Економічні науки/4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 

 

        

Чудовна А.В. 

    Керівник: к.е.н., доц. Нефьодова Ю.В

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсько

 

Теоретичне визначення сутності міжнародних інвестицій.

 

Інвестиційна асинхронність, яка має місце на сучасному етапі развитку світової економіки, характеризується концентрацією певного обсягу інвестиційних ресурсів в одних країнах та виникненням їх дефіциту - в інших.

Таке становище в поєднанні з намаганням забезпечити вищу прибутковість вкладення капіталу є однією з основних причин міжнародного руху  капіталу. Це означає, що кожна національна економіка володіє певним                              обсягом інвестиційних ресурсів, що складаються з її власних та міжнародних інвестицій і можуть використовуватись як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування.

Міжнародні інвестиції - це форма руху міжнародного фінансового капіталу. Вільні міжнародні капітали спрямовуються, в першу чергу, в ті галузі та регіони світу, де їх з'єднання обіцяє найвищу віддачу.

Термін "інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою                       вкладення капіталу з метою подальшого збільшення.

     Різні автори тлумачать термін «інвестиції» по різному. Так, наприклад:

Дж. Кейнс визначає інвестиції як сбережения. Розглядаючи проблему інвестицій, У. Шарп зазначає, що інвестиції - це «відмова від певної цінності зараз (можливо, невизначену) цінність у майбутньому». Дж. Гитман і М. Джонк визначають інвестиції як «спосіб приміщення капіталу, який має забезпечити збереження або зростання вартості капіталу та (або) принести позитивну                      величину доходу». К. Дікенсон використовує термін «міжнародні інвестиції» для позначення інвестицій у цінні папери,  які   котируються   на внутрішньому фондовому ринку однієї країни інвесторами, які перебувають в іншій країні». При цьому він зазначає, що «…торгівля  іноземними  цінними  паперами  може   відбуватися  або  в  одній країні  між  двома  учасниками,  або  в міжнародному    масштабі між місцевим та іноземним учасником».

Таким чином, під міжнародними інвестиціями звичайно розуміються вкладення вільних в даний момент коштів, що залишилися після задоволення необхідних потреб учасників інвестиційного процесу, в іноземні цінні папери або інші майнові цінності з метою отримання доходу в майбутньому.

Основними учасниками інвестиційного процесу є - держава в особі різних органів виконавчої влади, корпорації та приватні особи. На різних рівнях необхідні потреби різні: на рівні держави в цілому - це капіталовкладення в суспільно значущі споруди (школи, лікарні, мости, очисні споруди тощо) і фінансування дефіциту бюджету (фінансування поточних витрат на підтримку кордонів, оборону держави, охорону здоров'я, освіту, культуру тощо); на рівні корпорацій - це капітальне будівництво, придбання будівель та споруд, розробка нових   технологій,   матеріально-технічне,   сировинне   та   енергетичне                    забезпечення,   виплати   працівникам  тощо;  на   рівні   індивіда -  купівля  товарів та послуг для забезпечення необхідного рівня життя.

Для задоволення своїх потреб держави та корпорації часто випускають короткострокові та довгострокові цінні папери (облігації, акції, векселі тощо). Приватні особи для задоволення своїх потреб користуються споживчими                                  кредитами. Як відомо, держави та корпорації найчастіше споживають інвестиції, що постачають їх, а приватні особи найчастіше поставляють, ніж споживають інвестиції.

Учасники інвестиційного процесу можуть бути як на стороні споживання, так і на стороні пропозиції інвестицій. Величина інвестицій визначається в залежності від уподобань учасників інвестиційного процесу. Таким чином, учасники інвестиційного процесу відмовляються від споживання сьогодні, щоб направити ці кошти на забезпечення споживання в майбутньому.

    В економічному сенсі міжнародні інвестиції являють собою                           купівлю-продаж товарів особливої властивості - міжнародних інвестиційних товарів.  

    Особливості міжнародних інвестиційних товарів полягають у  ролі і місці, які вони займають у структурі товарних ринків. Міжнародні інвестиційні товари приносять дохід, який можна використовувати в майбутньому для                         задоволення будь-яких потреб або відкласти їх задоволення ще на деякий термін.

 Таким чином, було розглянуто  тлумачення терміну  «інвестиції» з точок зору різних авторів. Починаючи від вузького  визначення  інвестиції як                               сбережения Дж. Кейнса і закінчуючи більш широким визначенням К. Дікенсона, який  використовує термін «…міжнародні інвестиції» для позначення інвестицій   у цінні папери,  які   котируються   на внутрішньому фондовому ринку однієї країни інвесторами, які перебувають в  іншій  країні». При   цьому  він   зазначає,  що  «…торгівля  іноземними  цінними  паперами  може   відбуватися  або  в  одній країні  між    двома  учасниками,  або  в міжнародному    масштабі    між   місцевим та іноземним учасником ». Також розглянуто те, що основними учасниками інвестиційного процесу є - держава в особі різних органів виконавчої влади, корпорації та приватні особи. Так, можно сказати, що під міжнародними інвестиціями зазвичай розуміються вкладення вільних у                          даний момент коштів, які залишилися після задоволення необхідних потреб учасників інвестиційного процесу, в іноземні цінні папери або інші майнові цінності з метою отримання доходу в майбутньому.

 

Лiтерутура:

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — С. 1351— 1359.

2. Гитман Л.Д., Джонк М.Р. Основы инвестирования: Руководство по изучению учебника.— Москва: Дело, 1997.  — 192 с.

 

3. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі: Монографія - Київ: "Наукова думка", 1998.- 390 с.

4. Козик В.В., Л.А.Панкова, Н.Б.Даниленко. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 277 с.

5. Теоретичні основи міжнародного інвестування [Електронний ресурс].-Електронні текстові дані <http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/people_investiz_udec_demo1/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/34c1c7faade7b55cc2256d7a004116d3?OpenDocument >.