магістрант Коваль Т.М.

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

ЗАПАСИ В ТОРГІВЛІ

 

В умовах конкуренції в галузі торгівлі підприємствам необхідно швидко реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища, з метою оптимального задоволення потреб споживачів. Для ефективного функціонування підприємства торгівлі та задоволення купівельного попиту необхідні запаси.

Запаси являють собою кількість товарів, яка знаходиться в торговому підприємстві, на складі або в дорозі. Створення запасів завжди вимагає певних фінансових вкладень.

Особливості формування запасів в торгівлі можуть бути викликані різними причинами:

¾              територіальне розміщення підрозділів і філій підприємства;

¾              структура товарообігу;

¾              нерегулярність поставок;

¾              наявність складських площ, можливості для зберігання товару;

¾              сезонні коливання у виробництві та споживанні товарів.[6]

Запаси створюються з метою забезпечення безперервного процесу обігу товарів і повинні постійно поповнюватися. Однак надлишок як і дефіцит запасів небажаний, так як це збільшує витрати .

 У випадку надлишку – витрати пов'язані з:

¾              відволікання частини фінансових коштів з обороту, їх «заморожування»;

¾              витрати, що виникають у зв'язку із зберіганням і володінням запасами;

¾              витрати, пов'язані з ризиком втрат через старіння і псування товарно–матеріальних цінностей та ін.[1]

У разі дефіциту товарних запасів, існує три види можливих витрат :

витрати у зв'язку з невиконанням замовлення – додаткові витрати на просування і відправку товарів того замовлення, який не можна виконати за рахунок наявних запасів;

¾              витрати у зв'язку з втратою збуту – у випадках, коли постійний замовник звертається за даною покупкою в якусь іншу фірму (такі витрати вимірюються в показниках виручки , втраченої через нездійснення торгової угоди );

¾              витрати у зв'язку з втратою замовника – у випадках, коли відсутність запасів обертається не тільки втратою тієї чи іншої торгової угоди, а й тим , що замовник починає постійно шукати інші торговельні підприємства для задоволення своєї потреби (такі витрати вимірюються в показниках загальної виручки, яку можна було б отримати від реалізації всіх потенційних угод замовника з підприємством) .[2]

Запаси готової продукції на підприємствах – виробниках і в каналах розподілу називаються збутовими або товарними.

Товарні запаси – це кількість товарів у грошовому чи натуральному вираженні, що знаходяться в торгових підприємствах, на складах, в дорозі на певну дату. Товарні запаси – це оборотні фонди комерційного підприємства. Товарні запаси виступають як умова безперервності процесу задоволення попиту покупців і безперебійної продажу[4]

Запаси є найважливішим інструментом забезпечення балансу попиту і пропозиції на ринку. У зв'язку з тим, що в ціні товару значну частину становлять витрати, пов'язані з перебуванням його у формі запасу, одним з найважливіших завдань розподільчої логістики є максимальне скорочення цих витрат і часу перебування матеріальних запасів у статичному стані.

Будь – яке підприємство торгівлі прагне до мінімізації витрат пов'язаних з запасами і до максимізації прибутку за рахунок їх товарооборотністі .

Під товарооборотністю розуміється час обігу товарів з дня їх надходження до дня реалізації, а також швидкість обороту товарів. Час звернення характеризує середню тривалість перебування товарів у вигляді запасу. Інакше кажучи, товарооборотність показує, скільки разів за певний період товар перетворився в гроші.[5]

Прискорення товарооборотності має велике значення для торговельного підприємства:

¾              вивільняються оборотні кошти, вкладені в запаси;  

¾              знижуються втрати товарів та інші торгові витрати;

¾              зберігається якість товарів;

¾              поліпшується обслуговування покупців.[3]

Таким чином наявність запасів є необхідною умовою діяльності будь – якого торгового підприємства. За допомогою запасів підприємство прагне до економічної безпеки. Також одним з найсильніших стимулів до створення запасів є вартість їх негативного рівня (дефіциту). Тема запасів в торгівлі підлягає подальшому вивченню.

Література:

1.       Бродецкий Г. Л. Управление запасами : [учебник] / Г. Л. Бродецкий. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

2.       Гаджинський А. М. Логистика : учебник [для высших и средних специальных учебных заведений ] / А. М. Гаджин­ский. – [4-е изд., перераб. и дополн.]. – М. : Маркетинг, 2001. – 396 с.

3.       Економіка підприємств : підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, С. Ф. Покропивний та ін.] ; під ред. С. Ф. Пок­ропивного. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 528 с.

4.       Круглова Е. А. Эффективность управления товарними запасами в предприятиях розничной торговли : дис. к.е.н. : 08.07.05 / Елена Анатольевна Круглова. Харьков, 2002. – 266 с.

5.       Круш П. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк. – К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.

Окландер М. А. Логістика : [підручник] / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.