.

 Інвестиційний ризик - ймовірність фінансових втрат учасників інвестиційного проекту в процесі його реалізації.

За формами прояву інвестиційні ризики підрозділяються таким чином:

1. Ризики реального інвестування, які пов'язані з наступними чинниками:

- перебої в постачанні матеріалів та обладнання; - зростання цін на інвестиційні товари; - вибір некваліфікованого або несумлінного підрядчика й інші фактори, що затримують введення об'єкту в експлуатацію або зменшують дохід в процесі експлуатації.

2. Ризики фінансового інвестування: - непродуманий вибір фінансових інструментів; - непередбачені зміни умов інвестування та ін.

Проект вважається стійким, якщо він виявляється ефективним та  фінансово – реалізованим. При цьому, можливі несприятливі наслідки усуваються заходами, передбаченими організаційно - економічним механізмом проекту.

При виявленні нестійкості проекту рекомендується внести необхідні корективи в організаційно - економічний механізм його реалізації, в тому числі:

- змінити розміри та / або умови надання позик; - передбачити створення необхідних запасів, резервів грошових коштів, відрахувань до додаткового фонду; - скорегувати умови взаєморозрахунків між учасниками проекту;                      - передбачити страхування учасників проекту на ті або інші страхові випадки.

В цілому, можна вважати, що коштами дозволу ризиків є їх уникнення, утримання, передача і зниження ступеня ризику.

Для зниження ступеня ризику застосовуються також інші прийоми:

- розподіл проектного ризику; - придбання додаткової інформації про вибір та результати; - страхування; - диверсифікація.

Всі фактори виникнення того чи іншого інвестиційного ризику в умовах, що змінюються, можна розподілити на передбачувані та непередбачувані. Отже, завдання управління ризиками при прояві передбачуваних факторів зводиться до зниження їх впливу на інвестиційний процес за заздалегідь заданою програмою. До найбільш ефективного методу управління в цьому випадку слід віднести ситуаційне управління, що передбачає класи ситуацій у відповідності з різними чинниками виникнення ризику. Ризик інвестиційних проектів передбачає появу непередбачених втрат у ситуації, коли характер умов здійснення інвестиційних проектів є невизначеним. Маючи справу з інвестиційними проектами, інвестор завжди несе певні ризики, що є невід'ємною частиною інвестиційної діяльності.

Реалізація цілей інвестування передбачає формування інвестиційних проектів, які забезпечують інвесторів та інших учасників проектів інформацією для прийняття рішень про інвестування. Саме процес iнвестування є одним з найбільш важливих аспектів діяльності будь-якої динамічно розвивається організації, керівництво якої віддає пріоритет рентабельності з позиції довгострокової, а не короткострокової перспективи. Разом з тим, успішна діяльність підприємств, що здійснюють подібну інвестиційну політику, залежить від того, який обирається процес аналізу та відбору інвестиційних проектів.

Проблемою управління ризиками сьогодні є управління якістю бізнесу при реалізації інвестиційного проекту , що передбачає створення адекватної та ефективної системи менеджменту якості. Відповідно, для професійного інвестора та банкіра стає актуальним аналіз управління якістю бізнесу при фінансуванні проектів.

За відсутності у інвестора або банкіра чіткого уявлення про систему управління якістю бізнесу в проекті або при виявленні серйозних недоліків у даній системі, що ставлять під сумнів можливість отримання в результаті його реалізації продукції необхідного рівня якості, фінансування проекту здійснюватиметься не повинно. У всякому разі до усунення недоліків та отримання повної ясності в питанні про забезпечення якості.

У господарській практиці найбільш ефективний результат від реалізації інвестицій можна отримати лише при комплексному використанні різних методів зниження ризику. Комбінуючи їх один з одним в самих різних поєднаннях, можна досягти оптимального співвідношення між рівнем зниження ризиків інвестиційного проекту та необхідним рівнем додаткових інвестиційних витрат.

 

Лiтература:

 

1. Гончаренко Л.П. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. - І58М . : КНОРУС . - 296 с. , 2010.

2. Чернов В. А. Аналіз комерційного ризику / Под ред. М.І.Баканова. - М.: Фінанси і статистика, 2011.

3. Інноваційні ризики [ Електронний ресурс]. - Електронні текстові дані <http://www.risk24.ru/innovriski.htm> .

4. Ризик в інноваційній діяльності та методи його зниження                                                       [Електронний ресурс]. - Електронні текстові дані <http://www.professional.ru/inman > .