Экономические науки / 6. Маркетинг и менеджмент

 

Божидай І.І., асп.

Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна

 

Дослідження сутності поняття «стратегія»

 

Не дивлячись на досить вагомий внесок зарубіжних і вітчизняних вчених, значну кількість наукових праць і розробок досі залишається проблема розгалуженості і невизначені поняття «стратегія».

Історично поняття «стратегії» запозичене з військового лексикону, але достовірно не відомо хто вперше його ввів. В економічному аспекті поняття стратегії з’явилась в 60-хх роках XX століття як інструмент переорієнтації та прискорення зростання організації. Але, при достатньо великій кількості наукових досліджень з різновекторними направленнями досі залишається невизначеність базового понятійного апарату, що дозволяє стверджувати про необхідність уточнення та узагальнення поняття «стратегія».

З даною метою був проведений аналіз наукових джерел та розроблено узагальнюючу модель поняття «стратегія» (рис. 1.1).

У теорії стратегічного управління не відпрацьований механізм єдиної системи або сукупності поглядів. Тому, для формування уніфікованого визначення поняття «стратегії», необхідно докладно дослідити її сутність, способи та результати від впровадження.

Найбільш розповсюдженою концепцією трактування сутності стратегії є розуміння її як плану. Її дотримуються зарубіжні науковці: К. Ендрюс, Дж. Пирс, Р. Робінсон, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, Е. В. Вергілес; та вітчизняні: Р.А. Фатхутдинов, О. М. Кукушкін, Н. М. Тошина, А. Гершун та М. Горский.

План

Набір правил

План дій

Сукупність (патерн) рішень

Напрям, курс

Модель (система) дій

Концепція

Мистецтво

Змістовна сутність

Спосіб реалізації

Результат

Визначення, врахування та реагування на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах

узгодження ресурсів компанії з мінливими умовами зовнішнього середовища

координація та розподіл ресурсів

Підхід

до виживання та успіху

творчий науково-обгрунтований

Визначення та розкриття завдань, цілей, політик і планів

Досягнення цілей

Здійснення місії

Досягнення мети

Досягнення відповідного ефекту

Реалізація інтересів фірми

Стратегія

Рисунок 1.1 – Уніфікована модель поняття «стратегія»

Необхідно відзначити, перші спроби поєднання різних аспектів поняття «стратегії» були зроблені у 1978 році, коли г. Мінцберг, Б. Альстренд та Дж. Лемпел у фундаментальній праці «школи стратегій» стверджували, що одного простого визначення стратегії не існує та запропонували правило п’ять «П»: план дій, принцип поведінки, позицію, перспективу та прийом [1, с. 16-20].

О. М. Кукушкін у [2] зробив спробу встановити структуру сутності поняття, розділивши її на три елементи: 1)базове поняття або дію, 2)інструменти реалізації, 3)результат реалізації. В роботі добре виокремлено базове поняття та результат. Другий елемент структури – інструменти реалізації чітко не виділені та відповідним чином не сформульовані; у інструментах реалізації автор у більшості випадків надає характеристику процесу, тобто, яким чином підприємство може досягти бажаної мети.

Автори, не приділяють належної уваги за рахунок чого будуть досягнуті стратегічні цілі, тому виникає дефініція поглядів. Вчені найчастіше використовують такі поняття як інструмент, спосіб і засіб досягнення.

Можна стверджувати, що найбільш доцільним є використання саме поняття «спосіб досягнення», так як поняття «інструмент» та «засіб досягнення» є тотожними за своїм змістом, так як вказують безпосередньо на те, за рахунок чого буде досягнуто результат. А поняття «спосіб досягнення» є більш містке, бо воно включає в себе поняття «інструменти» і «засоби досягнення» та вказує на те, яким чином необхідно їх використовувати.

Тому, було сформовано систему поглядів саме на способи реалізації стратегії.

Найбільш узагальненим та розповсюдженим є твердження про те, що стратегія досягається шляхом визначення, врахування та швидкого реагування на зміни у внутрішньому (обсяг виробництва, ефективний розподіл ресурсного потенціалу, науково-технічний потенціал фірми, виробничо-збутові можливості) та зовнішньому(взаємовідносини з партнерами і конкурентами, задоволення різних і мінливих потреб покупців) середовищах.

Беззаперечна більшість науковців вважають результатом розробки та реалізації стратегії досягнення поставлених стратегічних цілей підприємства. Дане твердження є дуже влучним, так як цілі підприємства визначаються для кожного підприємства індивідуально з урахуванням його стану, позиції та перспективи.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна визначити стратегію як генеральний напрям чи курс направлений на досягнення визначених стратегічних цілей, що складається з сукупності планів, правил, рішень, концепцій та дій, розроблений на основі творчого науково-обгрунтованого підходу до виживання і успіху, чітко сформульованих завданнях, цілях та політиці, для забезпечення довгострокових конкурентних переваг на основі взаємодії з зовнішнім оточенням та використання зовнішніх та внутрішніх можливостей підприємства.

Література:

1.       Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента./ Пер с англ. под общ. ред. Ю. Каптуревского / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел - СПб.: Питер., 2002. – 330 с.

2.       Кукушкін О. М. Сутність поняття «стратегія розвитку підприємства» / О. М. Кукушкін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.2. – с. 220-227.