Экономические науки. Управление трудовыми ресурсами

Коваленко А.В

Таврійський державний агротехнологічний університет

АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ З БОКУ ДЕРЖАВИ

У системі ринкових відносин важливе місце займає ринок ― один з основних факторів виробництва праці. Але у нових соціально-економічних реалій ринок праці і ринок робочої сили характеризуються наявністю низки проблем, зокрема збільшення показників безробіття. Тому, проблема безробіття є однією з головних проблем у розвитку економіки всіх країн.

Безробіття – це соціально-економічне явище, для якого характерно незайнятість частини робочої сили (економічно активного населення) у сфері економіки. Воно є наслідком не конкурентоспроможності територій і в першу чергу неспроможності робочої сили конкурувати на ринку праці.

За допомогою графіка , ми проаналізуємо рівень безробіття з 2011 року до березня 2013 року саме в Україні.

 

Ми чітко бачимо, що  показник  безробіття у березні 2013 року, порівняно з 2011 роком, у віці 15-70 років, зменшився на 5,2 %, а у 2012 році на 4,4%. Також, зазначимо, що безробіття  станом на січень-березень 2013 р. зменшилось на 0,9%, порівняно із 2012 роком. Отже, ми  можемо стверджувати про позитивну тенденцію до зниження рівня безробіття в Україні.

Проте, загальний рівень є ще досить високий. Зазначимо, що 15 жовтня 2012р. Уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 р.[2]

З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня безробіття державна політика у сфері зайнятості спрямовується на виконання пріоритетних завдань за такими основними напрямами: розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць; підвищення рівня зайнятості сільського населення;розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення;посилення мотивації економічно активного населення до легальної зайнятості та підвищення державних гарантій в оплаті праці; формування переліку класифікації професій та професійних стандартів тощо [2].

Забезпеченя державного регулювання безробіття полягає у забезпечені ефективної роботи Державної служби зайнотості та прийнятті відповідного законодавства. А отже, проблема безробіття потребує постійного вирішення, враховуєчи особливості загострення його динаміки. Так, показник безробіття знизився, але залишається в критичному рівні, що в вою чергу потребує регулювання з боку держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Причини безробіття в різних умовах економічного розвитку України та методи її подолання: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_2/196_ZAJ.pdf 

 2.Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, План [...] від 15.10.2012 № 1008 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-п