Завальнюк В. В., Каліннік К. А.

Вінницький Торговельно-Економічний Інститут КНТЕУ

Франчайзинг – ефективна система розвитку ресторанного господарства

 

У наш час ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. У світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу. З кожним роком зростає кількість закладів ресторанного господарства, які ведуть між собою постійну конкурентну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. [2, с. 10]

Відкриваючи заклад ресторанного господарства, досить важко зробити усе правильно з першого разу. Тому рішенням такої проблеми є франчайзинг у ресторанному бізнесі. Франчайзинг є так званим страхуванням від більшості ризиків, пов’язаних з вибором обладнання, складанням рентабельного меню, вибором постачальників.

Актуальність даної теми обумовлена тим, що сучасний розвиток ресторанного бізнесу базується на побудові такої системи обслуговування, яка була б найефективнішою і забезпечувала надання якісних послуг своїм клієнтам.

Досліджували регулювання відносин франчайзингу такі вітчизняні науковці, як О. В. Александров, Г. О. Андрощук, З. С. Варналій,                          В. А. Денисюк. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу достатньо широко представлено у науковій та навчальній літературі, у галузевих періодичних виданнях, у мережі Інтернет.

Метою даної роботи є дослідження франчайзингу, як ефективної системи розвитку ресторанного господарства.

Франчайзинг визнаний у світі як найбільш прогресивна форма ведення бізнесу і широко застосовує­ться у закордонній практиці. Франчайзинг - це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на погоджених умовах. [4].

Предметом франчайзингових відносин є ви­ключні права, що належать певному суб'єкту підприємницької діяльності, зокрема: право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торгових марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць), ко­мерційного досвіду й ділової репутації. [1].

Франчайзинг полягає не лише в продажі права на вживання логотипу мережі або товарного знаку – він представляє собою цілу систему ведення бізнесу. Слово "система" є ключем до розуміння принципів франчайзингового бізнесу. Франчайзі може розраховувати з боку власника бізнес-концепції (франчайзера) на системну і постійну підтримку: підготовку і навчання персоналу, надання різноманітних інструментів, що допомагають у веденні бізнесу, передачу ноу-хау. За цю допомогу франчайзі сплачує франчайзеру початковий внесок - одноразову оплату за надання франшизи - і надалі протягом всього часу тривання договору платить певний відсоток від своїх прибутків або ж сталу періодичну оплату (роялті). Ці гроші використовуються на користь всієї мережі: на маркетингові дослідження, розробку нових продуктів і рекламні кампанії.

Сьогодні франчайзинг одержав розвиток більш ніж у 70 галузях господарства. Франчайзинг визнаний у світі як найбільш прогресивна форма ведення бізнесу і широко застосовує­ться у закордонній практиці. На сучасному етапі більше ніж 200 компаній в Україні є франчайзерами, якщо посилатись на дані експерт­ного дослідження українського ринку франчайзингу. Найбільш відомими франчайзерами в Україні є  ресторани швидкого обслуговування, такі як McDonalds та піцерія Челентано. Перший заклад McDonalds в Україні розпочав свою роботу у 1997 році в Києві, а на сьогодні вже функціонує 71 заклад компанії McDonalds у 21 місті України та обслуговує близько 400 тис. гостей щодня. «Піцца Челентано» є найбільшою мережею ресторанів швидкого обслуговування в Україні. Усього на сьогодні в Україні працює 105 закладів, зокрема пять з яких у місті Вінниця.  Більшість закладів мережі торгової марки ”Піца Челентано” функціонують на правах франшизи, при цьому кожен власник прагне зробити свій ресторан відмінним від інших, вносячи свою особливість в інтер’єр закладу.

Франчайзинг має певний ряд переваг:

-   унікальна можливість організації власної справи, гарантовано якісного та надійного бізнесу;

-   отримання готової ринкової ніші в бізнесі;

-   використання відомого бренду (торговельної марки) та можливість придбання позитивної репутації серед споживачів та інших учасників ринку;

-   системна допомога франчайзера в організації та розвитку бізнесу;

-   отримання досвіду роботи за передовими вітчизняними або міжнародними стандартами.

Однак, розвиток франчайзингу в Україні стримують певні чинники. На рівні держави роль стримуючих чинників відіграють:

-   недосконалість нормативно-правової бази франчайзингу;

-   відсутність програми розвитку франчайзингу як складової державної програми підтримки малого та середнього підприємництва;

-   відсутність мотиваційних механізмів щодо підвищення зацікавленості підприємців до використання франчайзингу;

-   недостатня підтримка розвитку вітчизняних ресторанних мереж соціальної спрямованості тощо. [3, с. 41]

Незважаючи на вищесказане, франчайзинговий бізнес в Україні розвивається швидкими темпами - з'являються нові напрями, освою­ються нові галузі. Послуги стають більш динамічними, спрямованими безпосередньо на споживача. Бізнес франчайзера розвивається швидкими темпами завдяки використанню бізнес-ресурсів партнерів, що призводить до того, що у результаті справа розвивається значно швидше, ніж у конкурентів.

Таким чином, франчайзинг є найбільш прогресивною системою розвитку мережі закладів ресторанного господарства, що дає можливість розпочати власний бізнес на основі досвіду відомих мереж.

 

Список використаної літератури:

1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р.

 2. Богушева В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. – Ростов –на – Дону.: Издательство «Феникс», 2009 352 с.

3.     Калєнік, К. В. Франчайзинг як складова стратегії розвитку туристичного бізнесу [Текст] / К. В. Калєнік // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали V Міжнар. наук.–прак. конф. (6-7 травня 2010 р., м. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ : [матеріали]. – Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 40-45.

4. Режим доступу: <http://franchising.ua>.