магістрант Коваль Т.М.

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Проблемою більшості вітчизняних торговельних підприємств є наявність товарних запасів, а саме низька швидкість їх реалізації, витрати, пов'язані з їх зберіганням, старінням або псуванням. Дана проблема може ще більше загостритися в сформованій несприятливої економічної ситуації, оскільки підприємства знаходяться перед необхідністю адаптації до сучасних економічних умов. Ті вітчизняні підприємства, які не готові до конкуренції в нових умовах, зазнають значних збитків і в підсумку стають банкротами. Успіх на ринку залежить від ступеня орієнтації на споживача, тобто від того, наскільки точно підприємство задовольняє платоспроможний попит.

Теоретичні і практичні аспекти проблеми товарних запасів досліджено у роботах таких вітчизняних і зарубіжних науковців як: І. Бланк, А. Мазаракі, Дж. Букан, Ф. Бутинець, Р.П.Валевич, О.М.Тридід, М. Дарбінян, Л. Дашков, С. Еммет, Л. Лігоненко, В. Лотоцький, В. Лукинський, Н.Г.Міценко, Дж.Робертс, Р. Уілсон. Дослідження літературних джерел виявило, що не існує єдиного погляду щодо визначення сутності товарних запасів.

Формування стійкого зростання торговельної діяльності та безперебійний процес реалізації неможливі без управління його ресурсами, зокрема – товарними запасами.

А. Мазаракі вважає, що товарні запаси це маса товарів, призначена для продажу, що знаходиться у сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача [1].

З точки зору логістики товарні запаси являють собою вже готову продукцію, призначену для кінцевого споживача, а також запаси, що знаходяться на шляху проходження товару від постачальника до споживача, тобто на підприємствах оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, в заготівельних організаціях і запаси в дорозі[2].

Товарні запаси – товари, які протягом більшого чи меншого часу утворюють запас, до тих пір, поки їх не змінять нові екземпляри того ж роду. Лише завдяки виникненню запасу забезпечується постійність і безперервність процесу обігу [3].

Товарні запаси – товари, що за звичайних обставин призначені для продажу. Ці товари закуповують у готовому вигляді та продають без додаткової обробки та переробки [4].

Проаналізувавши вищенаведені визначення товарних запасів, на мою думку, товарні запаси торговельного підприємства  це сукупність товарної маси, яка не потребує подальшого дороблення та перероблення, та находиться в сфері обігу і призначена для подальшого  продажу кінцевим споживачам, з метою отримання прибутку.

В сучасній економіці торговельного підприємства запаси відіграють як позитивну, так і негативну роль. Позитивна роль запасів полягає в тому, що вони забезпечують безперервність процесу виробництва і збуту, являючись своєрідним буфером, що згладжує непередбачені коливання попиту, збої в поставках, підвищують надійність логістичного менеджменту. Негативною стороною запасів є те, що в них заморожуються (іммобілізуючі) значні фінансові ресурси і обсяги товарно-матеріальних цінностей, які могли б бути використані фірмою на інші цілі, наприклад інвестиції в нові технології.

Необхідність утворення товарних запасів обумовлена ​​наступними чинниками :

¾              невідповідністю ритму споживання (реалізації) та виробництва товарів;

¾              сезонністю виробництва і споживання окремих видів товарів;

¾              нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання товарів;

¾              необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

¾              необхідністю утворення страхових резервів для згладжування можливих непередбачених коливань в попиті і пропозиції товарів, обумовлених різними факторами [2].

Внаслідок зміни економічних умов товарні запаси можуть виявитися або заниженими, або завищеними. Обидва варіанти є економічно невигідними, тому питання управління товарними запасами є надзвичайно важливим. І у зв’язку з цим перед підприємством постає ряд проблем, а саме розмір замовлення, час замовлення, час зберігання. Все це можна вирішити за допомогою ефективного управління товарними запасами.

Управління товарними запасами це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних із утримуванням запасів, який охоплює ряд послідовно виконаних робіт:

¾              аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей;

¾              визначення цілей формування запасів;

¾              оптимізація розміру основних груп поточних запасів;

¾              оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів;

¾              забезпечення високої оборотності і ефективних форм руху запасів; обґрунтування облікової політики запасів;

¾              побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві[3].

Формування товарних запасів підприємства обумовлюються багатьма чинниками – як зовнішніми, що не залежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які підприємство може й повинно активно впливати. Серед їх великої кількості можна виділити ті, які безпосередньо впливають на товарні запаси торгового підприємства (таблиця 1).


 

Таблиця 1


Внутрішні чинники

Зовнішні чинники

¾              місце знаходження торгового підприємства;

¾              об'єм товарообігу;

¾              спеціалізація підприємства і структура товарообігу;

¾              площа торгового залу ;

¾              стан складського господарства;

¾              організація економічної роботи;

¾                фінансовий стан підприємства

¾             кон'юнктура потреб ринку;

¾             рівномірність і стійкість товарів;

¾             ритмічність виробництва окремих товарів;

¾             стан конкуренції на ринку товарних ресурсів;

¾             сумлінність постачальників;

¾             рівень інформаційних процесів

 

 

Ефективність управління товарними запасами на підприємствах торгівлі залежить від наступних організаційно-економічних факторів: форма товарної спеціалізації та тип магазину; обсяг товарообороту; питома вага товарів місцевих постачальників в загальній сумі їх закупівлі; рівень забезпеченості підприємства приміщеннями для зберігання товарів; наявність розробленої нормативної бази та логістичних схем внутрішнього руху товарних запасів; форми внутрішнього контролю за їх станом і рухом, що використовуються. Врахування розглянутих факторів в процесі управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі дозволить підвищити ефективність цього процесу [5,6].

Управління товарними запасами завжди має на меті їх оптимізацію, тобто забезпечення організації торгівлі товарами в такому асортименті і в таких кількостях, які максимально відповідають передбачуваного попиту.

В свою чергу асортимент являє собою групу товарів, тісно пов'язаних між собою або в силу схожості їх функціонування, або в силу того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні й ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.

В розвинених країнах управління товарними запасами базується на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволяють практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп'ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня. Найбільш розповсюджені системи управління запасами, що засновані на використанні моделі EOQ, засобу червоної лінії, двохсекторного засобу.

В останній час отримав розповсюдження метод управління запасами по принципу Just-In-Time («JIT», «точно в срок»). Згідно з ним побудова логістичних систем у виробництві, постачанні та дистрибуції базується на "…синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів, незавершеної продукції, готової продукції (зокрема товарів) у необхідних кількостях до того часу, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов'язаних із запасами"[8].

Застосування системи "JIТ" дозволяє: скоротити товарні запаси, скоротити потребу в складських потужностях, персоналі.

Система "JIT" вимагає для свого впровадження значних зусиль і відповідною інфраструктурою забезпеченості з матеріального, правового і фінансового аспектів. Крім того, її розробці повинна передувати диференціація асортименту (номенклатури) товарів, що поставляються з метою виділення найбільш значущих позицій (з точки зору витрат на придбання або динами продажів), робота з якими по методу JIT може дати найбільший ефект. В якості інструменту диференціації можуть застосовуватися аналіз АВС і XYZ .

ABC-аналіз – це метод, який пов'язаний із правилом Парето (80 % вартості дають тільки 20 % найменувань товарів, тому витрати на управління запасами залежать здебільшого від динаміки товарообігу за цією номенклатурою). Для класифікації товарів за методом ABC використовують обсяг продажу. Категорія "А" охоплює товари, обсяг продажу яких становить 80 % від загального обсягу товарообігу підприємства. Зазвичай у цю категорію потрапляє 5-20 % номенклатури товарів. У категорію "B" потрапляє приблизно третина найменувань товарів з 15 % обсягом продажів. До категорії "C" належать усі інші позиції номенклатури товарів. Відповідно до принципу Парето, переважної уваги заслуговують товари категорії "А". Тому інвентаризація, транспортування і планування постачання цих товарів мають бути ретельно продумані[9].

XYZ-аналіз дає змогу класифікувати товари, розглянуті під час проведення АВС-аналізу, залежно від характеру їх споживання і точності прогнозування змін у потребі на них. В основі цього методу лежить розрахунок коефіцієнта варіації продажу для кожного товару за визначений період. За значенням коефіцієнта варіації товари групують у три категорії. До категорії "X" відносять товари, що характеризуються стабільною величиною споживання і високою точністю прогнозу (коефіцієнт варіації перебуває в межах 0-10 %). Категорія "Y" – це запаси товарів, споживання яких характеризується відомими тенденціями (наприклад, сезонними коливаннями попиту) і середніми можливостями прогнозування (коефіцієнт варіації знаходиться в межах 10-20 %). Запаси товарів категорії "Z" споживаються нерегулярно і характеризуються невисокою точністю прогнозування (коефіцієнт варіації вище 20 %)[10].

Таким чином, періодичне порівняння результатів АВС і XYZ-аналізу товарообігу і товарних запасів дасть можливість фірмі оптимізувати товарні запаси в обсязі, достатньому для ефективної реалізації, запобігти надмірні запаси і збільшення ризику «заморожування» оборотних коштів, а також списання товарів у зв'язку із закінченням терміну придатності.

Отже, можна зробити висновок, правильне управління товарними запасами суттєво впливає на фінансовий стан торговельного підприємства. Присутність або відсутність товарних запасів веде за собою як доходи, так і витрати. Кожне підприємство обирає форму управління товарними запасами, виходячи з особистих потреб і поточного стану споживчого попиту. Ефективний механізм управління товарними запасами торговельного підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед ним; сприяє результативному здійсненню всіх його функцій на підприємствах торгівлі.

 

 

Література:

1.                 Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підручник [для студ. ВНЗ] /А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко / за ред. проф. Н.М. Ушакової. – К. : Вид-во"Хрещатик", 1999. – 800 с.

2.                 Тридід О.М., Колодязєва Т.О., Голофаєва ІЛ. Логістика: Конспект лекцій для студ. спеціальностей 8050201, 8050206 усіх форм навчання. – X.: Вид-во ХДЕУ, 2004. – 168 с.

3.                 Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия : учебн. пособ. / Р.П. Валевич,Г.А. Давыдова. – Мн. : Изд-во "Высш. шк.", 2008. – 366 с.

4.                 Глен А. Основи фінансового обліку / А. Глен, А. Велш, Д.Г. Шорт. – К. : Видво "Основи", 2004. – 943 с.

5.                 Масленніков О. Шляхи ефективного управління товарними запасами кооперативної торгівлі // Науковий вісник. – 2009. – № 15. – С. 380 – 384

6.                 Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Конспект лекцій. Навч. посіб. / З.Б. Живко, В.І. Франчук., М.О. Живко. – К.:Алерта, 2008.- 444 с.

7.                 Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. – К.: КНЕУ, 2008. – 302 с.

8.                 Круглова О.А. Оцінка ефективності управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі / О.А. Круглова // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць ЛКА. – Львів : Вид-во ЛКА. – 2002. – Вип. 5. – С. 42-47.

9.                 Міценко Н.Г. Статистичне відображення управління товарними запасами в логістичних системах: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Застосування системи методів (регіональний аспект): щорічник наук. праць / Н.Г. Міценко, І.П. Міщук, Ю.М. Хом'як. – Львів : ІРД НАН України. – 1999. – Вип. Х. – С. 89-95.

10.            Сирош В. АВС-анализ: методика проведения / В. Сирош. [Електронний ресурс]. –Доступний з http://www.marketing-ua.com.