Економічні науки/4. Інвестиційна діяльність і фондові ринки

 

Шафранська Т.Ю., Свистільник А.Ю.   

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Інноваційна діяльність і вигоди від неї

 

У сучасних умовах загальноприйнятими вважається, що розвиток будь-якого суспільства так чи інакше зумовлюється інноваційною активністю, тобто тим, наскільки інтенсивно розробляються і впроваджуються нові досягнення в різних областях його життя.

Ведучи боротьбу за споживача, підприємства в умовах ринку впроваджують у виробництво нові технології, нові види продукції, проводять прогресивні організаційні та економічні зміни. Результатами новаторської активності є більш повне задоволення потреб споживачів, інтенсифікація розвитку економіки країни, успішна експансія національних виробників на зарубіжні ринки.

Ринкова конкуренція дозволяє відкривати нові можливості, які без звернення до неї залишалися б невикористаними в економіці. Вона дозволяє винайти нові і більш дешеві товари та способи їх виробництва, більш прогресивні технології та способи обслуговування. При цьому технічна перебудова одного підприємства стає обов'язковою і для інших.

Різноманітними є і вигоди від здійснення інноваційної діяльності. Вигоди від комерційних інновацій очевидні і знаходять своє вираження в економії витрат підприємств, у розширенні контрольованої ними частки ринку, в технологічній модернізації економіки країни. У той же час інновації можуть приносити і інші вигоди. Йдеться, зокрема,  про вигоди політичні, військові, ідеологічні, інституціональні.

На сьогоднішній день, безсумнівно, прослідковується зв'язок між володінням стратегічними, технологічними перевагами країни, з одного боку, і рівнем її політичного впливу з іншого, що наочно проявляється на прикладі США, Японії, держав - членів Європейського Союзу. У свою чергу, високий рівень політичного впливу країни виступає за інших рівних умов в якості фактора, сприяючого зростанню довіри до держави з боку його реальних і потенційних партнерів, більшої привабливості країни для прямих і портфельних іноземних інвесторів, що в кінцевому підсумку додатково стимулює економічний розвиток держави.

Військові вигоди від здійснення інноваційної діяльності пов'язані з впровадженням інновацій в галузі військових технологій, з розробкою нових систем озброєння, нових стратегій ведення бойових дій. Військові вигоди від інноваційної діяльності тісно пов'язані з вигодами економічними й політичними. Самі по собі нові озброєння, як кінцевий продукт, безпосередньо не можуть принести практичної користі економіці країни. Однак слід враховувати, що їх розробка стимулює активність і розвиток військово-промислового комплексу країни, проведення його підприємствами нових наукових досліджень. Результати таких досліджень, у свою чергу, потенційно здатні знайти застосування як у військовій, так і в цивільній сферах. Взаємозв'язок військових вигод з вигодами політичними знаходить своє вираження в тому, що наявність великого військового потенціалу дозволяє країні, яка володіє ним, більш впевнено почувати себе на зовнішньополітичній арені.

Чимале значення мають ідеологічні вигоди від здійснення інноваційної діяльності. Країна, в якій активно ведуться наукові дослідження і впроваджуються в життя їх результати, може стати прикладом для наслідування в інших країнах. Така ситуація відкриває для зазначеної країни можливість культурного та ідеологічного лідерства, експансії своїх цінностей і світогляду. Держава - культурний лідер може, таким чином, мирним способом впливати на інші країни.

У випадку з економічними вигодами від інновацій їх первинним одержувачем виявляється суб'єкт господарювання, що впровадив нововведення і поліпшив тим самим свої позиції на ринку. В якості вторинних вигодоотримувачів в даному випадку виступають інші суб'єкти господарювання, які використовують позитивні зовнішні ефекти від впровадження інновації.

Набувачем економічних вигод від інноваційної активності на своїй території є і держава. У випадку з цим зазначені вигоди знаходять свій прояв у прискоренні економічного розвитку, оновленні технічної та технологічної бази національної економіки на якісно вищому рівні. У випадку з політичними, військовими, ідеологічними та інституційними вигодами від здійснення інноваційної діяльності знову ж їх одержувачем є держава.
Разом з тим політичні та ідеологічні вигоди для держави потенційно здатні трансформуватися в економічні вигоди для суб'єктів господарювання, які є його резидентами. Зазначена трансформація є логічним наслідком політичного впливу держави у світі, накладає свій відбиток на його зовнішньоекономічні зв'язки, та позитивне сприйняття культурно-інформаційних стереотипів, які репрезентують собою продукцію, вироблену в даній державі.

Все це дозволяє зробити висновок про те, що двоїстою є не тільки природа інноваційної діяльності, а й характер вигод від розробки і впровадження інновацій. З одного боку, інноваційна активність вигідна самим підприємствам: основна вигода носить комерційний характер і втілюється у зміцненні їх ринкових позицій, а  з іншого боку, зазначена активність вигідна державі: вигоди в цьому разі мають комплексний характер і включають в себе економічні, політичні, військові, ідеологічні та інституційні вигоди.