Экономические науки/7. Учет и аудит.

к. е. н., доц. Кудирко О. М., Змієвець А. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

На наш час аудит виокремлений в самостійний напрям комерційної діяльності і є комплексом професійних послуг. У наданні аудиторських послуг найважливішу роль відіграє питання якості. Без якісного виконання замовленої послуги аудиторська фірма не здатна отримати прибуток і в «свою чергу» не здатна досягти успіху на ринку професійних послуг.

Подальший розвиток аудиторської діяльності потребує вирішення питань, пов'язаних із підвищенням її якісного рівня, що значною мірою дозволить зміцнити престиж цієї професії і ступінь довіри до інформації, наданої аудиторами, з боку всіх зацікавлених користувачів та суспільства загалом. Ці питання набули актуальності у зв'язку з тим, що лише в разі якісного виконання аудиторських перевірок користувачі інформації будуть упевнені в реальності перевіреної фінансової звітності, а отже, створюватимуться умови зниження їх інформаційного ризику при прийнятті рішень. Саме така стратегія розвитку вітчизняного аудиту здатна забезпечити його реальну затребуваність суспільством [1, ст. 46].

Серед науковців проблемам надання аудиторських послуг присвячені праці Т.І. Хоролець , К.О. Редько, Л.П. Кулаковської, Ю.В. Пічи , Л.В. Томіловської, Н.І. Дорош, І.О. Лазаркової, Т.С. Солоненко, С. Іванова-Малявіна та ін.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних та практичних аспектів оцінки якості аудиторських послуг.

Провідною концепцією формування системи контролю якості аудиторських послуг є незалежність органів контролю, що базується на принципах компетентності, відповідальності, конфіденційності та суспільної корисності.

Поєднання професійних та громадських інтересів при проведенні контролю якості аудиторських послуг забезпечують максимальну ефективність процедур контролю. Міжнародна співпраця в частині застосування конкретних підходів до формування ефективної системи контролю якості дозволить уникнути ряду помилок, допущених професійними організаціями аудиторів в розвинених країнах світу та забезпечить якісну інтеграцію вітчизняних систем обліку і аудиту в міжнародну спільноту.

Система контролю якості аудиторських послуг в Україні формується АПУ України і містить у собі: регулярну звітність суб'єктів аудиторської діяльності затвердженою АПУ; моніторинг із питань якості аудиторських послуг, додаткові процедури із забезпечення контролю якості та дисциплінарні заходи за наслідками контролю; інформування суспільства про функціонування системи контролю якості аудиторських послуг в Україні.

Індикатором якості роботи українських аудиторів можуть бути скарги на останніх з боку користувачів їхніми послугами. В основі більшості скарг на аудиторів та аудиторські фірми лежить невдоволення або результатами аудиторських послуг, або наслідками їх надання.

Регулярному та обов'язковому контролю якості аудиторських послуг мають підлягати всі аудиторські компанії. Такий вид контролю повинен попереджувати імовірні помилки в роботі аудиторських компаній, покращити якість послуг та роботу аудиторської компанії.

Результатом мають бути рекомендації щодо поліпшення системи внутрішнього контролю аудиторської компанії. Вищезазначені види контролю системи нагляду за професією аудитора має здійснювати незалежний орган.

Ключовими аспектами високої якості виконання завдань аудитора мають стати: превалювання якості послуг над комерційними міркуваннями; суворе дотримання принципів професійної етики бухгалтерів та аудиторів України; підвищення кваліфікації співробітників; постійна робота із розробки та вдосконалення внутрішніх стандартів, що втілюють собою базу знань, у якій відображено багаторічний досвід аудиторів, бухгалтерів і консультантів аудиторської фірми.

Результати перевірок якості роботи аудиторських фірм, проведених Комітетом з контролю за якістю аудиторських послуг АПУ, свідчать про те, що більшість перевірених аудиторських фірм створили власну систему контролю якості аудиторських послуг і реалізують її на всіх етапах виконання завдання [2, ст. 12].

Фактично в даний час система контролю якості побудована таким чином, що при здійсненні перевірки якості фактично наданих аудиторських послуг, відповідно до Положення про зовнішні перевірки, зовнішні контролери перевіряють, в основному, лише документальне підтвердження власне процесу здійснення аудиторських послуг, а не якість результату від їх надання.

З огляду на вище сказане можна зробити висновок, що в даний час контроль за якістю аудиторських послуг в Україні здійснюється не в повній мірі. Тому, для формування ефективної системи контролю за якістю аудиторських послуг, на нашу думку, необхідно забезпечити виконання таких вимог:

1) регулярний контроль якості аудиторських послуг повинен здійснюватися на рівні всіх суб’єктів аудиторської діяльності;

2) запровадження критеріїв, стандартів оцінювання аудиторських послуг, які дозволять об’єктивно оцінювати роботу суб’єктів аудиторської діяльності, як на зовнішньому рівні, так і на внутрішньому рівні.

3) удосконалення методики і процедур роботи суб’єктів аудиторської діяльності [3, ст. 290].

Проведення зовнішнього контролю в нашій країні більш зосереджене на документальному оформленні етапів аудиту, а не на якості наданих послуг.

Отже, на зовнішньому рівні необхідно удосконалювати методику і організацію перевірок контролю якості, а також слід сконцентрувати увагу не на документальному оформленні, а на самому процесі аудиту. Доцільно також враховувати відгуки замовників послуг, які можуть сформувати певні критерії якості і вказати рівень надання послуг.

В умовах, що склалися на внутрішньому рівні контролю якості більшість фірм створюють власні служби контролю за якістю наданих робіт, проте ефективність такого контролю безпосередньо залежить від керівництва фірми.

Таким чином, для підвищення якості аудиторських послуг українським фірмам слід на перше місце ставити задоволення потреби споживача і дотримуватися правил професійної етики

 

Література:

1.     . Н. М. Проскуріна,В. П. Коваленко. Якість аудиторських послуг в Україні: реал її та перспективи / Н. М. Проскуріна В. П. Коваленко / Бухгалтерських облік і аудит. - 2010. - № 9. - С. 46-54

2.     Кузуб О. А. Контроль якості аудиторських послуг - реалії та сподівання // Аудитор України. - 2008. - № 15(143). - С. 12-15.

3.     Суха О.Р., Марчук О.В. Проблеми і перспективи контролю якості аудиту в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. Вип. 3 (39). – Рівне, 2007. – С. 290–297.