Економічні науки /6. Маркетинг та менеджмент

д.е.н. Щекович О.С., Голобородько Т.В., Чупрій О.І.

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Управління фінансовими ризиками гірничо-збагачувальних підприємств як спосіб забезпечення фінансово-економічної безпеки

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні діяльність гірничо-збагачувальних підприємств пов’язана з різноманітними фінансовими ризиками, що генеруються як з внутрішніми умовами функціонування підприємств, так і зовнішнім середовищем. Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому питання управління фінансовими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності. Дія фінансових ризиків зумовлює зниження фінансових результатів і фінансової стійкості підприємства, і як результат має негативні наслідки для забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Фінансовий ризик є результатом вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації [1, с. 522]. Інші фахівці розглядають фінансовий ризик як ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації невизначеності умов фінансової діяльності підприємства [4].

Як правило, всі види фінансових ризиків взаємозв’язані і зміна одного виду ризику може суттєво вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємства та призвести до неочікуваних наслідків. Саме тому необхідно розглянути класифікацію відомого вченого І.О. Бланка [1], який виділяє наступні види фінансових ризиків: ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку), ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності) підприємства, інвестиційний ризик, інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, депозитний ризик, кредитний ризик, податковий ризик, структурний ризик, інноваційний фінансовий ризик, криміногенний ризик.

Головною метою управління фінансовими ризиками є забезпечення фінансової безпеки підприємства в процесі його розвитку і запобігання можливому зниженню його ринкової вартості. Тому доцільно розглянути фінансово-економічні ризики, які існують на сьогодні на гірничо-збагачувальних підприємствах міста Кривого Рогу та відповідні заходи щодо їх усунення (табл. 2).

Таблиця 2

Фінансово-економічні ризики гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу

Підприємства

Ризики

Заходи щодо усунення ризиків

ПАТ «ЦГЗК»

- На внутрiшньому ринку основний ризик - зниження рiвня затребуваностi виробленої продукцiї через зрiст цiн на електроенергiю та енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв i цiн на паливно-мастильнi матерiали, якi спричиняють збiльшення собiвартостi продукцiї, слiдством якого є зниження її конкурентоспроможностi та зменшення прибутку підприємства.

- На зовнiшньому ринку основний ризик - введення заборонних iмпортних мит на вироблену продукцiю, що зменшить обсяг експортованої продукцiї, збiльшить митнi витрати та спричинить зниження прибутку.

- Фактором ризику являється, також, значний знос основних фондiв, потреба в модернiзацiї виробництва. Враховуючи значний знос основних виробничих фондiв, нестача коштiв може стати причиною зниження обсягiв виробництва.

Основними заходами, що дозволяють мiнiмiзувати негативний вплив ризикiв:

- Розширення ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на європейському ринку.

- Укладання довгострокових контрактiв.

- Постiйний монiторинг вiтчизняних i зарубiжних ринкiв сировини, матерiалiв i обладнання, укладання договорiв з надiйними та перевiреними постачальниками.

- Впровадження комплексної програми довгострокового розвитку пiдприємства, спрямованої на пошук внутрiшнiх резервiв по зниженню енергоспоживання, пiдвищенню продуктивностi працi, скороченню непродуктивних витрат. 

ПАТ "IнГЗК"

- Основним ризиком у виробничiй дiяльностi комбiната є поглиблення експлуатацiйних горизонтiв кар'єра, що значно ускладнює гiрничо-геологiчнi роботи, знижує продуктивнiсть транспортної системи, що як наслiдок збiльшує експлуатацiйнi витрати.

- Основними ризиками в процесi реалiзацiї продукцiї споживачам є вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi залiзничних вагонiв для перевезення продукцiї та коливання цiн на ринках збуту металургiйної промисловостi. 

З метою зменшення ризикiв реалiзацiї продукцiї Товариство укладає довгостроковi договори з гнучкою системою цiноутворення. У виробничiй дiяльностi комбiната запровадити заходи з управління ризиками основних засобів; проведення якісного техобслуговування і ремонту; достатнє виділення коштів.

ПАТ "ПівнГЗК

Серед основних чинникiв, визначающих ризики на вiтчизняному ринку залiзорудної сировини, необхiдно зазначити зниження активностi в галузi будiвництва та машинобудування, що негативно впливає на цiноутворення ринку залізорудної сировини також високий рівень конкуренції в галузі.

Необхідне впровадження наступних заходів:

- оптимiзацiя виробничих процесiв з метою зниження собiвартостi продукцiї як безумовний чинник зростання конкурентоспроможностi продукцiї;

 - пiдвищення якiсних характеристик продукцiї;

 - освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить диверсифiкувати ринок ЖРС i збiльшити долю комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;

 - укладання контрактiв з споживачами, де основними постачальниками є пiдприємства "великої трiйки" (Vale (Бразилiя), BHP Billiton та Rio Tinto (Австралiя));

- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостi i прозоростi з дотриманням термiнiв постачання, якiсних характеристик i iнших умов договору;

- застосування рiзних форм розрахункiв за вiдвантажену продукцiю для створення привабливих фiнансових умов для споживачiв.

ВАТ "ПiвдГЗК

Основними ризиками пiдприємства є втрата ринкiв збуту, зростання цiн на енергоносiї, транспортнi тарифи, транспортно-експедицiйне обслуговування, введення зовнiшньоторгiвельних санкцiй i квот у вiдношеннi пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України.

Способами зменшення ризикiв втрат ринкiв збуту є:

- виробництво конкурентноздатної продукцiї;

- покращення якостi продукцiї;

- постачання продукцiї вiдповiдно до укладених контрактiв та узгоджених графiкiв.

Заходами, направленими на зменшення ризикiв є страхування ризикiв. 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

1)Ринковий ризик;

2)Ризик пов’язаний з податками та ліквідністю;

3)Ризик логістики;

4)Ризик виробничої стабільності і подорожчання собівартості;

5)Ризик постачання.

 

1)Заходи: фокус на ключових ринках: збільшення долі ринку; збереження долі внутрішнього ринку; покращення ассортименту продукції; управління відносинами з покупцями.

2) Заходи: активна піар кампанія і лобіювання за допомогою міжнародних фінансових установ; оптимізація робочого капіталу; страхування торгових кредитів. 

3) Заходи: встановлення і підтримка контактів з Укрзалізницею; зменшення сходів рухомого складу / зниження простоїв вагонів / забезпечення запланованого обороту вагонів; підтримка з боку АрселорМіттал Транс; капітальні і поточні інвестиції в інфраструктуру логістики.

4) Заходи: управління ризиками основних засобів; оптимізація ремонтів і технічного обслуговування; впровадження технологій світового класу; розробка стандартних виробничих процедур; впровадження програм по зниженню собівартості;

5) Заходи: підтримка резервних запасів; автоматична система закупівлі (резервування, вибір нового постачальника, управління постачальниками); впровадження умов глобальних контрактів; закріплення групи з управління і обліку запасів за центральним складом.

 

Щоб вижити у конкурентному ринковому середовищі, підприємствам необхідно приймати нетрадиційні та сміливі рішення. Однак, це також підвищує рівень економічного і фінансового ризику. За таких умов підприємства мають своєчасно ідентифікувати і правильно оцінювати рівень ризику, ефективно управляти ним з метою обмеження його негативного впливу та мінімізації обсягів фінансових втрат. Отже, мінімізувати фінансові ризики підприємства можуть як шляхом установлення та використання внутрішніх фінансових нормативів у процесі реалізації певних фінансових операцій в цілому, так і за допомогою розробки програми здійснення фінансової діяльності. Отже, мінімізація фінансових ризиків належить до стадій виробництва, розподілу, обміну, споживання. Без конкретних заходів зменшення фінансових ризиків неможливо забезпечити належний рівень безперервності та ефективності процесу виробництва, а отже, високого рівня фінансово-економічної безпеки підприємства.

Література:

1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.:Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с

2. Гайдуцький А.П. Фінансові ризики в умовах глобалізації економіки / А.П. Гайдуцький // Фінанси України. — 2002. — №8. — С. 60-62.

3. Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків / М.І. Диба // Фінанси України. — 2009. — №5. —С. 101-111.

4. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – [3-те вид., випр. і доп]. – К.: Знання, 2008. – 483 с.

5. Cайт Державної установи"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"[електронний ресурс] -  http://www.smida.gov.ua

6. Чернова Г.В.Управление рисками: Учебное пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. — М.: ТК Велби,Изд-во Проспект, 2003. — 160 с.