Економічні науки/4. Інвестиційна діяльність і фондові ринки

 

Шафранська Т.Ю., Апостолюк Т. Г.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Аналіз реального інвестування регіону

(на прикладі Черкаської області)

В умовах становлення в Україні ринкового господарства, вдосконалення виробництва, переходу до інтенсивного типу розвитку та відкритої конкурентноздатної економіки зростає актуальність досліджень у галузі інвестування. При цьому першочергове значення приділяється реальному інвестуванню, яке  вважається основою сукупної інвестиційної діяльності. В сучасних економічних умовах для більшості суб’єктів господарювання таке інвестування є єдиним видом інвестиційної діяльності.

Дослідженню даного питання присвятили свої праці вчені економісти А. М. Аблеева, Н. В. Валінкевич, В.А. Гражданкін, А.Б. Крутік та інші.

Інвестиції у відтворення основних фондів є одними з ключових показників соціально-економічного розвитку і являють собою витрати на придбання машин, обладнання, транспортних засобів, витрати на нове будівництво, розширення і реконструкцію різних об'єктів тощо. Відтворення основних фондів можна визначити як безперервний процес їх оновлення шляхом придбання аналогічних, або інноваційних елементів, а також ремонту, реконструкції, модернізації існуючих елементів основних фондів і їх нового будівництва. Реальні інвестиції є головним джерелом ефективного розширеного оновлення основних фондів і переходу виробництва на вищий рівень технологічного розвитку. Ін­вестиції, спрямовані у відтворення основних фондів, здійснюються у формі капіта­ловкладень. Із загальної вели­чини інвестиційних вкладень більша частина припадає на капіта­ловкладення у розширене відтворення, основним джерелом яких виступає національний дохід. Про величину таких вкладень мо­жна судити, виходячи з приросту основних фондів, хоча точного співвідношення між ними за кожний проміжок часу може і не бу­ти. Однак, відтворювальні процеси можливі за умови забезпечення належного випереджаючого рівня інвестування основного капіталу порівняно з зростанням валового регіонального продукту.

Завдання модернізації економіки, збільшення обсягів виробництва конкурентноздатної продукції вирішується головним чином через реальне інвестування. Ця форма інвестування дозволяє виходити на нові товарні і регіональні ринки, забезпечувати постійне економічне зростання. Від якості реалізованих інвестиційних проектів залежить подальший потенціал регіону. Крім того, сам процес стратегічного розвитку регіону представляє собою сукупність реалізуємих в часі інвестиційних проектів. Відповідно, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал є одним із найважливіших завдань економічної політики регіону, в тому числі і Черкаської області.

Аналізуючи стан реального інвестування в Черкаській області, слід зауважити, що сума інвестицій в основний капітал у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшилася на 1228,3 млн. грн. Можна зробити припущення, що нагромадження основного капіталу не є функцією продуктивності економіки в зазначений період. У період з 2007 по 2011 р.р. спостерігається випередження темпів зростання валового регіонального продукту над темпами зростання інвестицій у основний капітал. Протягом січня-червня 2013 року загальна сума інвестицій в основний капітал у фактичних цінах становила 1 млн. 148 тис. грн. Зокрема: коштів державного бюджету 8608 грн., коштів місцевих бюджетів 46618 грн., власних коштів підприємств та організацій 867432 грн., кредитів банків та інших позик 134312 грн., коштів населення на будівництво власних квартир 11880 грн., коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 68229 грн. та інших джерел фінансування 67,2 млн. грн.. Інвестиції в основний капітал в розрахунку на одну особу складають 10353 грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій регіону є кошти іноземних інвесторів, якими у першому кварталі 2013 року вкладено 1,3 млн. дол. США прямих інвестицій. Прямі інвестиції надійшли від нерезидентів із 41 країни світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 96,9% загального обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз (585,5 млн. дол.), Кіпр (146,7 млн. дол.), Велика Британія (52,9 млн. дол.)., Німеччина (24,8 млн. дол.), Франція (13 млн. дол.), Іспанія (12 млн. дол.), Російська Федерація (7,8 млн. дол.), Нідерланди (7,8 млн. дол.). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 квітня 2013р. склав 941,2 млн. дол. У рейтингу регіонів України по залученню іноземного капіталу Черкаська область займає 16 місце. Позитивною тенденцією протягом поточного року є залучення іноземних інвестицій переважно до підприємств промисловості – 766,5 млн. дол. (87,3% загального обсягу), у т.ч. переробної – 758,7 млн. дол.

Серед головних чинників, що перешкоджають розвитку інвестиційних процесів Черкаської області, слід виділити: недостатність власних коштів, високу процентну ставку за кредитами банку (що перевищує в багатьох випадках рентабельність підприємств), невизначеність економічної ситуації в цілому (податкове, правове регулювання) тощо.

На думку авторів, приоритетним напрямом вирішення існуючих проблем регіону є активізація інвестиційного забезпечення за рахунок зміни структури інвестицій за джерелами їх фінансування. Основний акцент у регіональній інвестиційній стратегії доцільно зробити на розвитку тих сфер виробництва, які сприятимуть економічному зростанню регіону. На регіональному рівні необхідно застосовувати нові комплексні підходи до довгострокових відносин, які відповідали б державним інтересам та були пов'язані з європейською інтеграцією та усуненням регіональних диспропорцій. В сучасних умовах ефективне управління інвестуванням відтворення основних фондів стає першорядною умовою подальшого прогресивного розвитку регіону.