Економічні науки /6. Маркетинг та менеджмент

д.е.н. Щекович О.С., Голобородько Т.В., Торбіна Н.В.

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Україна

 

Ефективне управління витратами на якість як один з головних факторів конкурентоспроможності підприємства

Успішність підприємства, що займається  виробництвом  залежить від його здатності задовольнити споживача. Більшість промислових підприємств визнали необхідність управління витратами на якість, як один з основних факторів фінансової переваги у сучасному бізнес-середовищі

Оцінкою витрат на якість займались багато видатних вчених США та Японії, зокрема: А. Фейгенбаум, Є. Демінг, К. Ісикава, Г.Тагуті.

Можливо виокремити три різні підходи до оцінки витрат на якість [2]: модель «загального блага суспільства»; вартісна модель процесу; модель PAF (попередження-оцінка-дефект).

Розглянемо більш ширше модель PAF. Цей метод визначає, що витрати пов’язані з виправленням внутрішніх відмов - це витрати через невідповідність або дефекти виявлені на етапі виготовлення виробу, витрати внаслідок зовнішніх відмов, виникають в наслідок виявлення дефектів після поставки замовнику. Встановлено, що можливо уникнути витрат пов’язаних з виправленням відмов, в тому випадку коли  досягнуто відсутність витрат на виправлення, можливо мінімізувати витрати на оцінку.

Особливістю даної моделі є те, що витрати діляться умовно на чотири категорії, існують деякі розбіжності залежно від організації. Тобто збір, класифікація, та аналіз витрат на якість – це виключно внутрішня діяльність компанії. В загальному вигляді   витрати поділяють на:

1.                 Витати пов’язані з внутрішніми відмовами та помилками. Данні витрати виявляються до виходу продукції за межі організації.

2.                 Витрати пов’язані з зовнішніми відмовами. До них можливо віднести: витрати пов’язані з виправленнями дефектів та не відповідності продукції, що надійшла до замовників, компенсації замовникам,  упущені можливості та зниження виручки від продажу.

3.                 Витрати на оцінку якості. До них входить: проведення вхідного та вихідного контролю, перевірка документації, інспектування та ін.

Збір даних та звіт про витрати, пов'язаних з якістю, повинні входити в обов'язки економічного відділу, проте ініціювати початок роботи з обліку цих витрат, безсумнівно, повинен відділ управління якістю.

Джерелами даних про витрати, пов'язаних з якістю, служать [3]: відомості по зарплаті; звіти про виробничі витрати; дозволу на відхилення і звіти про переробку і усуненні дефектів; звіти про відрядження; дані про вартість продукції; звіти про витрати на ремонт, заміну і гарантійне обслуговування; протоколи (записи) контролю та випробувань; протоколи (записи) аналізу матеріалів; бюджети підрозділів і т. п.

Динаміка зміни співвідношення між категоріями витрат, пов'язаних з якістю, що використовуються в моделі PAF представлена на рисунку 1

Рис. 1  Динаміка зміни співвідношення між категоріями витрат

Проаналізувавши вище зазначене можливо зробити наступні висновки:

1.                 Витрати на якість можливо розділити на 2 групи: безповоротні (витрати через невідповідність якості), та попереджувальні (витрати пов’язані з досягненням відповідності якості);

2.                 Крім традиційних витрат що відображені в бухгалтерській звітності необхідно враховувати і скриті витрати на невідповідності якості (вони складають 15-20 % від загального обсягу продажу);

3.                 Найбільші витрати пов’язані з відмовами, як зовнішніми так і внутрішніми (тому,що внутрішні відмови  складають 45%, а зовнішні 20%);

4.                 Доцільно  інвестувати у такі направлення, як оцінка та попередження, тому що це призведе до зменшення витрат на відмови;

5.                 Підприємство витратить більше коштів на усунення невідповідності та браку продукції ніж на попередження цього виникнення;

6.                 Так, як модель PAF  має на мети розрахунок кількості витрат щодо певної кількості продукції, то її доцільно використовувати на промислових підприємствах.

Література:

1.                 Британський стандарт якості BS 6143 «Керівництво з економіки якості»/Частина 2: Модель попередження оцінки та відмов (1990)//М.: НТК «Трек», 2001 – 24 с

2.                 Барт Т.В., Ефимов В.В. Управління якістю/Учбовий посібник//– М.: МІЄМП, 2006. -394с.

3.                 Понаморьов С.В., Трофімов О. В Управління якістю продукції: облік витрат на якість/учбово-методичний посібник//. – Тамбов: Видавництво  Тамб. держ. техн. ун., 2006. – 48 с.